Bent u klaar voor de komst van Jeshua
Shalom en welkom

 

   Contactadres : olivebranch57@hotmail.com
             

 


 

    

Bewaren

Bewaren

BewarenCategorieën
Muziek
The Olive Tree
 

 

 

Laatste reacties
Aanbevolen boeken
Aanbevolen boeken
 
   

Het Ultieme doel van de Thora.

Het doel van de Thora (Pentateuch=eerste vijf
boeken van Mozes) is niet om de wet (Sinaï-
verbond) te doen, maar vind zijn ultieme doel in
Christus alleen.Boekje is geschreven door drie
Israëlische schrijvers en messiaanse joden,
Seth Postell, Eitan Bar &Erez Soref
- Moeten Messiaanse joden de wet van Mozes
houden?
- Welke onderdelen van de Wet zouden vandaag
gehouden kunnen worden?
- Welke betekenis heeft de 'mondelinge wet'?
- Hoe verhoudt zich de Wet tot het verzoenings-
werk van Israëls Messias?
Deze en andere veel gestelde vragen kunnen een
gelovige gemakkelijk in verwarring brengen waar
je makkelijk in vast loopt. Hoewel dit boek is
gebaseerd op jaren van academisch onderzoek,
is het toegankelijk geschreven.
Aanbevolen boeken


  

De Herder en de tempel

In dit boek wordt je meegenomen door zes-
duizend jaar geschiedenis. Nee, geen
duizenden saaie feitjes worden genoemd.
De grote daden van God worden bejubeld.
Daarbij komen aan de orde: Gods trouw in
huwelijk en gezin, de feesten van Israël, de
eerste gouden tijd van Handelingen, het
getuigenis van de eerste drie eeuwen, Gods
trouw dwars door de duistere Middeleeuwen
heen, de zegen van de Reformatie,  zending,
opwekkingen, en herstel van Israël, verweven
met enkele bijzondere profetische getuigenis-
sen. Kortom, een boek voor persoonlijke geloof,
Bijbelstudie en stof voor hen die het Woord
van God onderwijzen, op school, thuis, in
gemeente en in de prediking. Alle personen die
in dit boek een rol spelen –ook kinderen!-
hebben stuk voor stuk een diep ontzag voor
God en een warme, vertrouwelijke omgang
met Jezus. In de gebrokenheid van het leven
wordt een uitweg gewezen. De veelzijdige
boodschap van het Evangelie klinkt door,
zonder de tijdgeest in het gevlei te komen….
De Herder en de tempel,  prijs: €  19,90
van J. den Admirant

ISBN 90-812656-4-5


         
 

WEG UIT BABYLON

Van Wim Verwoerd

 

De gemeente van de Heere Jezus is tot op het bot
verdeeld,maar wie doet er wat aan? Zijn we tevre-
den met deze situatie?In deze spannende tijd, vlak
voor de wederkomst van de Heere Jezus,zal er
maar op twee maniereneenheid komen. Allereerst
wil de Heer zijn gemeente bijeenroepen door haar
als met een bazuin toe te roepen:
'Wakker worden, want jullie zijn in groot gevaar!'
De tweede manier om de verdeeldheid op te heffen
in de gezamenlijke hoop.
Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook gezamen-
lijk streven. Achter de voorzegde oordelen van
vuur, die zonder twijfel over de aarde gaan komen,
ligt het Koninkrijk van God. De schrijver neemt ons
in dit boek mee door de geschiedenis waarbij het
woord van God steeds centraal staat.
Een geschiedenis die ons versteld doet staan en
die vele profetieën uit Gods woord recht doet.
Het herstel van Israël speelt een belangrijke rol,
maar ook de val van Babylon.
We worden als gelovigen dringend opgeroepen om
waakzaam te zijn en onze verantwoordelijkheid te
nemen... Er dreigt groot gevaar.  Het koninkrijk van
God is nabij, daarom klinkt voor ons de bazuin: 
Weg uit Babylon. 

Bestelnr.: 9789081881500 Prijs: € 12,50

 
             

Yeshua
 
Een wegwijzer naar de werkelijke Jezus en de
oorspronkelijke kerk.
Terug naar de joodse wortels van het geloof.
Wij leven in een profetische tijd waarin God Zijn
Gemeente terugroept naar de joodse wortels van
het geloof. Ron Moseley heeft uitgebreidonderzoek
gedaan naar de Gemeente van de eerste eeuw. Die
blijkt in haar organisatiestructuur/leiderschap vol-
ledig joods te zijn. Het onderwijs van Jezus blijkt
karakteristiek te zijn voor het judaïsme van die tijd.
Belangrijke joodse begrippen in het onderwijs van
Jezus en van de Paulus worden belicht.
Een nuchtere en wel onderbouwde benadering waar
iedere christen rijker van wordt.
 
 Auteur Ron Moseley
 ISBN 9075226322
 7,25
 
      
 
 
Bloed aan onze Handen.
 
Dr. Michael Brown.
 
De rol van de kerk in de geschiedenis ten opzichte
van het Joodse volk is niet erg glorieus. Joden
werden vervolgd, gemarteld, verbrand, tenzij ze
zich  bekeerden tot de leer van de kerk. Dit
uitstekend gedocumenteerde boek van de
Messiaanse Joodse  Dr. Michael Brown biedt een
noodzakelijk stuk kennis dat iedere christen
nodig heeft.
 
ISBN 90-73895-03-0
Shaloom Books 
Euro 12,50


         

In de Geest en kracht van Elia God is bezig met
het herstel van het huis van Abraham. De
verzoening tussen Jood, Arabieren mensen uit
elke stam en natie bij het kruis van Jezus
(Efeziërs 2:14-15).
De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel
-teken van autoriteit - maar ook de geest en
kracht om de weg te bereiden voor de tweede
komst van Jezus.
Dit boek geeft profetische inzichten over Israël
de Islam en de rol van de Kerk in de eindtijd.
 
David Davis
ISBN-90-77412-12-3
Winkelwaarde € 15.


       

 

Gods profetische feesten

In dit nieuwe studieboekje laat de auteur zien
dat God Israël onderwees door hen feesten te
laten vieren. Die feesten bepalen de indeling van
het jaar.  Maar ze hebben ook een bepaalde
inhoud. Zo verwijzen de voorjaarsfeesten naar
het verleden:de uittocht uit Egypte (Pesach) en
de wetgeving (Shavuoth) en de najaarsfeesten
wijzen naar de toekomst.
Het oordeel (Rosj Hasanna),het Loofhuttenfeest
(naar de inzameling van de volken in het
Messiaanse rijk) en heel bijzonder is de plaats
van de ‘achtste dag’,
Shemini Azeret (ook Simchat Thora genoemd).
Deze speciale dag zou weleens de dag kunnen zijn
van de ‘wederoprichting aller dingen.’

door drs. J. Keegstra,
ISBN 90-73895-24-3
Uitg. Shalom Books, Putten 2006.
101 blz. - € 9,90.       

 
Waarom Jeruzalem?
 
Dit boek gaat over Jeruzalem, de heilige stad
voor wereld-godsdiensten, het brandpunt van
de wereldgeschiedenis.
"De navel der aarde", zoals de Bijbel het zegt
(Ez. 38:12). Het is de hoofdstad van de onaf-
hankelijke Joodse staat Israël. Maar ook de
stad van Jezus Christus’ lijden, sterven, op-
standing en wederkomst. In Waarom Jeruzalem?
beschrijft ds. Willem J.J. Glashouwer vanuit
de Bijbel en de actuele geschiedenis de
plaats en betekenis van deze uniekestad op aarde.
Hij belicht verschillende bijbelstheologische,
historische en profetische aspecten. Dit boek
gaat over de geestelijke wortels van Jeruzalem,
over de Tempel en de berg Moriah vroeger,
vandaag en in de toekomst. Over Jeruzalem
en het Koninkrijk Gods, maar ook over Jeruzalem
en de islam. Over de plaats van Jeruzalem in
diverse eindtijdscenario’s, en over Israël,
Jeruzalem, Europa en de wereldpolitiek. Over
Jezus en Zijn Joodse wortels. Over Jeruzalem
en de vroege kerk.
En over nog veel meer.
Het boek besluit met een chronologie van
Jeruzalem in haar meer dan drieduizendjarige
geschiedenis.

Ds. Willem J.J. Glashouwer
prijs: € 17.50
ISBN 9789085201069
 
         

 
Israël en Juda

In eenheid en verscheidenheid.
Wie Israël laat samenvallen met de Joden of
met de staat Israël doet niet alleen aan de
Bijbel onrecht, Maar ook aan het volk Israël;
zelf. Uit Jacob kwamen 12 stammen voort,
waarvan er drie " het huis van Juda" vormen.
Er is echter ook een "huis van Israël", en het
wordt tijd dat deze beide delen van Israël
duidelijk aan de orde gesteld worden. Al jaren
was er - op wat verspreide brochures na geen
boeken meer in het Nederland dat alle
12 stammen van Israël in het vizier heeft.
In het Eerste deel wordt de grote lijn ge-
schetst, van schepping tot voleinding, met als
brandpunten, Jezus en Israël. Het tweede
deel gaat dieper in op een aantal thema's de
verbonden en de gemeente, het koninkrijk,
Jeruzalem, de troon van David, het specifieke
onderscheid tussen Israël en Juda en de
belangrijkste verschil tussen Israël en de
belangrijkste profetieën daarover.

Deel 1 en deel 2.
Schrijver. Jan den Admirant
ISBN 90-805747-1-6


verschillende linken
linken


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Schilderijen/afbeeldingen
Art. Ilse Kleyn
 
 
   
 
 
   
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
   Welcome to the site of fine artist,
   Ilse Kleyn.
   Art that honors the Lord of Lords,
   King of Kings.
 
 
Mess.bew.startpagina.nl
Mess.startpagine
 
       
 
 
Over deze pagina:
Welkom! De Messiaanse beweging is een beweging
van Joden en gelovigen uit de volkeren die Jesjoea
(Jezus) als Messias aannemen. Deze site wil een eerste
wegwijzer zijn voor Christenen en binnen Messiaans
Nederland.
Onder 'Introductie' vindt u enkele inleidende artikelen.
De Messiaanse beweging onderhoudt de geboden van God,
de Tora, zoals Jesjoea deze uitlegde.
Men is toegevoegd tot het Verbondsvolk en kreeg het
'burgerrecht Israëls' (Ef. 2:12). Daarom zou het
Christendom er goed aan doen haar Joodse wortels
terug te vinden – zie o.a. Mt. 5:17 & 28:19.

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Artikelen van nieuw naar oud :

Welkom op mijn weblog Edeleolijf

 

Een groene olijf schoon van prachtige vrucht,
heeft de HERE u genoemd.
Ja, de HERE der Heerscharen,
die jou geplant heeft.
 
Maar ik, ik ben als een groenende Olijfboom
in het huis van God.
 
Op deze weblog zullen hoofdzakelijk artikelen
 komen te staan over Israël en dan met name
 over het Huis Israël en het Huis Juda.
Het is heel belangrijk dat het verschil tussen
het Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat in
de Bijbel aangegeven is, helder begrepen wordt.
Voor wie het verschil tussen twee Huizen
niet duidelijk ziet of niet wil erkennen
blijft de Bijbel een gesloten boek.


Reacties (5)

De Bijbel staat vol van schaduwbeelden en zonder het Oude Testament kunnen we het Vernieuwde Testament niet ten volle begrijpen en verklaren. In het OT begint het met eersten/ of eerstelingen,  en in het NT in het laatste boek Openbaringen eindigt het met eerstelingen van God en het Lam in al zijn volheid. Al deze eerstelingen, zij die uitgeroepen zijn, dienen in het huis van God/ de Gemeente als voor het gehele huis.

De Levieten vertegenwoordigen in het OT alle eerstgeborenen van Israël onder al de 12  stammen.

In Numeri 3:12 staat “Zie, Ik zelf neem uit de Israëlieten de Levieten in plaats van alle eerstgeborenen der Israëlieten, die het eerst uit de moederschoot voortkomen, opdat de Levieten mijn eigendom zijn, 13 want alle eerstgeborenen zijn mijn eigendom.´

Ook David stelde een toename van 24 familiegroepen van priesters samen voor de dienst is het huis des HEEREN, om tweemaal per jaar in de tempel te dienen. Deze 24 groepen staan beschreven in 1 Kronieken 24:7-18. De telling van Levi en de priesters worden apart genoemd in 1 Kron. 23:24.

De 12 vorsten van de stammen hadden ook vijf ondergeschikten van elke stam om hen te helpen in de Raad van Ouderlingen. Met zes van elke stam was het totaal 72, en deze werden eenvoudigweg "de zeventig oudsten" genoemd.

Deze worden vermeld in Exodus 24: 9, toen de zeventig oudsten Mozes vergezelden op de weg omhoog de berg op. Exodus 24: 9-11 zegt, 9 En Mozes klom op met Aäron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. 10 En zij zagen de God van Israël en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. 11 Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte Hij zijn hand niet uit; zij aanschouwden God en zij aten en dronken.

Vanaf het fundament van de eerstelingen zien we een toename van de Zonen Gods. En zo zien we een rode lijn van vermeerdering van uit het OT van eerstelingen en priesters doortrekken tot het laatste boek van het NT  van 12 vorsten, naar 24, wat wordt 72 naar 144, tot 288.

In de Bijbel doelt het getal 12 op uitverkiezing tot een bediening met goddelijke gezag en volmaakte regering en leiderschap. Er waren 12 patriarchen van Seth tot Noach, vervolgens 12 van Sem tot Jacob. Twaalf spionnen liepen de weg naar het beloofde land, en er waren 12 rechters van Othniel tot Samuel. Yeshua beloofde zijn discipelen: "Gij zult ook op twaalf tronen zitten en de twaalf stammen van Israël oordelen." Mattheüs 19:28 God traint zijn heersers ook gemiddeld 12 jaar. Je ziet in de Bijbel dat deze getallen vaak worden  vermenigvuldigd met 1000. 1000 is de volheid van heerlijkheid, wanneer de Zonen Gods zich in hun volheid en heerlijkheid zullen manifesteren. Zo worden de heersende vorsten samen met het priesterschap verenigt in het Koninkrijk van God.

We zien dat in Openbaringen 7, over de 12.000 verzegelden uit elke stam van Israël, totaal 144.000. En in Openbaringen 14 over de 144.000 eerstelingen van God en het Lam, waar de Naam van het Lam en de Vader op hun voorhoofden staan geschreven. 144 betekent ‘opstanding’, de Heiligen die als eerste zullen opstaan. De Griekse term voor “uitverkorenen” heeft een numerieke waarde van 144.

Maar hier blijft het niet bij, ook bij 144 is er een laatste verdubbeling, een toename en eenheid.

Het boek Openbaringen spreekt over 2 groepen 144.000.

Als eerste in Openbaringen 7 waar we de verzegelden zien, deze worden geassocieerd met een militaire macht, een legereenheid, wat mannelijk is.

Deze schaduwbeeld staat beschreven in Numerie 31, het is goed om die in het geheel te lezen, de wraak op de Midjanieten, de vijanden van Israël. Mozes gebood het volk een aantal mannen ten strijde toe te rusten om de wraak van de Heer te voltrekken. Uit elke stam van alle 12 stammen van Israël zullen ze er elk 1000 ten strijde zenden, wat samen uitkomt op 12.000 strijders, die een grote Legermacht vormen om de vijand, de Midjanieten weg te vegen en te vernietigen. En in Num. 31 vers 49 staat :”Uw knechten hebben het getal van de krijgslieden opgenomen, die onder ons bevel stonden en er wordt er niet één vermist”. Er is van deze selecte groep niet één gestorven.

In het Oude testament in 1 Kronieken 27  zien we dat Koning David (een type van Christus) een Leger had dat in totaal 288.000 man bedroeg (2x 144.000). Elke stam was verantwoordelijk  voor een maand uit het jaar om 24.000 mannen te leveren voor militaire dienst. De troepen roteerden elke maand gedurende 12 maanden.  Dit betekent dat David een leger van 288.000 mannen had (24.000 x 12 = 288.000). David had ook een koor dat uit 288 mensen bestond. In 1 Kronieken 25 vers 7 staat  : “en hun aantal bedroeg, met inbegrip van hun broeders die onderricht waren in de zang voor de Here, allen die volleerd (bekwaam)  waren: tweehonderd achtentachtig (288).

Als tweede zien we  in Openbaringen 14 dat de overwinnaars, de eerstelingen worden afgebeeld in “vrouwelijke” termen als “Maagden”. Vrouwen gingen eigenlijk niet in militaire dienst. Deze beschrijven meer de muzikanten die de harp spelen en een “nieuw lied” zingen.

In vers 4 staat ´4Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk.”

In de grondtekst staat in vers 4  

“Dit zijn zij die niet besmet waren met [“met” is het woord voor “meta”, wat betekend  "te midden van, of in het midden”]  vrouwen, want zij zijn maagden ....

Dus het woordje “met” betekend “Meta” = Grieks voorvoegsel wat betekend "te midden van, in het midden van."

Strong's Number G3326 komt overeen met de Griekse μετά ( meta ).

Meta betekent dus niet 'met' in de betekenis van 'door', alsof vrouwen verontreiniging veroorzaken, maar eerder “met” in de betekenis van “te midden van” of “in het midden van."

Bv. in Mat. 1 vers 23 staat : “ God met ons”

Het woordje “met” is  “meta”, is Strong's Number G3326. 

Wat dus eigenlijk betekend God “te midden van” ons. (en niet “door” ons, zie voorbeeld boven).

Dus kort gezegd als we de tekst veranderen zoals het werkelijk word bedoeld in de grondtekst,  staat er in vers 4 “: ´Dezen zijn het, die onder de vrouwen zich niet verontreinigt hebben, want zij zijn maagden”. En in de Bijbel wordt de term “maagd”  eigenlijk nooit op een mannen toegepast, maar het zijn maagdelijke vrouwen die zich niet verontreinigt hebben. Zij zijn het die het Lam volgen waar Hij ook gaat, deze hebben zich niet verontreinigd met de trouweloze religieuze systemen van de hoer, maar waren in plaats daarvan trouw om uit de godslasteringen en afgoderij en corrupte leer van Mysterie Babylon te komen toen ze geroepen werden om dat te doen. 

Een leger van 288.000, en een koor van 288 (2 × 144.000 en 2 × 144). Is dit toeval?  Ik denk het niet. Waarom is het nummer verdubbeld van 144 of 144.000?  Het is elke keer een vermeerdering van heerlijkheid (1000). Ik geloof dat het twee groepen overwinnaars aangeeft met elk 144.000 erin. Wat Davids’ leger en koor betreft, zijn deze cijfers aantallen waarschijnlijk het type en schaduw voor de TWEE groepen overwinnaars die 1000 jaar lang met Christus zullen regeren. Dit leger wordt bekleed, gezalfd en bekrachtigt en klaar gemaakt om alle werken van satan onder de voeten van Yeshua te treden, en om de weg te bereiden voor de Heer.

Het laat zien dat  deze twee groepen, deze zonen en dochter van olie, die grondig getraind zijn, samen Gods Leger zijn, dat het mannelijke (7) en het vrouwelijke (14)  verenigt zullen worden als een Eénheid, als in één Geest. Samen vertegenwoordigen ze de Volheid van God, en van het Lam.  

Dus in Eénheid is het 144.000  mannen  + 144.000 vrouwen  = 288.000 overwinnaars, de eerstelingen van God en het Lam.

                                                                                                                                   

JP

Reacties

 

 

De Bijbel leert dat Israël ons tot voorbeeld en tot waarschuwing is gegeven en zij zijn als het ware een schaduwbeeld voor ons voor de weg die wij gaan als Gemeente. Paulus noemt in deze hoofdstuk van 1 Kor. 10 : 1- 13 enkele voorbeelden waarbij het volk Israël in de fout ging met al de gevolgen van dien, en de beproevingen die ons tot een voorbeeld kunnen dienen.

Israël is niet alleen een voorbeeld en schaduwbeeld voor ons in deze tijd maar ook vooral in de eindtijd in de weg die we moeten gaan voor de komst van Yeshua en hoe wij uitgeleid en verlost worden en er een grote uittocht zal zijn, de grote Exodus die onder Gods bescherming en opgeheven Hand zal zijn, omdat de Heer heeft belooft al moeten we door verdrukking we niet onder Zijn toorn zouden komen. Hij heeft ons belooft om ons op arendsvleugels te dragen en op Zijn bestemming te brengen in het beloofde land. Het volk Israël werd uitgeleid en bevrijd door God door tien krachtige plagen uit hun slavernij. Maar ook in de eindtijd zal God ons als Gemeente verlossen en beschermen door al die plagen heen die over de aarde komen, die in Openbaringen zijn beschreven en die heel veel lijken op de plagen die beschreven staan in het boek Exodus. Maar ook de strijd en de wraak van God die voorafging voor ze het beloofde land binnen gingen is voor ons een voorbeeld in onze tijd. Wij zullen de “grootste Exodus” aller tijden meemaken die krachtiger, en groter zal zijn dan ooit is geweest of wezen zal.

Zoals de Heer Israël uitleidde uit Egypte, zo zal Hij ons ook nu, de Gemeente, Zijn Lichaam uitleidden in de eindtijd uit al de volkeren van de aarde, wanneer de Grote verdrukking daar zal zijn en de Toorn van God over de aarde komt. Zijn Gemeente die bestaat uit het overblijfsel van het gehele huis Israëls (die uit twee huizen Juda en Israël bestaat) zij die besneden zijn aan hun hart, samen met alle gelovigen uit alle heidenvolkeren die geënt zijn op de Edele olijf (Rom.11) en die één zijn in de Messias Yeshua. De gelovigen uit de heidenvolkeren dragen niet de beloften en de verbonden zoals Israël, het huis Juda en het huis Israël ontvangen hebben, maar mogen als mede-erfgenamen en mede-genoten deel hebben aan de erfenis en verhoging met Christus en horen er helemaal bij. Zij allen tezamen zullen als één Lichaam uitgeleid worden uit alle volkeren en hoeken van de aarde met Gods opgeheven Hand en gebracht worden in het Beloofde land, de plaats die God bereid heeft. Daar zullen we de Heer ontmoeten en zal het gehele huis Israël, het overblijfsel van de 12 stammen, samen als Gemeente met allen die daarbij horen hun Messias ontmoeten en op de wolken weggevoerd worden in de lucht om een verheerlijkt lichaam te ontvangen (1 Kor. 15), om dan voor altijd bij de Heer te zijn, en met Hem hier op aarde, waar Hij als Koning zal zijn op de troon van David, regeren en leven met Hem.

Wanneer deze uittocht, deze Grote Exodus zal zijn, heeft God een groot Leger van mensen nodig, een Legermacht die Hij zelf verkiest in de 144.000 eerstelingen van God en het Lam, die de Naam van het Lam en van de Vader op hun voorhoofd hebben staan. (Openb.14)
Ook in het OT is hier een schaduwbeeld en parallel van deze grote legermacht beschreven die in het NT nog geschieden moet voor ze het beloofde land binnen kunnen trekken, welke strijd er nog gestreden moet worden, die overeenkomt met de dingen die in de eindtijd gebeuren zullen.

Dit verhaal staat in Numeri 31 beschreven, het is goed om die in het geheel te lezen, de wraak op de Midjanieten, de vijanden van Israël. Mozes gebood het volk een aantal mannen ten strijde toe te rusten om de wraak van de Heer te voltrekken. Uit elke stam van alle 12 stammen van Israël zullen ze er elk 1000 ten strijde zenden, wat samen uitkomt op 12.000 strijders, die een grote Legermacht vormen om de vijand, de Midjanieten weg te vegen en te vernietigen. Dit is de laatste slag in de woestijn voor ze het beloofde land in nemen. En in Num. 31 vers 49 staat :”Uw knechten hebben het getal van de krijgslieden opgenomen, die onder ons bevel stonden en er wordt er niet één vermist”. Er is van deze selecte groep niet één gestorven.

In Openbaringen 7 en 14 zien wij ook dat God een volheid van 12 x 12.000 strijders er uit trekt en verzegelt voor de grote verdrukking, om de laatste strijd te strijden voor Yeshua terug komt en we het beloofde land in kunnen trekken. Deze 144.000 zullen een grote strijd leveren als voor de gehele Gemeente. Dit zijn de eerstelingen van God en het Lam die als eerste weggevoerd zullen worden (wat ook het mannelijk kind uit Openbaringen 12 is) naar de Troon van God om voorbereid en bekleed te worden voor de grote strijd. In deze 144.000 zal Yeshua zichzelf in Zijn volheid openbaren in kracht en autoriteit, in Geest en waarheid, vol vuur en heerlijkheid. Zij zijn een volle afstraling van Zijn Heerlijkheid. De laatste slag zal wereldwijd gestreden worden voor we het beloofde land zullen binnengaan. Er zal een overwinning zijn over alle vijanden. Maar ook hier onder wie de Naam van het Lam en de Vader op de voorhoofden zijn geschreven zal niemand vermist of gedood worden in de laatste strijd. En zo zal de Gemeente 1260 dagen onderhouden worden en buiten het gezicht van de slang gehouden worden.

En zo zien we dat deze selecte groep van strijders, deze grote Legermacht uit Num. 31 en Openbaringen 7 en 14 overeen komen.

Deze groep van 144.000 waarin Yeshua zich ten volle in zal manifesteren zullen zijn zoals Micha 5 vers 13 zegt: ”De doorbreker (Yeshua) trekt vóór hen op; zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun koning trekt vóór hen uit, en de Here aan hun spits.

Deze overblijfsel zijn als leeuwen die zorgen dat alle vijanden vernietigt worden. In Micha 2 staat in vers 7:” En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt.

Zij zullen Gods volk beschermen en ondersteunen en uit de wereldvolken leiden zoals Mozes Gods volk geleid heeft uit Egypte. Het is een krachtig gezalfd Leger die niemand tegenhoudt, vol van Gods Geest en kracht en vuur. Het is een Leger als leeuwen die de werken van satan zal verscheuren en vernietigen en hen onder de voeten van Yeshua zal treden, zij zijn als het ware de weerhouders van het kwaad. Dezen zijn het die door God zelf zwaar getraind zijn in geloof en liefde en karaktervorming om overwinnaar te worden naar Zijn soevereine wil. Daarom ondervinden ze in hun leven veel tegenstand waardoor ze gevormd worden.
Wie ongehoorzaam is aan de bevelen van dit Leger van God, de 144.000 die uit gaan als in de geest van Mozes en Elia, zijn als de dwaze maagden en blijven buiten en zullen sterven in de wildernis, wie gehoorzaam zijn aan dit Leger zullen als de wijze maagden zijn en zullen als het ware binnen hun poorten beschermt zijn zodat de vijand buiten blijft. Dit Leger staat als het waren tussen de vijand en het volk in. Zij zijn als een muur, een bescherming en houden het oordeel tegen om velen te bevrijden en te redden.

We weten dat Yeshua de Leraar der gerechtigheid is, en Hij vervulde bij Zijn eerste komst deze rol van Leraar. Maar bij Zijn tweede komst zullen deze Zonen Gods, die Zijn gehele Lichaam vertegenwoordigen, deze rol vervullen en worden geroepen om gerechtigheid te brengen op aarde om de Messias zijn volheid te openbaren aan alle mensen. Zij zijn het die het volk steunen en bemoedigen, hen verkwikken en opbeuren en troosten. En met deze komst van dit Leger brengen ze de ‘late regen’ mee van de Heilige Geest, Gods Ruach op aarde en zal de profetie van Joel 2 geheel vervuld worden.

Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. 4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. 5 En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. 6 Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. 7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. 8 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. 9 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God! 10 Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. 11 Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden. (Jesaja 40:3-11).

JP/ 16 februari 2018Reacties

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 2 Thessalonicenzen 2:3.4.

Wist je dat er geen enkel vers in de hele Bijbel staat dat een Geheime Opname bewijst? En dat Zijn komst uit twee verschillende komsten zouden bestaan? Nergens staat er in de Bijbel dat er een geheime opname zou zijn en dat de wederkomst in twee verschillende delen of fasen zouden worden gesplitst. De geheime opname kwam pas in zicht toen John Nelson Darby in 1830 deze theorie, deze doctrine ontwikkelde en onderwees naar aanleiding van een profetie en persoonlijke openbaring van de Schotse vrouw Margaret Macdonald. Ze was geen theologe maar was een profetes in de gemeente van Edward Irving van de Katholiek Apostolische Kerk. Margaret Macdonald, die een persoonlijke openbaring kreeg in Port Glasgow, Schotland, in het voorjaar van 1830, “dat een selecte groep Christenen zou worden opgenomen om Christus te ontmoeten in de lucht vóór de dagen van de Antichrist”. John Darby lijfde Margaret Macdonalds nieuwe onderwijs over de opname in bij zijn bedelingenleer. Hij bracht ook enige verandering aan in haar “openbaring.” Zij geloofde dat er een selecte groep zou deelnemen aan de geheime opname; Darby leerde dat alle gelovigen in het geheim zouden worden opgenomen. John Nelson Darby besteedde de rest van zijn leven aan het propageren van deze nieuwe opnametheorie als de hoeksteen. John Darby bouwde zijn leer van de opname vóór de grote verdrukking op een fundament van hout, hooi en stoppels.  Hij verfraaide deze openbaring in zo een mate dat hij een hele andere dimensie aannam waardoor hij op een verkeerd fundament bouwt en als we dat doen zal de hele constructie fout zijn.

Vele boeken van Hal Lindsey Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins van “Left behind” hebben de christenen een valse hoop gegeven over de ontsnapping van de antichrist en de Grote verdrukking die voor de deur staat waardoor velen ontgoocheld zullen zijn en zullen afvallen. Ook het Zoeklicht doet daaraan mee en de Middennachtsroep. De waarheid kan soms hard zijn te geloven vooral wanneer je lang gekoesterde overtuigingen neergehaald worden.

De Bijbel leert dat de wederkomst na de Grote Verdrukking komt, want in Math, 24: 29-31 staat; “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

De Bijbel zegt dat Jezus zal terugkeren NADAT de grote afval komt EN de mens der wetteloosheid zich geopenbaard heeft.

Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 2 Thessalonicenzen 2:1-4

Een ander aspect van de Opname vóór de Verdrukking is dat Christus heimelijk terugkeert voor Zijn Bruid. Maar de Bijbel leert dat niet en zegt heel wat anders, die zegt als Hij terug keert dit zal zijn met een “geklank, geroep, geschreeuw” EN met een “bazuin, trompet van God” dat Jezus zal neerdalen uit de Hemel, en geen geheime opname.

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.18 Vermaant elkander dus met deze woorden.” 1 Thessalonicenzen 4:13-18.

Hier zien we duidelijk, dat wij, die in leven blijven, tot bij de Wederkomst van de Here, dat we de ontslapenen NIET voor zullen gaan. Wij zullen niet een geheime opname, voor de opstanding van de ontslapenen hebben. Let op “daarna” in vers 17. De ontslapenen zullen niet opstaan voor een geheime opname voor de terugkomst van de Here met een “geroep van een Aardsengel” en “met een geklank van de Bazuin van God”.

Als de opname een geheim was, zou je denken dat het geklank en de bazuin en de roep ten koste van alles vermeden zou worden. Zelfs als we het symbolisch zouden nemen waarom zou Christus dan zinnebeeldig een bazuin blazen om het geheim te houden. Bovendien als de christenen van de aarde verdwenen zijn zouden de achtergeblevenen het zeker uitzoeken, dan is het geen geheime opname meer. Sterker nog, de terugkeer van Jezus zal door iedereen gezien worden, want Openbaringen 1 vers 7 zegt “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.”

En als er dus geen opstanding voor de zichtbare wederkomst van de Messias is en geen opname voor de opstanding, betekent dit dat de eindtijd Gemeente door de grote verdrukking zal gaan.

Als er überhaupt over één opname kan worden gesproken waarin mensen voor de verdrukking naar de hemel weggevoerd zouden kunnen worden naar de Troon van God, dan is het alleen over het mannelijk kind uit Openbaringen 12 die dezelfde zijn als Openbaringen 14, de eerstelingen van God en het Lam, de 144.000, zij zijn de voorlopers in de geest en kracht van Elia om de weg voor te bereiden voor de komst van Jezus, Jeshua de Messias. Zij zullen het hart der vaderen tot de kinderen terugbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen. Sommigen zeggen dat zij de twee getuigen zijn, de twee olijfomen, die voor Gods aangezicht staan. Deze groep worden door God zelf getraind door het leven en in de hemel om dan weer terug te gaan naar de aarde om daar de Gemeente te helpen die door de verdrukking gaan, om hen te ondersteunen, te beschermen en terug te brengen tot gehoorzaamheid. De Gemeente zal door deze tijd worden gelouterd en gereinigd. Want de Heer zegt in hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.” (Hosea 5:15) De vrouw, de Gemeente blijft op aarde en die gaat pas de Here tegemoet in de lucht wanneer de zevende Bazuin klinkt. Het huis Israël en het huis Juda zullen in deze tijd herenigd worden in de Messias en het zal worden Eén Kudde, en Eén Herder bij Zijn komst.

Daarom kunnen we concluderen dat Jezus terugkeert na de Grote Verdrukking. En toch, de meeste christenen ofwel verheerlijken de opname, of sommigen geloven dat het al gebeurd is, of geloven in de geheime opname”. Hoewel het kennen van de tijd van de opname niet essentieel is voor de redding is het belangrijk om mentaal klaar te zijn voor de komst.

De leer van de geheime opname bewerkt een soort van apathie, een soort van lusteloze onverschilligheid en ongevoeligheid dat het niet zoveel uitmaakt want ‘ach we worden toch voor die tijd opgenomen’. Het is een leer van satan zodat de christenen niet klaar zijn, en voorbereid als ze door de verdrukking heen moeten en dan heb ik niet over de toorn.

Er is een verschil tussen de Grote Verdrukking, wat satans woede is tegen de heiligen, tegen Gods Volk.  (Deze tijd wordt ook wel genoemd Jacobs benauwdheid, Jeremia 30: 1-24: en o.a. vers 7 “Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden). Want de Heer zegt in hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken. (Hosea 5:15). Dit zal een tijd van 1260 dagen zijn, of ook wel 42 maanden of 3,5 jaar.

En de DAG van de Heer, de tijd dat Jezus terug keert naar de aarde, het wordt ook wel de dag van Zijn toorn genoemd. Hij komt om te strijden en te vechten voor Israël en Zijn Gemeente om te beëindigen de dagen van verdrukking en te straffen de Antichrist, die in de bodemloze put wordt geworpen, en zijn bondgenoten die de heiligen vervolgt en verdrukt hebben.

Deze twee, de Grote verdrukking en de Dag van de Heer (Zijn toorn) zijn dus twee verschillende gebeurtenissen en zullen elkaar opvolgen en dat tussen de 5de en de 7de zegel. Het 6de zegel scheidt deze twee gebeurtenissen De Bijbel leert dat de christenen zullen beschermd worden tegen Gods Toorn.

1 Thess. 5:9 “want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus”.

De Gemeente, Zijn Bruid is nog niet klaar om Jezus te ontmoeten, velen van hen zullen omkomen omdat ze niet voorbereid zijn voor die tijd die komt, omdat velen leren dat de Gemeente van te voren opgenomen wordt en dat is een leugen van satan omdat hij niet wil dat mensen zich voorbereiden, en die passief blijven en niet klaar zijn en om zullen komen in de tijd van verdrukking omdat ze niet geleerd hebben hoe stand te houden en  stil te zijn voor God, te luisteren naar Hem en te doen wat Hij zegt, vol te worden van Zijn Geest en te strijden en te volharden. Deze groep van mensen die omkomen en die niet geleerd hebben te volharden in de druk en geloof te houden en niet te verloochenen zullen in deze tijd wel behouden worden maar komen om omdat hun niet is onderwezen is hoe hier mee om te gaan en voorbereid te zijn voor de komende dingen. De Heer zal deze tijd van verdrukking nemen om de Gemeente, Zijn Bruid te reinigen en te louteren en te zuiveren van alle onreinheid en smet van alle toverijen (weerspannigheid en rebellie) en van alle afgoderijen en hoererijen en zal ze louteren dwars door de verdrukking heen, maar als wij dicht bij Jezus blijven, ons hart volkomen aan Hem toewijden, en gehoorzamen en blijven bidden zal er een weg van ontkoming zijn omdat de Heer belooft heeft de Zijnen te bewaren die Hem toebehoren. Hij zal ons testen en beproeven wat in ons hart is en waar we voor zullen kiezen als we onder druk staan. Misschien ook als we worden gedwongen om te kiezen om het teken van het beest te zullen nemen of niet. Want de heiligen zullen zich op de aarde bevinden als de Antichrist zich vestigt hier op aarde in Jeruzalem en zullen hem zien. Maar als kind van God hoeven we niet bang te zijn en mogen we vertrouwen op de Heer.

Door dit alles is Israël ons tot voorbeeld en waarschuwing gegeven, want uit 1 Kor. 10 vers 1-10 mogen we zien de profetische overeenkomst die we met hen zullen hebben, en dat zij, Mozes zijn uittocht ons als voorafschaduw is gegeven, die als een voorbeeld voor ons geworden voor dat wat komen gaat de toch door de woestijn.

Openbaringen 12: 6,14 “En de vrouw (de Gemeente, die bestaat uit een overblijfsel van Israël en de gelovigen uit de heidenen) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden,   om zo het beloofde land te mogen innemen.

Israël als waarschuwing

10 1Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2 allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, 3 allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, 4 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. 5 En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. 6 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. 7 Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. 8 En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op één dag drieëntwintigduizend. 9 En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. 10 En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

De betekenis van de Exodus is een voorbeeld voor ons als wij door de grote verdrukking heen moeten. (Vergeet niet er is een groot verschil tussen verdrukking en toorn). We moeten nu voorbereid worden voor deze tijd ook om te leren volkomen op God te vertrouwen en om standvastig te mogen blijven in ons geloof wanneer de reis begint en we door de woestijn gaan waar we door alle druk heen bij Hem mogen schuilen en alleen in Zijn Schuilplaats mogen zijn, en waar Hij de vuurkolom bij nacht zal zijn en de wolkkolom bij dag en dat de Heer ons bewaren en leiden zal, ook wanneer wij niet kunnen kopen en verkopen, Hij zal ons voeden en kleden en onderhouden. Hij zal ons voor en achterhoede zijn. Psalm 91 zegt ons dat we bij Hem zullen schuilen en dat Hij onze toevlucht is en onze God waar we op mogen vertrouwen en dat Hij ons beschermt onder Zijn vleugelen. Wij hoeven niet bang te zijn want al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; 8slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.9Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht.

En zo zien we dat we misleid zijn door te denken dat de heiligen ontkomen zullen op de een of andere manier aan de Grote verdrukking. We zijn verkeerd geïnformeerd door de eeuwen heen en er zullen twee heersende kernmerken in de laatste dagen zijn, “angst en geloof”, waar zal jij in staan. Jezus zegt wanneer Hij komt, zal ik het geloof dan nog vinden op aarde. Laat deze openbaring ons goed doordringen in onze harten zodat wij dit weten en we niet bang en beangstigt behoeven te zijn en in geloof mogen weten dat Hij onze Schuilplaats is en dat we door Gods Verheven Hand geleid en beschermd zullen worden.

Ja, sommigen zullen misschien als martelaren sterven, we zien het nu al om ons heen, maar zij zullen God de eer geven, maar anderen zullen levend overgebleven zijn, trouw tot aan zijn komst, maar wie volhard tot het einde toe zal behouden worden.

Dan na deze dingen zal de bazuin klinken en de opname komen en ze zullen allen veranderd worden en voor altijd bij Hem zijn.

De opgenomen heiligen zullen de afdalende Heer Jezus ontmoeten op een afgesproken plaats, boven de aarde in de lucht, en daarna zullen zij Zijn gevolg zijn en Hem vergezellen, wanneer Hij Zijn entree maakt op de aarde, daar waar zij vandaan kwamen.

Hallelujah Amen!!


Reacties

In Israël komen ze dicht bij de tijd die bekend staat als “Tu B'Shevat“ oftewel het Nieuwjaarsfeest voor de bomen op 31 januari (vijftiende Sh’vat).
Het is niet alleen goed voor Israël maar ook voor ons om daar eens goed over na te denken en ons te bezinnen.
De viering in het prille begin van de lente is de viering van het nieuwe leven wat zich weer uitspruit in bomen en planten in het nieuwe jaar.

Dit nieuwe jaar voor bomen wordt specifiek geassocieerd met de Boom des Levens in het Nieuwe hemelse Jeruzalem, de edele Olijfboom, daar waar we op geënt zijn of de amandelboom.
Het woord voor "amandelboom" wat in het Hebreeuws hetzelfde woord voor “waken” betekent en 'wakker zijn, en spoedig bloeien'.

Lukas 21 vers 36 zegt dan ´ Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. ´

Het is een dag van bezinning om over na te denken tot welke boom we werkelijk horen en zijn we werkelijk wel goed geënt op de Edele Olijf, die vol van kracht is en sterk en gezond en goed gefundeerd is, waarvan we mogen drinken van de saprijke wortel (die Jeshua is) zodat we mogen groeien en bloeien en veel vrucht zullen dragen.
ReactiesIsrael was de Here geheiligd. God had hen geplant als een edele druif en volkomen zuiver zaad. Maar ze hebben de bron van levend water verlaten.
Israël wist heel goed de weg te vinden net zoals de kerk, het Lichaam van Christus tegenwoordig om minnarijen te zoeken.
Israël heeft ontucht gepleegd met vele minnaars, keer op keer riep God hen terug maar zij keerden niet terug.
Het huis Israël (de 10 stammen die weggevoerd waren onder ballingschap van de Assyriërs, die dus niet de naam Joden dragen die alleen bestemd is voor Juda) en het huis Juda (dus de Joden) zij zijn ontrouw geworden aan hun MAN.
Israël die een verbond met God had en die gehuwd was met God werd Hem ontrouw.
God zegt Ik heb Afkerig Israël gezien (de 10 stammen rijk) en heb haar verstoten en haar een Scheidbrief gegeven. (Jer.3:8)
Maar Trouweloze Juda (dus de twee stammen Juda en Benjamin + een deel van Levi = de Joden dus) zij hebben geen scheidbrief gekregen en blijven tot de dag van vandaag nog steeds Gods vrouw ondanks hun ontrouw aan Hem.
Hoewel God de echtscheiding haat, Mal. 2:16, stond Mozes het toe vanwege de hardheid van hun hart (Matt. 19:8). Maar als een vrouw voor de tweede maal werd weggezonden met een scheidbrief mocht ze niet weer hertrouwen met haar eerste man. (Deut. 24:1-4). Ook mocht een gescheiden vrouw pas hertrouwen met een andere man nadat de eerste man was overleden anders pleegt ze echtbreuk.
Maar nu het huis Israël de 10 stammen, waar zijn ze gebleven nu ze met een Scheidbrief zijn weggezonden. God heeft hen voorzeker niet verstoten, na de tijdperk van de gemeente gaat God met hen verder, want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
Als iemand scheiden gaat van God zoals de Afkerig Israël dan raakt zij ook de naam van God, haar eerste Man kwijt (IsraEL). Ze heet niet meer IsraEl maar Lo-Ammi, ‘niet mijn volk’ en Lo-Ruchama, ‘niet-ontfermde’ (Hosea 1). Hosea 2:1 zegt “Klaagt uw moeder aan, klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet, en Ik ben haar man niet”. Het huis Israël wordt dus onder een andere naam bekend en raakt alles kwijt, haar Feesten en haar dagen. Israël raakt verborgen maar niet voor God.
Ze zijn schuil gegaan onder de volken, ze zijn verheidenst, maar er niet in opgegaan.
De scheidbrief maakte het dus volgens Gods wetten onmogelijk tot God terug te keren, waartoe het volk echter wél oproept. Het huwelijk heeft in ons land minder waarde en betekenis gekregen. Willen we echter de betekenis van Jezus zijn dood begrijpen, dan zullen we de Bijbelse betekenis van het huwelijk moeten kennen.
Dit wordt in de eerste Bijbelboek duidelijk gesteld. "Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn" (Gen. 2:24). Een man en een vrouw worden tot één vlees. Een huwelijk, één man en één vrouw en niets anders. Dit is geen probleem, en waar men daarvan afstapt gaan de zaken verkeerd. Het blijkt door heel de geschiedenis en is in onze tijd wel heel erg duidelijk.
Volgens de Bijbel is er één manier waardoor het huwelijk echt tot een einde komt: de dood van de man of de vrouw. De enige weg tot herstel van het huwelijk was gelegen in het sterven van de eerste Man, Hij nagelde de Scheidbrief aan het kruis, waarna IsraEL opnieuw de bruid kon worden van de nieuwe opgestane Man.
De God van Israël, sloot een huwelijksverbond met zijn volk Israël. Hij heeft zich aan het verbond met zijn volk gehouden maar Israël werd ontrouw en volgde andere goden na, die werkelijk geen goden zijn.
Na vele waarschuwingen kwam ten slotte de vooraf aangekondigde ergste straf Gods vrouw Israël (dus niet Juda, de Joden) werd met een scheidbrief weggezonden, verloor de naam IsraEL en ging in ballingschap naar Assyrië, waaruit het niet is teruggekeerd.
God echter had aan zijn volk het huis Israël en het huis Juda een nieuw verbond beloofd, een nieuwe huwelijk, die wet moest weg !
Het is de Man (Jezus) die stierf om het huwelijk te beëindigen, de scheidbrief te vernietigen en zijn volk Israël te verlossen van hun zonden. Door de dood aan het vloekhout werd het huis Israël weer vrij !
Door Zijn opstanding werd het mogelijk dat de vrouw weer naar haar eerste Man terug kon keren. (Rom. 7:2-4).
Is er na de kruisiging, dood en opstanding en hemelvaart van Jezus een grote exodus geweest van het 10 stammen rijk ?Nu is ze vrij om terug te keren.
Maar wie is Israël, zij zijn immers hun identiteit kwijt.
Het is een verborgenheid dat nog geopenbaard zal worden en God is daar druppelsgewijs mee bezig.
Israël zal zijn identiteit terug krijgen.
Waar is Jozef ? en wie bekommert zich nog om hem ? (Amos 6:3-6).
Zijn broers wachten en zullen komen.
Het einddoel is niet Israël maar ook niet de gemeente op zich zelf. Het einddoel is dat beide Israël en de heidenen (Efeziërs 3) dat zij samen worden geënt op de edele olijf, en mogen drinken van de saprijke wortel die is Jeshua de Messias.

JP

ReactiesVerschillende Israël-studies van Jan den Admirant

klik hier link aan
Reacties (6)

Het boek van Ezechiël bestaat uit 13 rollen. De volgorde waarin deze boekrollen werden samengevoegd, hebben veel verwarring veroorzaakt, waarbij mensen ervan uitgaan dat de tempel herbouwd moet worden en er opnieuw een offerdienst moet komen. De sleutel om het boek van Ezechiël te begrijpen ligt in het feit dat de sluitende hoofdstukken ouder zijn dan in het begin,  de openingstijd van 5 jaar, waardoor we lezen dat er een paar verzen, vers 2 en 3,  niet door Ezechiël zijn geschreven maar door een ander, een derde persoon. Zodra dit wordt begrepen, valt alles op zijn plaats en het boek Ezechiël lijkt niet langer meer in tegenspraak te zijn met het evangelie van Jeshua de Messias en de brieven van Paulus . Hebreeën is een boek dat van betere dingen spreekt.  In Hebreeën 12 staat: ”Want wij zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.”

De OT priesters verrichten dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse. Jeshua verrichte Zijn dienst in het Heiligdom, de ware Tabernakel in de hemel, die de Here opgericht heeft. Met ander woorden de eredienst in het verleden werd gedaan onder types en schaduwingen die de werkelijkheid nooit konden bereiken. Want Jeshua, het Lam van God,  heeft door Zijn bloed eeuwige verlossing verworven, want zonder bloedstorting geschied er geen vergeving. Jeshua de Messias is het Heiligdom binnen gegaan om voor Gods aangezicht te komen en heeft zichzelf als éénmalig offer gegeven en heeft de zonde op zich genomen en die voor ons voor eeuwig weggedragen.Terwijl hoofdstukken 40 tot en met 48 van Ezechiël NIET verwijzen naar de Millennium Tempel en priesterschap in Jeruzalem, maar naar een Tempel die zou kunnen zijn als het Huis van Israël zich van hun nationale zonden had bekeerd en berouw hadden getoond over hun zonden om daarna terug te keren naar God nadat zij in Assyrische gevangenschap/ ballingschap  waren genomen en weggevoerd waren.

En zeker zal er een Huis van God zijn. In het Duizendjarig Vrederijk zal de stad Jeruzalem hier op aarde het voorhof zijn, hier zal een overgang zijn, de poort waar de poortwachters, de priesters (aards lichaam)  zullen dienen in het huis op naar het hemelse, wat als een drempel, een doorgang is naar de tempel in het Nieuwe Jeruzalem die de Bruid is, op de hoge berg Sion, daar waar de ware Tempel is (Openb. 21:9,10). En het priesterschap van Sadok (met verheerlijkt lichaam), deze zal van het hemelse naar het aardse gaan om daar te dienen en te regeren met Christus. Hemel en aarde zullen zich dus hier verbinden. Hier worden we opgeroepen om God te aanbidden, in het Hemelse heiligdom (Hebr. 10:19-22) Er zal zeker geen tempel in het duizendjarig vrederijk komen naar het ontwerp van Ezechiël, dat was een eenmalig aanbod als zij zich hadden bekeerd, maar ze hebben zich niet bekeerd. Het zal een Huis zijn  ZONDER  offerdienst en rituelen, want we gaan niet terug naar Oud testamentische offerdienst. Daarom zegt Jeshua bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. (Hebr. 10:5-7,10) Wel zal dit boekrol van Ezechiël een type en afschaduw zijn voor de toekomst, voor de ware Tabernakel en Heiligdom, dit moeten wij zo accepteren en mag beslist niet in tegenspraak zijn met het boek Hebreeën, want het offer is Volbracht.

In het duizendjarig Vrederijk zullen er twee soorten typen van Priesterschap naast elkaar blijven staan, een hemelse en een aardse priesterschap. Het ware hemelse Priesterschap is naar de orde van Melchisedek (de zonen van Sadok) en zal vanuit het hemelse zijn vanuit Gods Heiligdom vanuit het Nieuwe Jeruzalem, daar waar Jeshua de Hogepriester voor eeuwig is. De zonen van Sadok worden onderscheiden van de levieten die de rest van de Gemeente vertegenwoordigen, zij zullen op die dag de mensen in het buitenste voorhof besturen, maar alleen de zonen van Sadok zullen naast over mensen ook samen met God besturen. De naam Sadok betekent rechtvaardig, gerechtigheid, wat overeenstemt met bestemming. En we zien dat zijn naam een gedeelte bevat van Melchisedek.

Het Jeruzalem hier op aarde, daar zal de voorhof zijn daar waar ook een priesterdienst zal zijn wat aards zal zijn, vanuit een aards lichaam, deze zal verricht worden door hen die van Gods afgedwaald waren achter de afgoden aan en gehoereerd hebben en hardnekkig waren en die God dienden met het valse vuur en een verdeeld hart hadden wat Hem een afschuw was en wat een struikelblok tot ongerechtigheid was, zij zullen in het heiligdom dienst doen als wachters bij de poorten van het huis en zullen daar als dienaren het volk dienen. Deze priesters zullen God niet naderen om Hem als priester te dienen en zullen niet naderen tot al Gods heilige, ja tot al Gods allerheiligste dingen, maar alleen zorgdragen voor het huis en voor het gehele dienst daarvan.

“Voorzeker, de Levieten die zich ver van Mij hebben gehouden toen Israël afdwaalde … moeten wel hun ongerechtigheden dragen; toch moeten zij in Mijn heiligdom dienst doen en de ambten bij de poorten van het huis vervullen, en ook dienstdoen in het huis .. 13 En zij mogen niet tot Mij naderen om Mij als priester te zijn “ (Ezech. 44:10-13)

Maar de priesters naar de orde van Melchisedek (Sadok) deze is hemels, deze zullen dienen vanuit verheerlijkt opstandingslichaam, deze zullen dienst doen in Zijn Heiligdom, de Stad op de Hoge Berg, de Stad met zijn vele woningen.

“Maar de levitische priesters, de zonen van Sadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen om Mij te dienen, en zij zullen in mijn dienst staan om Mij vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Here Here. 16Die zullen mijn heiligdom binnengaan, en die zullen tot mijn tafel naderen om Mij te dienen, en zij zullen mijn dienst waarnemen”. (Ezech. 44:15,16)

Deze Stad van God deze zweeft als het ware tussen hemel en aarde, daar zullen de priesters van Sadok tot God naderen om Hem te dienen. Zij zullen zich bewegen tussen de geestelijke en fysieke dimensie zoals Jeshua deed en zullen niet meer gebonden zijn door normale beperkingen van het vlees. Zij zullen in Zijn dienst staan en zullen het Heiligdom binnengaan, en die zullen tot de tafel van de Heer naderen om Hem te dienen, en zij zullen zijn dienst waarnemen. Het draait om de hemelse Tabernakel die naar de aarde komt en ons bekleed met Zijn Heerlijkheid – het verheerlijkt lichaam. Zij zullen zowel in Zijn Heiligdom dienen aan Zijn tafel als in het buitenste voorhof het volk waar zij de heerlijkheid van God aan anderen in de buitenplaats zullen openbaren. 

Wanneer zij het volk bedienen zullen ze elke keer hun kleren moeten verwisselen, omdat in strijd met de wet is om het volk te dienen in linnen kleding. Ze zullen hen in wollen kleding in het voorhof dienen.

Wanneer zij dan de poorten van de binnenste voorhof ingaan, zullen zij linnen klederen aantrekken; zij mogen geen wol dragen, als zij dienst doen in de poorten van de binnenste voorhof of in het huis. 18 Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen, zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. 19 En wanneer zij uitgaan naar de buitenste voorhof tot het volk, dan zullen zij hun klederen waarin zij dienst gedaan hebben, uittrekken en die neerleggen in de vertrekken van het heiligdom, en andere klederen aantrekken, opdat zij door hun klederen het volk niet heiligen.  (Ezech. 44:17-19)

Linnen is afkomstig van planten en wol is een dierlijk product. Linnen stelt de rechtvaardige daden van de heiligen voor (Openb. 19:8) , en stelt het geestelijk opstandingslichaam voor waarbij ze tot God in het Heiligdom mogen naderen en Hem mogen dienen. En wol stelt het vleselijke en fysieke lichaam voor en zo zullen ze wanneer ze naar de aarde keren het wol aan doen om zo het volk in het voorhof te dienen.

En zo zullen ze hen onderscheid leren tussen heilig en onheilig en het onderscheid doen kennen tussen rein en onrein. Ook zullen zij optreden bij een geschil om recht te spreken. Maar ook leren Gods wet en inzettingen hoe ze die moeten onderhouden, en de feesttijden en sabbatten.  Zij zullen geen erfdeel en bezitting in Israël hebben wat de Heer zegt, Ik ben hun erfdeel, Ik ben hun bezitting. 

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenkomen, machtige naties zullen zeggen: “Laten wij optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons richten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreek de Heer. Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog et zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is (Jes. 2:2-4). 

In het duizendjarig vrederijk kan dit Huis, deze Stad van God nog niet op aarde nederdalen, omdat het oude Jeruzalem nog niet verwijderd is en daar de buitenste voorhof is, maar eenmaal zal het Nieuwe Jeruzalem met Zijn ware Tabernakel, Gods Heiligdom op aarde nederdalen en dan zal er zijn een Nieuwe hemel en een Nieuwe aarde, en de HERE zal aldaar zijn.

Lees meer...   (1 reactie)

Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij! Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Joël 2:1,2

De bovenstaande tekst uit Joël, heeft betrekking op het Bazuinenfeest. Het Bazuinenfeest hoort bij de najaarsfeesten (Bazuinenfeest, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest). Deze feesten moeten nog vervuld worden. De voorjaarsfeesten zijn al vervuld, het zijn de feesten Pesach, Ongezuurde Broden, Feest van de Eerstelingen en Pinksteren. Al deze 7 Feesten van de Heer worden beschreven in Leviticus 23. De eersten feesten, die voorjaarsfeesten hebben te maken met de eerste komst van de Messias, als het Lam van God. De laatste Feesten, de najaarsfeesten hebben te maken met de tweede komst van de Messias, als de Leeuw van Juda.
 
De dag van de Bazuinen is het eerste feest dat nu op Gods kalender staat om vervuld te worden, daarom bovenstaande tekst uit Joël 2 “Blaast de Bazuin”. Het is een dag van waarschuwing die een jaarlijkse oproep is om ons voor te bereiden en gereed te maken voor dat wat komen gaat en een tijd om tot berouw en bekering te komen. Maar de bazuin is ook voor de eerste opstanding uit de dood om een vernieuwd opstandingslichaam te ontvangen (1 Kor. 15:51), en een oproep voor de wederkomst van Christus. Het zal een tijd zijn van genade in Gods oordeel en een tijd van verzoening. Joël zegt het zal een dag van duisternis en donkerheid zijn, van wolken en dikke duisternis en dat zien we over de aarde trekken als een dikke zwarte deken. Maar ook herinnert de Bazuin ons eraan dat er een dag zal komen dat we zullen worden opgeroepen om voor de Heer terecht te staan en wij voor de Rechterstoel van Christus openbaar moeten worden. Jammer genoeg worden de najaarsfeesten ons niet meer in de kerk geleerd waardoor er veel onduidelijkheid en verblinding is in de dingen die komende zijn. Het geluid van de laatste zevende Bazuin, wordt gehoord op de eerste van de zevende maand (dat is september), en is bedoeld om onze harten op te wekken en wakker te maken en om ons voor te bereiden voor het komende oordeel. Maar ook bij de laatste bazuin zal een groot teken aan de hemel te zien zijn dat staat opgetekend in Openbaring 12.
 
De Heer laat de profeet Joël weten dat er een groot leger op zal staan, een leger dat Zijn Woord volbrengen zal en een Leger daar waar Gods gerechtigheid wordt onderwezen. Er zal binnenkort een waarschuwingsbazuin uit gaan en er zullen “twee Legers” gelijktijdig opstaan. Het ene is een machtig “Leger van God” en het andere is een groot “vijandig leger”, met zijn eigen koning Abaddon of Apollyon, die uit de put van de afgrond komt. Maar het Leger van God, de Zonen Gods, die de rijpe vruchten zijn, die opstaan en openbaar worden zijn daar waar Gods gerechtigheid wordt onderwezen, daar waar men gereinigd en gelouterd wordt en rechtspreekt en verzoent. De soldaten van dat leger zullen als Jozef zijn die vooruitgaat en die genoemd zullen worden behouders van het leven om een voortbestaan op aarde te verzekeren en een groot aantal geredden in het leven te behouden.
 
De bazuin die klinkt is een waarschuwing van genade in Zijn oordeel, want het oordeel begint bij het Huis van God, en God is genadig en barmhartig en lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil en wie weet of Hij zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich zal laten. Er zal een grote reiniging zijn vanwege de grote afvalligheid van de Gemeente en dit zal een geestelijk dieptepunt bereiken. Door deze tijd van afval zal er een grote scheiding lopen dwars door de gemeente heen, tussen de reinen en de onreinen, tussen de oprechte en de huichelachtige en oppervlakkige gelovigen, zij die niet gereed zijn.We merken ook dat er in de kerken weinig geestelijk voedsel is en er veel dwaalleringen zijn en dat er veel oppervlakkigheid van het Woord is en weinig diepgang en vele schapen worden met mooie verhalen zonder kracht de wereld ingestuurd waar vele wolven zijn waardoor ze een makkelijke prooi zijn. Het zal in deze tijd blijken dat velen niet bestand zullen zijn in deze oorlog en onvoldoende kennis hebben van de geestelijke wapenuitrusting om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. In deze strijd zal blijken waar we staan en wat we zullen kiezen en of we ondanks in deze verdrukking volharden zullen en zullen blijven staan, of dat we afvallen en de Here zullen verloochenen. Er zal een tijd van grote loutering en zuivering aanbreken voor de Gemeente, want de Heer zal zitten, louterende en reinigende, Hij zal de kinderen reinigingen en louteren als goud en zilver zodat we de Heer in gerechtigheid offer zullen brengen. Deze tempelreiniging is nodig om een volmaakte reine Bruid tot stand te brengen en deze oordelen in Zijn genade moeten er toe leiden dat dit gebeurd. Door de verdrukking gaat de Heer Zijn plan uitvoeren en zullen de Zonen Gods openbaar worden die de Gemeente zullen leiden, voeden en beschermen en buiten het gezicht van de slang houden. Ze zullen de werken doen die Jezus deed en groter nog dan deze, ze zullen Gods Woord met kracht en autoriteit brengen en de Heerlijkheid van God zal zichtbaar worden, vele demonen zullen uit worden geworpen, mensen zullen genezen en bevrijd worden. Alle onreinheid en vleselijkheid zal worden verwijderd zodat de bruid zal zijn zonder vlek of rimpel of iets dergelijks.
 
Joël 2; 2-11 zegt : Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten. 3Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden is het land vóór hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te ontkomen. 4Zijn aanblik is als die van paarden; als rossen rennen zij. 5Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij; als het geknetter van een vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, in slagorde geschaard tot de strijd. 6Voor zijn aangezicht beven de volken; alle gezichten verbleken van angst.7Als helden rennen zij, als krijgslieden beklimmen zij de muur, en zij gaan voort, ieder op zijn eigen wegen; zij lopen niet door elkander heen, 8en de een verdringt de ander niet; iedere strijder gaat zijn eigen weg, en tussen de wapens door dringen zij voort; zij laten geen bres in hun rijen ontstaan.9Zij stormen op de stad aan; zij rennen op de muur; zij klimmen in de huizen; zij komen door de vensters als een dief. 10Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. 11En de Here verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is (het leger) dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des Heren en zeer geducht! Wie zal hem verdragen?
 
Het is een machtig en talrijk vijandig leger dat opstaat en waar de Here zijn stem verheft voor Zijn strijdmacht heen en die alles wat op hun weg komt verteren zal als vuur en die Zijn Woord volbrengen zal.
 
Maar daartegenover is het Leger van God, het is een leger dat opgewekt is uit de dood, het zijn de Zonen Gods, de overwinnaars. Het zijn de Rechters van God om rechtvaardig te oordelen over de aarde en om degenen bij te staan die nog in leven zijn in de eindtijd. Ze worden geroepen om te regeren met Christus. Ze hebben als eersten een verheerlijkt opstandingslichaam. Het is een leger dat de werken van satan zal vernietigen en onder de voeten van Jezus zal treden, zij zijn als het ware de weerhouders van het kwaad. Dezen zijn het die door God zelf zwaar getraind zijn in geloof en liefde en karaktervorming om overwinnaar te worden naar Zijn soevereine wil. Daarom ondervinden ze in hun leven veel tegenstand waardoor ze gevormd worden.
 
Judas was waarschijnlijk bekend met het Leger van God dat op zal gaan staan en kende het doel van het Leger om ware gerechtigheid te brengen en Gods wegen en wetten te onderwijzen. Jesaja (26;9) zegt wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.
 
14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, 15 om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.
 
Maar Joël (wat betekent ‘de Here is God’) ziet een nieuwe plaag en oordeel opkomen, hij ziet een volk optrekken machtig en ontelbaar, een volk van sprinkhanen en gevaar dreigt. Hij ziet een nieuw vijandig leger opstaan en er zal een tijd van grote verdrukking zijn zoals nooit geweest is. Openbaringen 9 spreekt daarover, een vijandig leger dat tegenovergesteld is aan het Leger van God en dat tegelijk in dezelfde tijd zal opstaan. Het is een leger van demonische machten dat geïnspireerd wordt door de machten uit de afgrond. Dit zijn engelen (demonen) die uit de put komen deze zijn zij die aan hun oorsprong ontrouw zijn geworden en hun eigen woning verlieten en die voor het oordeel van de grote dagen met eeuwige banden onder donkerheid bewaard zijn geworden. Dezen zullen loskomen en zich een groot leger vormen tegen de mensheid en deze aarde. Het vijandige leger, dat ook door de Heer wordt aangestuurd om Zijn Woord te vervullen, dat uit de afgrond komt, is verpletterend en vernietigend en destructief. Zij zijn als sprinkhanen die tevoorschijn komen en die macht hebben gekregen gelijk de schorpioenen van de aarde macht hebben, en die hun gedaante was als paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog (7-10) die geleid worden door de engel van de afgrond Abaddon. En wanneer satan uit de hemel op de aarde wordt geworpen met al zijn engelen heeft hij de sleutel van de put van de afgrond en zal hij die openen. Er zal een groot demonisch leger opstaan als sprinkhanen. Maar de mensen die verzegeld waren konden ze niet aanraken of doden.
 
“En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 11Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. “ (Openb. 9:1-3,11).
 
Het op aarde werpen van de ster (satan) gebeurt bij de vijfde bazuin, wat het begin markeert van de 42 maanden, de Grote verdrukking. Wanneer de ster (meteoriet) valt op aarde en met hem zijn engelen en demonen zal het een chaos zijn, een grote wanorde, en er zal een grote strijd en benauwdheid op aarde beginnen. Het zal een boze tijd zijn en kwade geestelijke machten hebben vrij spel.
 
We zien hier dus twee dingen gebeuren en twee legers opstaan, het mannelijk kind (de overwinnaars, en Zonen Gods) uit Openbaringen 12 die worden weggevoerd naar de Troon van God en er komt oorlog in de hemel en gelijktijdig wordt satan op de aarde geworpen die de sleutel heeft en de put van de afgrond zal openen en daaruit zal een legermacht van demonen opstaan om te verderven. Dit leger van demonen kan vele vormen en gedaanten van mens en dier (en buitenaardse wezens) aannemen. Ze zullen in lichamen wonen om de mensheid en de aarde te misleiden en te vernietigen. We zien nu in onze tijd dat die weg daarvoor al aardig is voorbereid en de mensen hun gedachten en harten geconditioneerd worden zodat deze verschijningen van demonen in mensen als gewoon aangenomen en geaccepteerd zal worden.
 
We zien hier in Openbaringen 12 dat satan op de aarde wordt geworpen en in Lucas 10:18 zien we het oordeel, maar hier zien we het voltrekken ervan. Door het oordeel van het kruis van Jezus is satan buiten geworpen en hier in 9:1 zien we de voltrekking van dat oordeel. We kunnen nu in onze tijd weten waardoor de put wordt geopend en de sprinkhanen vrij komen en zich een groot leger vormt die uit de afgrond opkomt.
We zien dat deze twee legers steeds meer zichtbaar worden in de eindtijd en er een grote strijd zal zijn voor de tweede komst van Jezus die Hij zelf zal beëindigen. Maar in dit alles is er hoop. Joël 2 heeft een belofte van ‘de late regen’ een profetie die nog niet ten volle is vervuld. De vroege regen is geweest maar de late regen komt nog. Maar in deze tijd wanneer er de grote afval zal zijn zal de Heer de late regen geven om Zijn Gemeente te verfrissen en te vormen en tot volmaaktheid te brengen.
 
Joël 2:23
En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.
 
28Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. 29Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 30Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 31De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 32En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.
 
We weten dat Jezus de Leraar der gerechtigheid is, en Hij vervulde bij Zijn eerste komst deze rol van Leraar. Maar bij Zijn tweede komst zullen de Overwinnaars, de Zonen Gods, die Zijn Lichaam zijn, deze rol vervullen en worden geroepen om gerechtigheid te brengen op aarde om Christus volheid te openbaren aan alle mensen. En met deze komst van dit Leger brengen ze de late regen mee van de Heilige Geest, Gods Ruach op aarde en zal de profetie van Joel 2 geheel vervuld worden.
 
Joel 3 zegt er komt een dag van beslissing, een dag waarop zal blijken of we het Loofhuttenfeest in zullen gaan of niet. Het zal een onderscheid zijn als tussen kaf en koren dat gescheiden zal worden om het duizendjarig Vrederijk in te gaan.
De Here geeft een belofte dat Hij zal vergoeden de jaren toen de sprinkhaan alles opvrat, het vijandig leger dat Hij op hen afzond, die Hij gebruikte om Zijn volk rechtvaardig te oordelen. Maar God rekent met de vijanden af in het dal van Josafat en zal daar met haar in het gericht treden, Hij zal ze brengen menigten in het dal van beslissing, maar voor Zijn Volk zal Hij een Schuilplaats zijn en een vesting en de Here zal voor altijd blijven wonen op Sion
 
AMEN

Reacties

 

PESACH en FEEST VAN ONGEZUURDE BRODEN
10-18 april, (14-22 Nisan)

We mogen komende week Pesach vieren en Feest van ongezuurde broden. We gedenken de uittocht van Israël uit Egypte, weg uit de banden van de slavernij, maar ook gedenken we hoe de Heer hen geleidt heeft door de Schelfzee en door de woestijn van beproeving op naar het beloofde land, maar ook mogen wij als Gemeente gedenken de uittocht uit de slavernij van de zondige wereld dat we getrokken werden uit de duisternis in Zijn wonderbaarlijk Licht, in het Koninkrijk van Zijn Zoon Jeshua.
Bijbels gezien begint bij Pesach het godsdienstig nieuw jaar, rond Maart/April, in de maand Nisan, deze is het hoofd en begin van het jaar.
In Exodus 12 vers 2 lezen we:
“Deze zelfde maand zal voor u het HOOFD van de maanden zijn, zij zal u de EERSTE van de maanden van het jaar zijn”.
De verlossing door het Bloed van het Lam is daarbij het fundament en uitgangspunt.

Maar ook is elk Bijbels Feest altijd gekoppeld aan de oogstseizoenen. De gerst wordt als eerste van de gewassen geoogst rond Pesach en de eerste opbrengst word als een gerstenschoof aan de Vader aangeboden en de priester zwaaide dit op en neer voor God als een beweegoffer. Jeshua is de Eerste gerstenschoof die bewogen wordt voor het aangezicht van God. De Feest van eerstelingen, de gerste-oogst symboliseren de wijding van de gehele oogst aan God en was een voorschot, of belofte, van de gehele oogst die nog binnen gehaald moet worden. De oogstseizoenen beelden voor Christenen de geestelijke oogst uit die God van plan is binnen te halen. Eerst de gerstoogst (Pesach), dan de tarweoogst (Pinksteren) en als laatst in september bij de Feest der Inzameling (Loofhuttenfeest) de druivenoogst.

De eerste christenen vierden Pesach de eerste drie eeuwen van onze jaartelling altijd samen met de Joodse gelovigen en hielden zich ook aan de Joodse kalender.
Door toedoen van Keizer Constantijn en het concilie van Nicea werden de feestdata uit elkaar getrokken en mocht de kerk niet langer dit Feest samen vieren met de Joden op dezelfde datum en de berekening van de Joden volgen.
Met Pesach staan we stil bij het lijden en sterven en de opstanding van Jeshua die ons verlost heeft uit de macht van satan uit de macht der duisternis en die ons overgebracht heeft in het Koninkrijk van Zijn Zoon zijner liefde.
We zijn door Zijn sterke Hand geplaatst vanuit de dood naar het leven.
Het vlekkeloze lam wat de kinderen van Israël in huis moesten houden was een profetische heen wijzing naar Jeshua die het Lam van God was en een heen wijzing dat het bloed wat op de deurposten werd gestreken we ook aan de deuren van ons hart moesten strijken wilden we gered worden.
Door het Bloed van Jeshua, het Lam van God zijn we verlost en is er geen veroordeling meer voor wie in Christus zijn, de doodsengel zal ons voorbij gaan, we mogen door het watergraf (de doop) door de Schelfzee weer opstaan in nieuwheid van het leven.
In 1 Cor.10:2 wordt gezegd: 'Allen lieten zich in Mozes dopen ....in de zee. '
We zijn nu in Jeshua de Messias een nieuwe schepping geworden, opnieuw geboren, het oude is voorbij gegaan zie het nieuwe is gekomen.
Het is een Feest van vrijheid en een nieuw begin om alles los te laten en verder te trekken naar het Beloofde Land
En zo de Heer Israël uit Egypte leidde, was Israël wel uit Egypte maar Egypte nog niet uit Israël .. ze verlangden nog steeds terug naar de oude vleespotten, zo is de Here ook nu bezig met Zijn gemeente, het Lichaam van Christus, zij die geënt zijn op de Edele Olijf, ze zijn wel uit de wereld getrokken, uit de slavernij van Egypte van deze wereld en van al haar zonde, maar de wereld is nog niet uit hen. We zullen alle zonde, het oude zuurdesem uit ons midden moeten weg doen, het zuurdesem van kwaad en ontucht, van afgoderij en rebellie om zo ongezuurd te zijn in reinheid en waarheid om een Volk te zijn God ten eigendom, een Volk volkomen apart gezet voor Hem, bevrijd en verlost om de grote daden te verkondigen van Hem die ons vrijgekocht heeft.
Hij bevrijdt en verlost hen van alles wat hen vasthoudt en redt hen door de woestijn van beproeving, want willen we de Heer oprecht dienen maken we woestijn perioden in ons leven mee waardoor we leren om er sterker en weerbaarder uit te komen.
Zo kunnen we de woestijnfase van de Israëlieten vergeleken worden met de onvolwassen fase van de gelovigen op weg naar volwassenheid.
De Here heeft met het huis Israël en huis Juda, die de Gemeente is en waarin de vreemdelingen, de heidenen mede-erfgenamen en mede huisgenoten van God zijn geworden, een verbond gesloten.
Niet zoals het verbond, dat Hij met hun vaderen gesloten had ten dage dat Hij hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden, Zijn verbond wat werd gesloten bij de wetgeving op de Berg Sinaï dat zij verbroken hebben.
Maar dit is het nieuwe verbond, dat Hij met het huis van Israël zal sluiten na deze dagen. Hij zal Zijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. De Heer zal hun tot een God zijn en zij zullen Hem tot een volk zijn.
En wij die Gods Geest ontvangen hebben in het Vernieuwde Verbond zijn de Sinai voorbij gegaan en verder getrokken een weg hoger dan Mozes en wij zijn genaderd zoals Hebreeën 12 vers 22 zegt “tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.”
Maar er zal nog een tweede Exodus komen, een grote familiereünie en we staan aan de vooravond van deze hereniging van de twee huizen van Israël , het huis Juda en het huis Israël, er zal weer samenbinding zijn en liefelijkheid .. en het zal weer zijn één kudde en één Herder.
De uittocht is reeds begonnen, trek op .. de Heer komt spoedig terug.
We zijn op weg naar het beloofde land, Het Nieuwe Jeruzalem ...

Halleluyah ..!!!

Chag Sameach! Gezegende Pesach ... !!

JP

Reacties

@ Cora Groeneveld-Lagendijk  "Edele olijf"

Hebreeuwse versus Griekse Bijbeluitleg

•Wat is Grieks denken exact?

•Wat is het verschil met het Hebreeuwse denken van de Bijbelschrijvers?

•Wat betekent dit voor de uitleg van de Bijbel?

 

@ Willem Pluym

Voor artikel(pdf) toets de afbeelding van de Edele Olijf in.


Bewaren


Reacties (1)

De mannen van Israël werden drie keer per jaar opgeroepen om voor het aangezicht van de Heer te verschijnen.

Driemaal in het jaar zult gij Mij een feest houden. 15 Het feest der ongezuurde broden (Pesach) zult gij onderhouden; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, op de bepaalde tijd van de maand Abib, want daarin zijt gij uit Egypte getrokken; maar men zal niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen. 16 Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, (Pinksterfeest) die gij op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling (Loofhuttenfeest) aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt. 17 Driemaal in het jaar zullen al uw mannen voor het aangezicht van de Here Here verschijnen. (Exodus 23: 14-17).

PESACH, betekent rechtvaardiging door het geloof, PINKSTERFEEST, ontvangen van de Heilige Geest als onderpand en de doop in de Heilige Geest, en LOOFHUTTENFEEST (INZAMELING), ontvangen van de volheid van God en binnenbrengen van de Grote oogst, met vervolg de Grote Bruiloft van het Lam. Deze drie Feesten zijn ook drie profetische feesten voor het oogsten van zielen.

Ten eerste trekken deze drie Feesten en oogsten zich door Israël als volk heen toen ze uit Egypte trokken onder leiding van Mozes en ze daar een huwelijks(verbond) ontvingen op de berg Sinaï (PESACH) (Exodus 19:19). Een verbond waar ze helaas in gefaald hebben door hun afgoderij en er een nieuw verbond kwam door het bloed van Jeshua (Jer. 31:31-34). We zien de eerstelingen van Israël en de gelovigen uit de heidenen die mede-erfgenamen werden, de eersten uit het vernieuwde (huwelijks) verbond die Gods Geest ontvingen en werden gedoopt in de Heilige Geest (PINKSTERFEEST), maar ook deze heeft tot nu toe gefaald en heeft ook nog niet de volheid van Christus bereikt.

Maar er is wel een klein overblijfsel de eersten die volwassen zijn (de gerste-oogst), de overwinnaars die als eersten tot volheid van Christus zijn gekomen, tot mannelijke rijpheid, zij die als eersten uit de Gemeente een verheerlijkt opstandingslichaam en de volheid van Christus zullen ontvangen.

We zullen overgegaan naar het LOOFHUTTEN tijdperk waarin een Grote oogst van mensen binnen zal worden gehaald. Jacobus zegt, dat "naar Zijn raadsbesluit Hij ons heeft voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin EERSTELINGEN te zijn onder Zijn schepselen" (Jac. 1:18). De Bijbel leert “zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg” . Als wij het eerstelingen volk zijn dat heilig is, waar is dan de rest “het deeg” de grote oogst die nog komen moet. De eerste rijpe halmen worden binnengehaald, de eerstelingen van God en het Lam (Openb. 12, 14), en daarin ligt de belofte van God voor de hele oogst. Dit zal gebeuren wanneer het Loofhuttentijdperk zijn aanvang zal hebben wanneer we de volheid van Gods Geest zullen ontvangen (we hebben nu alleen nog maar een onderpand).

Ook deze drie bovenstaande Feesten moeten ook door ons persoonlijk leven heentrekken en door het leven van de Gehele Gemeente, het Lichaam van de Messias Jeshua waar uiteindelijk de Vrouw van God, het Nieuwe Jeruzalem zal nederdalen op deze aarde in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Wanneer de zevende engel de bazuin blaast zullen er luide stemmen klinken in de hemel die zeggen (Openb. 11:15): “ Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

We zien dan dat Gods Koninkrijk is ingeluid en Zijn heerschappij is begonnen. In Openbaringen 18 zien we dat voor het komende bruiloft van het Lam God eerst de Hoer, Babylon oordeelt.

In de Bijbel was het zo dat het huwelijksverbond werd gesloten al bij de verloving. Dat is de eerste status van het huwelijk. God “verloofde” zich met Israël op de berg Sinai, maar ze pleegde echtbreuk en kreeg een scheidbrief (het huis Israël Jer. 3:8, en in Ez. 23 omschrijft hier goed de weg van de twee vrouwen). Het gehele huis Israël is in eerste instantie als bruid gekozen ook na deze scheidbrief en kreeg een belofte, dat Hij haar als bruid zal werven voor eeuwig (Hos. 2:18,19). Deze belofte is een nieuw (huwelijks)verbond in het bloed van Jeshua, en na de dood en opstanding van de Eerste Man is de bruid weer vrij, de scheidbrief is aan het kruis genageld en de vrouw mag weer terug keren.

Ook het (huwelijks)verbond met de het huis Juda (de Joden) werd ontbonden verklaard (Rom. 7:1-5), als één van de twee echtgenoten sterft, en dat is op Golgotha gebeurd. Maar in vers 4 komt Gods advies aan het huis Juda om dan toch vooral met een Ander te trouwen, namelijk met Jeshua, Hij die uit de doden is opgestaan. Op deze manier zijn dus alle 12 stammen van Israël, het huis Israël (10 stammen) en het huis Juda (2 stammen) van hun Echtgenoot gescheiden, en hebben dat Nieuwe Verbond in Zijn bloed nodig. Zo weten we dat in het Nieuwe verbond Israël aanwezig is en zij de Gemeente zijn en de heidenen, de gelovigen uit de heidenvolken mochten deel hebben aan dat nieuwe verbond en worden toegevoegd en geënt op de edele olijf en ingelijfd in de Gemeente en niet langer vervreemd van het burgerrecht van Israël, zo zijn ze dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God en worden samengevoegd als levende stenen.

De verloving door dat Nieuwe (huwelijks)verbond was dus rechtsgeldig en bindend maar nog niet het officiële huwelijk, die werd pas later gesloten. Wij zijn dus, na tot het geloof te zijn gekomen verlooft met Jeshua en hebben als onderpand Zijn Heilige Geest ontvangen. We zijn dus nu in onze verlovingstijd in dat vernieuwde (huwelijks) verbond. Het Hoofd van de Gemeente. Jeshua komt terug als Koning om met Zijn Bruid te trouwen. En Bijbels gezien komt de Bruidegom altijd naar de bruid toe, en niet omgekeerd.

In Openbaringen 19 in vers 7,8 staat “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.”

We zien dat de bruid inmiddels klaar is en dat haar een blinkend en smetteloos fijn linnen kleed gegeven is. Wanneer de Bruiloft van het Lam komt zal de bruid gereed zijn. De Messias zal een bruid krijgen wat zonder vlek of rimpel of iets dergelijk is. In vers 9 staat Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En de engel zei, “Dit zijn de waarachtige woorden van God”.

Wanneer de Heer de gereedheid van de overwinnaars ziet, (de eerstelingen van God en het Lam, het mannelijk kind Openb. 12,14), dit zijn ‘de vrienden’ van de bruidegom, rekent Hij die gereedheid aan de gehele Gemeente toe, die Zijn Lichaam is, dan kan er gezegd worden dat de vrouw zichzelf gereed gemaakt heeft. (Joh. 3:29 De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort.) We moeten in gedachte houden dat hetgeen de overwinnaars volbrengen, niet alleen voor henzelf is, maar voor de gehele gemeente. De overwinnaars strijden tegen satan namens de gehele Gemeente. Omdat de overwinnaars zich gereed hebben gemaakt voor God rekent Hij het feit aan het hele Lichaam toe. We leven niet voor ons zelf, maar we leven voor het Lichaam. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal er geen klein deel overwinnaars meer zijn, want allen zullen ze daar overwinnaars zijn. Vers 7 spreekt nog niet over een bruiloft van het Lam maar zegt eenvoudig dat de bruiloft van het Lam gekomen is. Tussen het gereed zijn uit Openb. 19 en de Vrouw van het Lam zijn Openb. 21 zit verschil. Johannes zag in Openbaring 19 het huwelijk van het Lam nog in de toekomst. In het Duizendjarig Rijk is het Nieuwe Jeruzalem de BRUID van het Lam, maar in de nieuwe hemel en de nieuw aarde is het Nieuwe Jeruzalem de VROUW van het Lam. We zien in het duizendjarig Vrederijk een overgang en een aardse en hemelse Jeruzalem. De bruidsgemeente, de Vrouw zal regeren vanuit het hemelse nieuwe Jeruzalem in het duizendjarig vrederijk die later zal nederdalen op aarde, dat is haar thuis, de stad met haar vele woningen.

In Ezechiël 40-44 zie we het hemelse en aarde Jeruzalem met een tempel naast elkaar functioneren. In de eindtijd richt de Heer, voor het komende vrederijk een heilig Priesterschap op, een overblijfsel (naar de orde van Melchisedek) om in het duizendjarig vrederijk met Hem als een koninklijk priesterschap te regeren. In deze duizendjarig vrederijk zullen ook deze twee priesterschap bedieningen naast elkaar staan en dat lezen we in Ezechiël 43.

Het Priesterschap van Sadok, naar de orde van Melchisedek (hemels, vanuit verheerlijkt opstandingslichaam) waarin de volheid van de Messias Jeshua zal zijn en zij velen tot gerechtigheid zullen brengen, en het Priesterschap van Levieten (aards, vanuit een aards lichaam) Ez. 44:10-14 “zij zullen in mijn heiligdom dienst doen als wachters bij de poorten van het huis en als dienaren van het huis..”.

De uiteindelijke vervulling van Loofhuttenfeest is de Bruiloft van het Lam, daar zullen we Hem ontmoeten. Israël zal de Heer haar eigen Man weer ontmoeten op de derde dag. Hos.6:2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.

De Heer neemt de ontrouwe vrouw die Hij eens weggestuurd had weer terug. Er zal een bruiloft zijn, en alle volkeren zullen deze heugelijke dag vieren, want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijd, zal uw God Zich over u verblijden (Jes. 62:4,5)

Bij de bruiloft te Kana in Galilea kwam Hij ook op de derde dag, (Johannes 2), dit is zinnebeeldig de toekomstige Grote Bruiloft die we verwachten. Dat zal een huwelijksfeest zijn waar de beste wijn gereserveerd gaat worden en de beste spijzen. (Jes. 25: 6). En de Here der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. De DERDE dag is zoals we wel weten een beslissende dag en is een dag van een nieuw begin, van nieuw leven.

Het Loofhuttenfeest daar waar de gehele oogst van mensen zal worden binnengehaald en verzameld zal worden in Zijn tent, in Zijn Loofhut. Het zal een tijd van grote vreugde en blijdschap zijn. Dat is het moment in Gods ogen dat de vrouw van het Lam volkomen gereed is want in Openbaring 21 staat vanaf vers 9 “En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; 11 en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.

Het is de vreugde van het bruiloftsfeest, de volheid van onze eenwording met Hem.

Het grote bruiloftsfeest van de Bruidegom en de Bruid zal zijn op de Berg Sion, daar zal Jeshua een feestmaal aanrichten (Jes.25). Daar zullen we samen met de Heer de nieuwe wijn drinken die Hij bewaard heeft voor deze bruiloftsfeest. Jesaja 4 vers 6 zegt ” en over alles wat heerlijk is, zal zijn beschutting wezen", Hebreeuws voor “Choeppah”.

Ook ons eigen lichaam zal verandert zijn want ons oude lichaam was sterfelijk en onvolmaakt en in de zonde en zal een verlost en verheerlijkt opstandingslichaam krijgen een lichaam als de Heer gelijk. Ieder lichaam zal schijnen naar zijn aard en licht. Naar de mate wij gestorven zijn aan ons zelf na die zelfde mate zullen wij ook vervuld en verheerlijkt worden met Hem en Zijn Heerlijkheid en licht weerspiegelen. Zo zal een ieder in zijn eigen mate de Heerlijkheid van God in de eeuwigheid reflecteren. Dat blijkt onder andere uit de tekst van 1 Kor. 15:41.

“De heerlijkheid der zon is een andere dan de heerlijkheid der maan, weer anders is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn.”

En na de 7 dagen komt de 8ste dag waarin Zijn volheid van Zijn Geest op ons zal zijn en Zijn Heerlijkheid over ons gezien zal worden in zijn volle kracht. En met een verheerlijkt opstandings lichaam kunnen we ons zowel in het hemelse als aarde dimensie bewegen.

En waar is de berg Sion waar het bruiloftsfeest zal zijn, Hebreeën 12 kun je zien waar dat is in vers 22 "Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.

En in Openbaringen 21: 1 staat “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

We zien hier dat de vrouw van het Lam wordt omschreven als de Heilige stad Jeruzalem, een woonstede van God in de Geest, maar ook wordt Israël door Jeshua en de profeten vaak aangesproken met Jeruzalem (Math. 23:37) en samen met alle gelovigen uit de volken zijn ze in éénheid met het gelovig deel van Israël, dat besneden is naar het hart deze woonstede in de Geest. De gelovigen uit de heidenvolken worden ingeënt op de edele olijf, de boom Israël, waarvan Jeshua de saprijke wortel is en die alles draagt. Als gelovige uit de heidenen behoren we bij Israël en gevolg daarvan hoor je ook bij de bruid. We moeten erkennen dat een éénwording van de twee huizen van Israël, de twee vrouwen, noodzakelijk is want Gods Woord spreekt over één bruid en één Bruidegom.

Tegen die tijd zullen al de leden van de verborgen bruid volledig zichtbaar zijn in haar verheerlijkt opstandingslichaam, in hun gelijkheid aan Christus. Het zal nog geopenbaard worden wie we zijn en waar we zullen staan, als de vriend van de bruid, de Bruid, of de jonkvrouwen van de bruid (de bruidsmeisjes, maagden Ps. 45:15, Mat. 25:1).

De maagden, de vriendinnen van de bruid en de bruidegom delen in dezelfde heerlijkheid en redding en vergeving en genade en het zelfde Koninkrijk en mogen ook in het paleis binnen naar de Bruiloftszaal, daar waar de bruid is en mogen zij ook meedoen met het feest.

Maar nu is nog verborgen en nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. (1 Joh. 3:2).

En de Geest en de bruid zeggen : Kom ! en wie het hoort, zegge : Kom !

Ja, Ik kom spoedig.

Amen, kom Here Jezus kom !

 

 

Reacties

Sadok betekend: 'rechtvaardig gerechtigheid, wat overeenstemt met bestemming'

Hij was een Priester naar de orde van Melchisedek zoals ook Jeshua was en stamden van de zelfde geslachtslijn af.

1 Samuël

30 Daarom, luidt het woord van de Here, de God van Israël, Ik heb duidelijk gezegd: uw huis en uws vaders huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen, maar nu luidt het woord des Heren: dit zij verre van Mij! Want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden. 35 En Ik zal Mij een betrouwbaar priester aanstellen, die naar mijn hart en in mijn geest handelt en Ik zal voor hem een duurzaam huis bouwen, zodat hij te allen tijde voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal.

Hier zien we in 1 Samuël een vloek over een soort Priesterschap komen en God roept profetisch op in deze eindtijd een blijvend heilig overblijfsel als Priesterschap. Je merkt dat velen de laatste tijd over een overblijfsel spreken en van de Heer horen dat Hij mensen opricht een overblijfsel naar Zijn hart. God richt zelf een Priesterschap op, een heilig apart gezet Priesterschap.

Ezechiël 43:19 .. zult gij aan de levitische priesters die behoren tot het nageslacht van Sadok, die Mij het naaste zijn – luidt het woord van de Here Here – om Mij te dienen, een jonge stier tot een zondoffer geven.

Dit dienen is alleen het dienen van de Heer, en niet het dienen van Zijn huis, maar de Heer alleen. Dat is de Sadok Priesterschap.

De Sadok Priesterschap stamt van het Aaronische Priesterschap.

De Abjatar bediening stamt af van Eli, die corrupt, weerspannig en ongehoorzaam zijn.

Zo zien we twee Priesterschap bedieningen naast elkaar.

In de eindtijd richt de Heer, voor het komende vrederijk een heilig Priesterschap op, een overblijfsel (naar de orde van Melchisedek)  om in het duizendjarig vrederijk met Hem als een koninklijk priesterschap te regeren. In deze duizendjarig vrederijk zullen ook deze twee priesterschap bedieningen naast elkaar staan en dat lezen we in Ezechiël 43.

Priesterschap van Sadok (hemels, vanuit verheerlijkt opstandingslichaam)

19 Daarop zeide Hij tot mij: Mensenkind, zo zegt de Here Here: dit zijn de inzettingen van het altaar: ten dage dat het voltooid is om er het brandoffer op te offeren en er bloed op te sprengen, 19 zult gij aan de levitische priesters die behoren tot het nageslacht van Sadok, die Mij het naaste zijn – luidt het woord van de Here Here – om Mij te dienen, een jonge stier tot een zondoffer geven;

Ezechiël 44 :15 Maar de levitische priesters, de zonen van Sadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen om Mij te dienen, en zij zullen in mijn dienst staan om Mij vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Here Here. 16 Die zullen mijn heiligdom binnengaan, en die zullen tot mijn tafel naderen om Mij te dienen, en zij zullen mijn dienst waarnemen.

Priesterschap van Levieten (aards, vanuit een aards lichaam)

Ezechiel 44: 10 Maar wat betreft de Levieten die zich ver van Mij verwijderd hebben, toen Israël afdwaalde – zij zijn immers van Mij afgedwaald achter hun afgoden aan – zij zullen hun ongerechtigheid dragen: 11 zij zullen in mijn heiligdom dienst doen als wachters bij de poorten van het huis en als dienaren van het huis; zij zullen voor het volk het brandoffer en het slachtoffer slachten en te hunner beschikking staan om hen te dienen. 12 Omdat zij hen gediend hebben voor het aangezicht van hun afgoden, en voor het huis Israëls een struikelblok tot ongerechtigheid geweest zijn, daarom heb Ik mijn hand (ten ede) tegen hen opgeheven, luidt het woord van de Here Here, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. 13 Zij zullen tot Mij niet naderen om Mij als priester te dienen en om te naderen tot al mijn heilige, ja tot de allerheiligste dingen; maar zij zullen hun smaad dragen en de gruwelen die zij bedreven hebben. 14 Dus zal Ik hen aanstellen om voor het huis zorg te dragen, voor de gehele dienst daarvan en voor alles wat daarin te doen valt.

In 1 Koningen 1 en 2 kun je de twee typen van Priesterschap naast elkaar zien wat ook in de eindtijd zal zijn, de priesterschap van de priester Abjatar die zelfgericht en rebels is en zich zelf aanstelt, en de priesterschap van de priester Sadok, dat op God gericht is en Zijn gerechtigheid en door God geroepen is.

De Heer is nu een Priesterschap, een overblijfsel aan het voorbereiden.

Bij welk Priesterschap wil jij horen in deze eindtijd en in het komende Vrederijk.

Bezint ..!!

We gaan het komende Loofhutten tijdperk in  en deze aanvang zal spoedig beginnen en waarvan de eersten een opstandingslichaam zullen ontvangen en behoren tot het Sadok Priesterschap waarin de volheid van de Messias Jeshua op zal zijn en dezen velen nog tot gerechtigheid zullen brengen.

 Reacties

@ Ted Larson

Openbaringen 10 : De geopende boekrol

1 En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur, 2 en hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, 3 en hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. 4 En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. 5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, 7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. 8 En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, (hoorde ik) wederom met mij spreken en zij zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. 9 En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. 10 En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. 11 En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen.

De Intermezzo-engel

Met intermezzo wordt bedoeld dat God een tijdelijk onderbreking heeft van zijn handelen. Vóór het aanbreken van de grote Dag des Heren komt een intermezzo-engel met een bijzondere opdracht en taak.

"En ik zag een andere sterke engel afkomen van de hemel"

Het is dus een "andere" engel. Er komt dus iets, dat niet in hetzelfde vlak ligt als in het optreden van de bazuinende engelen uit hoofdstuk 8 en 9.

Het is een intermezzo-engel met een hemelse volmacht, en wel een volmacht die betrekking heeft op de wederkomst van de Heer. Hij wordt met nadruk sterk genoemd waaruit we mogen opmaken, dat hij een zeer zware opdracht zal moeten uitvoeren. De engel is bekleed met een wolk en wijst op zijn hemelse afkomst en gewichtige gebeurtenissen. En hij heeft een regenboog rondom zijn hoofd wat ons herinnert aan Gods trouw en wat in verband wordt gebracht met de Godsregering. De Here is getrouw ook in het donkerste uur van de geschiedenis. God zal dus op een zeer bijzondere wijze ingrijpen.

Als de oorlogen in de gedachtegang van de Openbaring een climax bereikt hebben en de wereld geestelijk ook in een diepte punt is terechtgekomen, richt God zich door dit tussenkomen en ingrijpen van deze intermezzo-gebeuren en het zal een nieuwe teken zijn van Zijn trouw.

"Zijn aangezicht was als de zon" is dat niet een heilboodschap in dit teken ?

Dit “licht” moet dus nog vallen over een chaotische wereld vóór de wederkomst. Zijn voeten waren als pilaren van vuur, de wereld wordt in gloed gezet door de naderende Rechter. Er komt een groot wereldomspannend vuurgericht. Pilaren zijn een beeld van stabiliteit, en vuur staat voor heiligheid en gerechtigheid van God. Dat deze sterke Engel zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde zet betekent dat Hij de aarde en de zee zal oordelen naar heiligheid en gerechtigheid van God. ‘Zetten” betekent ‘in bezit nemen’ elke plek waar Hij Zijn voeten neerzet neemt Hij in bezit.

"En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was"

Een boek beeldt uit hetgeen vast staat. Het boekje van Openbaringen 10 is in de hemel geopend. De beslissing, het plan, de kennis van de inhoud is geen zaak van beneden, maar hoort de hemel toe. De engel draagt het geopend naar omlaag. Naar Amos 3:7 zouden we kunnen zeggen "Voorzeker, de Here Here zal de verborgenheid der zeven donderslagen niet in vervulling laten gaan, zonder de profetisch aankondiging en bekendmaking daarvan er aan te laten voorafgaan". Het gaat hier om de doorbraak van het Koninkrijk Gods en de binding van Satan. (Mattheüs 12:28; Openbaring 12:10), maar het betekent ook dat de volheid der heidenen in gaat, waardoor ook Israël tot zijn bestemde volheid komt. (Romeinen 11:25) maar wanneer het komt, maakt de Vader Zelf deze verborgen­heden tevoren bekend. God laat altijd eerst Zijn profeten waarschuwen éér Hij naderde ten gerichte.

En hij riep met een grote stem gelijk een leeuw brult.

Er staat niet bij wat hij roept maar aan het gelijk brullen als een leeuw geeft het wel aan het karakter van de boodschap. Een leeuw begint te brullen als hij op het punt staat zijn prooi te bespringen en brult nooit te vroeg. Deze stemmen zijn de uitbarstingen van de toorn die ons zullen doen beven en van ontzag voor God.

"En toen hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen"

Dit was een donderende reactie dus. Hun eigen stemmen, zeggen de grondtekst. Het is profetie, van een sterk en machtig ingrijpen van God vóór de wederkomst. God laat een profetische waarschuwing over het wereldrond gaan, een op het eindoordeel voorbereidende waarschuwing. De Intermezzo-engel is een hemelheraut, die voor de Koning uitgaat. Het roept nieuwe gebeurtenissen op.

We vinden het gebruik donderslagen voor gerichten niet alleen in de Openbaring op verschillende plaatsen, maar ook hier gaat het om de verheerlijking van Jezus en het oordeel over Satan en wereld.

"Wat de andere engel vóór alles verkondigt en wat als een geheel in zijn boekje staat, maar daarvan toch slechts een onderdeel is dat niet verder geopenbaard wordt is het gericht, dat vóór alles over satan gaat. De verzegeling vindt niet plaats om later geopenbaard te worden, maar de gerichten over de mensenwereld, waarover hier gehandeld wordt. Die gerichten over satan zijn zeer geducht, als donderslagen, maar juist in donderslagen worden ons steeds nog niet eindgerichten, maar voorlopige gerichten aangewezen. Johannes moet ze, de donderslagen niet opschrijven noch afzonderlijk vermelden, omdat het gerichten over satan zijn, omdat dit alles op de achtergrond ligt.

Er gebeurt iets op een buitenmenselijk vlak in de wereld der geesten en daar vindt een voorlopig gericht over satan plaats, helaas zonder gunstig gevolg voor de wereldgeschiedenis. Er zijn ongeschreven, onverklaarde gerichtswerkingen die aan ons niet zijn geopenbaard en deze maken duidelijk dat er altijd nog onvermoede mogelijkheden in de wereldgeschiedenis overblijven.

“Als de zevende bazuint dan zal de verborgenheid Gods vervuld worden.” Houden we ons stipt aan wat symbolen zelf zeggen, dan wordt ons hier verkondigd, dat God vóór de zevende bazuin waarschuwt, hevig waarschuwt, een boodschap doet dreunen over de hele wereld, de aarde in gloed zet een open boekje naar beneden doet komen, dat zoet is in de mond en bitter in de buik en daarom herinnert aan profetie, met een ontzaggelijk gevolg, dat de zeven donderslagen hun stemmen spreken. Een geestelijk gebeurden dus. Ze spreken. Een openbaring van Gods majesteit en heerlijkheid in gericht en genade.

De donderslagen zijn verzegeld maar niet opgeschreven. Hij moet het sluiten, dicht doen, zodat niemand het te weten komt. Het verzegelen gaat heel eenvoudig - door het gesprokene niet te noteren. Johannes moet dus een bladzijde blanco laten.

Het is Gods voorlaatste geheim.

De verberging is op zichzelf een openbaring een verborgenheid die nog in vervulling moet gaan, en eigenlijk hoort het bij het boek over hetgeen na deze geschieden zal, want het is een stukje, dat Johannes eveneens van Jezus ontvangen heeft. Maar het mag niet doorgegeven worden aan Zijn dienstknechten. Er is dus opzettelijk door God een verborgen centrum in de eindtijd ..

Het is Gods voorlaatste geheim! Een verborgenheid van God die eenmaal vervuld zal worden. Het is ons dus verkondigt hier in openbaringen 10 dat er een stukje uit de film geknipt is die Johannes wel heeft gezien maar wij niet weten en wat ons niet medegedeeld is.

Nee er zal nooit een andere evangelie naar omlaag komen en al kwam er een engel uit de hemel met een andere evangelie dan door onze apostelen, die zij vervloekt .. De voleinding der dingen, die pas ingaat met het bazuinen van de zevende engel, wordt hier genoemd het in vervulling gaan van de verborgenheid van God.

De apostel moest hier precies zoals Ezechiël, zinnebeeldig een handeling moest verrichten, het boekje opeten en zijn buik er mee vullen. In zijn mond was het als honing en zoet maar in zijn buik was het bitter (onaangenaam). Het heeft waarschijnlijk betrekking op de aankondiging van de gerichten die in de volgende hoofdstukken zullen worden beschreven. Daarna wordt zijn geest gericht op een nieuwe verte in de toekomst. Johannes hoort de opdracht “ Wederom te profeteren voor vele volkeren en natiën en talen en koningen.

Dus m.a.w. zinnebeeldig wordt ons hier te kennen gegeven, dat er voor het bazuinen van de zevende dag, dus voor het komen van de grote en zeer vreselijke dag de Heren profetie wordt uitgestoten. Er zal geprofeteerd worden met hemelse volmacht en deze profetie zal de gehele wereld overgaan.


J.Pietersma

Literatuur: "Gods voorlaatste geheim" van Ds. A.A. LeenhoutsReacties (1)

De Eeuwige zei als jullie van de goede weg af zouden gaan naar links of naar rechts, zullen jullie achter je horen zeggen ‘dit is de weg, wandelt daarop’. Velen zijn van de rechte weg geweken en de Heer roept ze terug .. en zegt door Zijn Geest wandel deze weg, ga niet naar links ga niet naar rechts maar ga rechtdoor op de smalle weg die leidt naar eeuwig leven, dit is een leven door Mijn Geest, en allen die door Mijn Geest geleidt worden zijn Zonen Gods en die kunnen herkent worden aan hun karakter en hun overeenstemming met Jeshua. Maar weinigen zijn er die deze weg vinden.

Er is een priesterschap maar welke priesterschap volgen we !! we mogen de weg niet kwijtraken en moeten teruggaan naar de weg die Hij bedoeld heeft. Tesjoewa is terugkeren naar de goede weg. Er zijn twee orden van Priesterschap in de Bijbel en twee richtingen, de orde van Aäron en de orde van Melchizedek, de eerste orde is van de richting van de mens tot God, dat is het eerste Verbond, en de tweede orde is van God tot de mens, dat is het nieuwe verbond. De eerste leidt naar de dood en de tweede naar het leven, de eerste is onvolkomen en de tweede is volkomen, de eerste is naar het vlees de tweede naar de Geest, en de eerste uit de schaduw en de tweede is de vervulling.

Welke Priesterschap volg je ..!!

Wie is Melchisedek

Melek betekent Koning en tsedek betekent gerechtigheid, Melchisedek “Koning der Gerechtigheid, Koning van Shalom. Jeshua is de Hogepriester naar de Ordening van Melchisedek, maar Melchisedek de Koning van Shalom is ook Jeshua de Messias zelf. Uit Hem is het eeuwige heilige Koninklijk Priesterschap en daar mogen wij onder behoren. Want het Woord zegt in 1 Petr. 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

De orde van Melchizedek , is een priesterschap dat niets te maken heeft met bloedlijn of overerving maar een Hogepriester is die door God Zelf word geroepen en die met een eed en belofte bekrachtigt is wat staat in Hebr. 7:20,21 en Psalm 110:4 “De Here heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek”.

De wet van Mozes en het Levitische priesterschap zijn na de orde van Aäron en deze is naar het vlees. Dit priesterschap is door de bloedlijn door overerving en zo werden zij verkoren om als priester te dienen. Priesters naderden voor het volk tot God, ze waren de bemiddelaars. Deze priesterschap van Aäron is niet bekrachtigt met een eed zoals het priesterschap van Melchisedek.

Zo zien we dan nu in onze tijd dat het oude priesterschap van Aäron achterhaald is en dat het tijdelijk en niet eeuwig was, en dat we in Jeshua door Zijn bloed in het nieuwe verbond over zijn gegaan naar een eeuwigdurend priesterschap naar de orde van Melchisedek. Maar uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet zegt Gods Woord. Want de wet van Mozes geldt slechts voor Israël tot Johannes de Doper. (Luc.16:16). Met het vervolg  wat er staat sindsdien wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Waar Gods universele wet voor gelovigen nu in hun harten zijn geschreven. "...Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven." (Jeremia 31:33) De zonen van God zijn dus de priesters naar de ordening van Melchizedek en niet naar de ordening van Levi. Melchizedek was de Koning van Salem “Koning van Vrede”, in tegenstelling tot Levi die de koning van gewelddadigheid en wreedheid was.

Het Levitische priesterschap met de wet van Mozes wordt vervangen en wordt overgegaan naar het priesterschap van Melchisedek met de wet van Jeshua de Messias(1 Kor. 9:21). "de koninklijke wet" (Jakobus 2:8). Een wet die door Zijn Geest in ons, door hemzelf uitgeleefd wordt daar waar wij falen en tekort schieten. Een wet waarvan de grondwet is : "...Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf..." (Marcus 12:29-31).

Zo zijn we niet meer onder de wet van Mozes, naar de orde van Aäron, maar onder de wet van Christus (onder de orde van Melchisedek). Het priesterschap van Levi was verkoren om te dienen en te besturen onder de voorwaarden van het Oude Verbond; het priesterschap van Melchizedek was verkoren om de voorwaarden van het Nieuwe Verbond te besturen. Het priesterschap van Levi moest uiteindelijk wijken voor het priesterschap van Melchizedek van de Messias en Zijn zonen, de overwinnaars, die geen genealogische verbinding hebben met Levi en worden uit elk volk, taal en natie geroepen.

Maar is de wet dan afgeschaft, nee, “Stellen wij dan door het geloof de Wet (van Christus) buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de Wet.” (Rom.3:31) Want wie dat leert zegt Jeshua in Math 5 zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen, doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Bij het terzijde schuiven van het eerste verbond en te vervangen door een beter verbond, zijn deze niet afgeschaft, maar gaan we door onder een ander priesterschap en dat niet door het vlees maar door de Geest geleid vanuit de schaduw naar de werkelijkheid. De wet is vervuld, tot volkomenheid gebracht en we leven nu vanuit deze volheid. De wet, die eerst uiterlijk op tafelen waren geschreven maar nu in onze harten, dus verdiept wordt wat leidt tot volmaaktheid wat de wet van Mozes, het levitische priesterschap niet kon bereiken. De wet van Christus staat niet tegenover de wet van Mozes maar is er juist de vergeestelijking, de verdieping en de verrijking er van.

Jeshua wil de nieuwe Wet van Christus in en door ons heen vervullen dat is een handelen en in overeenstemming brengen met Hem tot we samen tot de volle wasdom en volheid van Christus komen. De nieuwe wet in Christus brengt ons altijd weer tot het Kruis en doet ons onze verborgen zonde ontdekken door de inwonende Geest, die elke keer weer leidt tot vergeving en dat is niet eenmalig. Als er geen wet was (in ons hart geschreven en niet uiterlijk op tafelen) konden we zonde niet onderscheiden door de Geest.

Het levitische priesterschap is sterfelijk, onvolmaakt en zwak, maar het priesterschap van Jeshua onder Melchisedek is eeuwig, onsterfelijk en leidt naar volkomenheid en leven.

Het volk Israël heeft onder het Levitische priesterschap de wet ontvangen maar de wet noch het priesterschap kon de mens niet tot volmaaktheid brengen, daar was een andere volmaakte wet voor nodig en ander Priesterschap en dat onder een nieuw verbond. Jeshua werd niet aangesteld als (Hoge)priester op grond van geslachtsregister, maar omdat Hij voor eeuwig leeft aan de rechterhand van God, en daardoor is de wet van Mozes niet langer meer van kracht deze kon niemand tot volmaaktheid brengen. Er is een betere hoop waardoor we nader tot God komen. Jeshua heeft een eeuwig Priesterschap omdat deze tot volmaaktheid leidt, daarom kan Hij volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten en onze enige Middelaar is waardoor wij allen mogen naderen tot de troon der genade.

Zo dan een ieder die nu van de wet van Christus wat door de Geest is tot die van Mozes terug wil gaan, ZONDIGT ZOWEL TEGEN DE WET VAN MOZES ALS TEGEN CHRISTUS, door de wet niet wettelijk te gebruiken, maar haar te misbruiken en door eveneens Christus’ nieuwe wet te miskennen. Het is een opmerkelijk en tevens erg droevig verschijnsel in het kerkelijk/gemeentelijk leven van onze tijd dat er enerzijds zoveel van de wet van Mozes (orde van Aäron) gesproken en onderwezen wordt en anderzijds zo weinig van de wet van Christus (orde van Melchisedek). Het lijkt wel of de verblinding zó groot is geworden dat men het onderscheid tussen schaduw en wezen , belofte en vervulling niet meer onderscheidt. We dienen niet vanuit het Nieuwe verbond, onder de orde van Melchisedek weer terug te gaan naar de wet van Mozes onder het levitische priesterschap, want deze was onvolkomen en er is iets beters. Wij zijn in Jeshua de Messias onder een beter verbond onder een beter priesterschap, een eeuwig priesterschap en een Koninklijk Priesterschap een Volk God ten eigendom. Dus niet naar de orde van Aäron maar naar de orde van Melchisedek.

En zo zien we velen de verkeerde weg opgaan, vanuit de Messiaansen gaan velen de weg naar links in en roepen Thora, Thora, Thora, en gaan weer onder de levitische priesterschap onder de orde van Aäron. Maar ook velen vanuit de christenen gaan rechts de weg op en zijn Thora-loos (wetteloos).

Deze wegen leiden van de rechte weg af en leiden tot zonde en dood en verwijdering. Maar laat je niet wijsmaken dat de morele wetten niet meer gelden, zodat we wetteloos kunnen worden. Diefstal, moord en overspel zijn nog steeds zonden. Alleen de rituele en ceremoniële wetten zijn afgeschaft en ten einde gebracht door God zelf, dat was tijdelijk want zij is opgelegd tot op de tijd van herstel door Jeshua, door zijn eigen bloed, die is vervuld. Wetteloosheid in de Gemeente is een ernstige zaak waarvan de Heer zegt in Math. 7:21-23, 'Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.'

Dus laten we niet terug gaan onder het Levitische priesterschap want deze dooft de Geest en de kracht van de Heilige Geest die in ons is uit, de Geest die we ontvangen hadden toen we tot een levend geloof kwamen. Paulus waarschuwde in Galaten 3, van wie heeft u betovert wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? Was het dan tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts tevergeefs! Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Ze vervielen tot oud, wettisch, vleselijk doen (3:3b,5, 10-14). Zij bleken zo ongeestelijk en onmondig, dat zij hun heil gingen zoeken in het houden van de wet van Mozes(4:3). Want de wet van Mozes geldt slechts voor Israël tot Johannes de Doper!

Maar nu, ga onder de nieuwe ordening van Melchizedek, daar waar we een Heilige Koninklijke priesterschap zijn onder Hem, Hij Jeshua die de Hogepriester is, die ons zalft en bekrachtigt met Zijn Heilige Geest, die ons Zijn gaven en bedieningen geeft om krachten en wonderen te doen in Zijn Naam. Het geschreven Woord, dat is Jeshua Zelf, de Levende Thora, die zal in ons hart, in ons binnenste schijnen en dan zullen we innerlijk verlicht worden en wijsheid en openbaringen ontvangen, verlichte ogen van ons hart. En zo zullen wij Hem kennen zoals Hij is, en zullen we samen opgebouwd worden totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Zo worden we waarlijk vrij en geestelijk volwassen en zonen Gods die erven. We moeten niet teruggaan van het geloven naar het doen, van de Geest naar het vlees, van nieuwe weer terug naar oud. We moeten stand houden en ons niet weer een slavenjuk laten opleggen.

Amen.

Bewaren

Reacties (3)

De maand Elul is de 6de maand (aug./sept.) van de Bijbelse kalender. Elul wordt ook wel eens “de maand van de Bruid” genoemd, het is bekend dat aan de naam ‘Elul’ gedacht wordt aan de tekst uit Hooglied 6:3 Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij” . De maand Elul is een tijd van een speciale band tussen bruid en bruidegom, daarom zeggen ze ook wel eens de Koning is in het veld.

Op de 14de Nisan begint het godsdienstig nieuwjaar, dit is het hoofd van de maanden zegt de Bijbel (Ex. 12:2) en verwijst naar de eerst komst van Jeshua. Maar het eerste en het begin van het burgerlijk nieuwjaar is Rosh Hasjana, Feest van de Bazuinen (1 en 2 Tisjri, dat is dit jaar 3 en 4 oktober), dit zijn de najaarsfeesten en verwijzen naar de tweede komst van Jeshua.

De naam van de maand Elul is zoals vele namen van de Hebreeuwse kalender meegenomen uit de Babylonische ballingschap en is ontstaan vanuit het woord Akkadian wat “oogst” betekent.
Vanaf de maand Elul (eind augustus/september) wordt er en tijd van 40 dagen apart gezet om ons hart te onderzoeken, het is een tijd voor berouw en van bekering en droefheid hebben over onze zonden. Het is en tijd waarin we dingen in orde moeten maken voor het aangezicht van God maar ook naar onze naaste.
In het Hebreeuws noemen ze het ook wel Teshuvah wat terugkeer of boetedoening betekend.
Dat je spijt en berouw van je daden hebt en schuld erkent en belijdt.
De maand Elul is dus een geestelijke voorbereiding voor de Feest van Bazuinen (Rosh Hasjana) en Loofhuttenfeest en herinnert ons er aan dat we klaar moeten zijn voor de verschijning en de komst van onze Koning Jeshua onze Heer. Niemand weet exact de dag of het uur van Zijn wederkomt en wanneer Hij Zijn Koningschap op aarde zal vestigen maar toch worden we opgeroepen om daar elke jaar naar uit te kijken en klaar te zijn voor Zijn Heerlijke verschijning.
Het geluid van de laatste bazuin/sjofar is bedoeld om onze harten op te wekken en wakker te maken en voor te bereiden voor het komende oordeel. En voor de eerste opstanding uit de dood om een vernieuwd opstandingslichaam te ontvangen. ( 1 Kor. 15:51).
Het is een tijd van een nieuw begin Jeshua is het Lam, Gods geliefde Zoon, waar de Vader in voorzien heeft en die ons met Hem verzoend heeft , Hij was het plaatsvervangend offer waardoor we zijn gerechtvaardigd en waar we ook in deze tijd extra aan mogen herinneren.
Dus de 40 dagen beginnen in de maand Elul (eind augustus) tot de Grote Verzoendag ((Jom Kippoer).
In de Joodse traditie worden deze dagen ook wel “dagen van gunst” genoemd, dit komt uit de tijd dat de Heer het volk Israël, nadat ze uit Egypte waren geleid, de zonde vergaf naar het maken en aanbidden van het Gouden kalf. Deze 40 dagen verwijst o.a. naar Mozes, hij was (3 keer) 40 dagen op de berg Sinaï geweest. Maar ook heeft Jeshua 40 dagen doorgebracht in de woestijn en werd daar beproefd en ook Elia bracht 40 dagen en nachten in bidden en vasten door in de woestijn totdat Hij God mocht ervaren.
De derde keer dat Mozes naar de berg Sinaï ging heeft hij 40 dagen bemiddeld voor Israël om te smeken voor genade en vergeving en voor volkomen verzoening.
Sindsdien zijn deze 40 dagen gemarkeerd als een bijzonder tijd en periode van genade waarin deze oprechte gebeden genade en barmhartigheid zullen vinden in de ogen van God.
Sommigen hebben deze 40 dagen vergeleken met het aantal dagen en de duur voor het vormen van het menselijke foetus in de baarmoeder van de vrouw. Teshuvah is een soort van dood, een sterven en wedergeboorte, het oude is voorbij en de geboorte van het nieuwe leven en nieuwe schepping is gekomen.
God wil een nieuw begin beginnen .. ben je er klaar voor … !!

JP

Reacties

Ik zat in mijzelf zo na te denken over de dingen die eerst zouden gebeuren voor de Heer terug komt en praatte daar met Hem over ook o.a. welke Feest van de Heer het eerst komt op Zijn tijdskalender die tot vervulling komt. We komen dan bij de najaarsfeesten die eerst vervuld moeten worden en in het bijzonder de Feest van de Bazuinen (ook wel Rosh Hasjana, 3 en 4 oktober / 1 Tishri 5777). De Feest van de Bazuinen profeteert van de opstanding van de doden en de komst van Jeshua. We weten dat alle Feesten van Heer op Gods bestemde tijd in de geschiedenis (tot vervulling) zullen komen en dat de Feesten van God een Schaduwbeeld zal zijn voor de toekomst.

We verwachten allemaal dat Jeshua spoedig terug komt en dat de Bazuin elk moment geblazen kan worden en dat er de eerste opstanding er zal zijn en de eersten een verheerlijkt opstandingslichaam zullen krijgen en Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht zonder bedekking.

De Heer legde me een gedachte op mijn hart en sprak, zoals Esther zich voorbereidde om de Koning te ontmoeten wil ik dat jullie je voorbereiden om Mij te ontmoeten. Esther (die hier een beeld van een kleine overblijfsel is, maar ook een beeld van de overwinnaars die als eersten zullen opstaan wanneer de bazuinen klinken, maar waar ook later de Gemeente in volgorde volgt) zij kreeg een jaar de tijd om zich voor te bereiden zodat ze de Koning zou zien en hem van aangezicht tot aangezicht zou ontmoeten.

In Esther 2 staat vanaf vers 12 Wanneer nu een meisje aan de beurt was om bij koning Ahasveros te komen, nadat zij gedurende twaalf maanden aan de voor de vrouwen geldende bepalingen onderworpen was geweest – want de tijd voor het gebruik van de schoonheidsmiddelen werd aldus ingedeeld: zes maanden met mirreolie en zes maanden met balsem en schoonheidsmiddelen der vrouwen –, 13 dan kwam het meisje aldus tot de koning: men gaf haar alles wat zij uit het vrouwenhuis naar het koninklijk paleis begeerde mede te nemen.

Het is een tijd van voorbereiding en verzoening, van vergeving en berouw voorafgaand om de Koning te ontmoeten, en zegt dat Hij een tijd van bezoeking zal doen in de vroege herfst en in het veld zal zijn om Zijn volk te zegenen. De Heer nodigt uit om Hem te zoeken en te begroeten en om aan Zijn voeten te komen om de zegen van Hem te ontvangen.

Hieruit blijkt dat we de Koning niet zo maar kunnen ontmoeten, dat er een speciale jaar van voorbereiding zal zijn om ons klaar te maken voordat we de Koning zullen ontmoeten. We zullen volkomen gereinigd moeten worden en ondergedompeld worden in het waterbad van het Woord, en zullen gedompeld worden in een vernieuwde zalving van Zijn Geest (olie) en volkomen schoongewassen worden door het bloed van het Lam en elke leugen in de mond zal gewist worden. Het is een tijd van voorbereiding, een tijd van reiniging, zuivering en heiliging voor we God werkelijk kunnen ontmoeten in Zijn volheid, zodat we stralend zijn, vol van Zijn Licht en zonder vlek of rimpel zijn of iets dergelijks, zo dat we heilig en onbesmet zijn, dat we de heerlijke geur van Christus zullen dragen en verspreiden.
Het gaat om de innerlijke schoonheid en liefde, de houding en karakter, de eenvoudige nederigheid .
De Bijbel zegt, zalig de reinen van hart want zij zullen God zien.

Laten we ernst nemen met deze woorden, ontzag hebben voor de Here God, en ons hier bewust van zijn en Hem zoeken, laat ons terug keren en verzoenen met Hem en elkaar en berouw hebben van ons zonden. Laten we ons volkomen aan Hem toewijden en Hem gehoorzamen en ons voorbereiden voor Zijn komst zodat we helemaal klaar zijn om Hem te ontmoeten.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

 

JPReacties (1)


 

Dit is een woord voor deze tijd waarin de Heer een werk aan het voorbereiden is in het verborgene (als in de baarmoeder van de Gemeente) onder Zijn kinderen waarin Hij een groep van mensen (het mannelijke kind, de zonen Gods uit Openb.12, 14) traint waar Joel 2:1-11 over spreekt, dit is een machtig Leger die met kracht Zijn Woord volbrengt want groot is de dag des Heren en zeer geducht! Wie zal hem verdragen? Het zal een groot werk zijn dat niemand kan keren en zodat een ieder die ervan hoort de beide oren zullen tuiten. Deze bovenstaande tekst komt uit 1 Sam.3:11 en wat de Heer gebruikt voor deze tijd waarin Samuel deze groep mensen, het mannelijk kind representeert dat tot geboorte zal komen en die volkomen aan de Heer toegewijd zal zijn en Hem gehoorzamen zullen in alles dat wat Hij zegt en zoals Joel beschrijft.
Wat bedoel ik met Israël (Nederland) . We weten dat Israël uit 12 stammen bestaat en twee huizen Het huis Israël, de 10 stammen die noemen we Israëlieten, en het huis Juda, dat zijn de Joden, dat zijn twee stammen.
De Heer is bezig deze 12 stammen allemaal aan het licht te brengen wat eeuwen verborgen is geweest. De 10 stammen van het huis Israël die nog steeds in ballingschap zijn komen allemaal aan het licht, en o.a. ook onder Nederland zijn enkele stammen verborgen van Israël.
Mijn studie over de Scheidbrief legt dat goed uit en daarom als ik het woord over Israël spreek of schrijf denkt iedereen alleen dat het over het Joodse volk gaat maar aan het huis van Israël/Efraïm of het huis Jozef, de tien stammen denkt men niet omdat dit een verborgenheid is die God aan het openbaren is.
Daarom schrijf ik Israël (Nederland) omdat dit ook o.a. Nederland aangaat.

JP


Reacties

Prediking van Jan den Admirant, "Roeping der Messiaanse Gemeente"

toets afbeelding in naar de MP3Reacties

We mogen komende week(end) Pesach vieren en Feest van ongezuurde broden. We gedenken de uittocht van Israël uit Egypte, weg uit de banden van de slavernij, maar ook gedenken we hoe de Heer hen geleidt heeft door de Schelfzee en door de woestijn van beproeving op naar het beloofde land, maar ook mogen we als Gemeente gedenken de uittocht uit de slavernij van de zondige wereld dat we getrokken werden uit de duisternis in Zijn wonderbaarlijk Licht, in het Koninkrijk van Zijn Zoon Jeshua.

Bijbels gezien begint bij Pesach het godsdienstig nieuw jaar, rond Maart/April, 14de Nisan, deze is het hoofd en begin van het jaar.
In Exodus 12 vers 2 lezen we:
“Deze zelfde maand zal voor u het HOOFD van de maanden zijn, zij zal u de EERSTE van de maanden van het jaar zijn”.

Maar ook is elk Bijbels Feest altijd gekoppeld aan de oogstseizoenen, deze zijn altijd aan elkaar verbonden en omdat dit jaar de gerste-oogst nog niet rijp en volgroeid was in de (maan)kalander is deze een maand opgeschoven en hebben we een extra (schrikkel)maand en valt het nu op 22 april, een maand na het kerkelijk Pesach-feest.

De verlossing door het Bloed van het Lam is daarbij het fundament en uitgangspunt.
De eerste christenen vierden Pesach de eerste drie eeuwen van onze jaartelling altijd samen met de Joodse gelovigen en hielden zich ook aan de Joodse kalender.
Door toe doen van Keizer Constantijn en het concilie van Nicea werden de feestdata uit elkaar getrokken en mocht de kerk niet langer dit Feest samen vieren met de Joden op dezelfde datum en de berekening van de Joden volgen.
Met Pesach staan we stil bij het lijden en sterven en de opstanding van Jeshua die ons verlost heeft uit de macht van satan uit de macht der duisternis en die ons overgebracht heeft in het Koninkrijk van Zijn Zoon zijner liefde.
We zijn door Zijn sterke Hand geplaatst vanuit de dood naar het leven.
Het vlekkeloze lam wat de kinderen van Israël in huis moesten houden was een profetische heen wijzing naar Jeshua die het Lam van God was en een heen wijzing dat het bloed wat op de deurposten werd gestreken we ook aan de deuren van ons hart moesten strijken wilden we gered worden.
Door het Bloed van Jeshua, het Lam van God zijn we verlost en is er geen veroordeling meer voor wie in Christus zijn, de doodsengel zal ons voorbij gaan, we mogen door het watergraf (de doop) door de Schelfzee weer opstaan in nieuwheid van het leven.
In 1 Cor.10:2 wordt gezegd: 'Allen lieten zich in Mozes dopen ....in de zee. '
We zijn nu in de Messias Jeshua een nieuwe schepping geworden, opnieuw geboren, het oude is voorbij gegaan zie het nieuwe is gekomen.
Het is een Feest van vrijheid en een nieuw begin om alles los te laten en verder te trekken naar het Beloofde Land

En zo de Heer Israël uit Egypte leidde, was Israël wel uit Egypte maar Egypte nog niet uit Israël .. ze verlangden nog steeds terug naar de oude vleespotten, zo is de Here ook nu bezig met Zijn gemeente, het Lichaam van Christus, zij die geënt zijn op de Edele Olijf, ze zijn wel uit de wereld getrokken, uit de slavernij van Egypte van deze wereld en van al haar zonde, maar de wereld is nog niet uit hen. We zullen alle zonde, het oude zuurdesem uit ons midden moeten weg doen, het zuurdesem van kwaad en ontucht, van afgoderij en rebellie om zo ongezuurd te zijn in reinheid en waarheid om een Volk te zijn God ten eigendom, een Volk volkomen apart gezet voor Hem, bevrijd en verlost om de grote daden te verkondigen van Hem die ons vrijgekocht heeft.
Hij bevrijdt en verlost hen van alles wat hen vasthoudt en redt hen door de woestijn van beproeving, want willen we de Heer oprecht dienen maken we woestijn perioden in ons leven mee waardoor we leren om er sterker en weerbaarder uit te komen.
Zo kunnen we de woestijnfase van de Israëlieten vergeleken worden met de onvolwassen fase van de gelovigen op weg naar volwassenheid.

De Here heeft met het huis Israël en huis Juda, die de Gemeente is en waarin de vreemdelingen, de heidenen mede-erfgenamen en mede huisgenoten van God zijn geworden, een verbond gesloten.
Niet zoals het verbond, dat Hij met hun vaderen gesloten had ten dage dat Hij hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden, Zijn verbond wat werd gesloten bij de wetgeving op de Berg Sinaï dat zij verbroken hebben.

Maar dit is het nieuwe verbond, dat Hij met het huis van Israël zal sluiten na deze dagen. Hij zal Zijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. De Heer zal hun tot een God zijn en zij zullen Hem tot een volk zijn.

En wij die Gods Geest ontvangen hebben in het Vernieuwde Verbond zijn de Sinai voorbij gegaan en verder getrokken een weg hoger dan Mozes en wij zijn genaderd zoals Hebreeën 12 vers 22 zegt “tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.”

Maar er zal nog een tweede Exodus komen, en een grote familiereünie en we staan aan de vooravond van deze hereniging van de twee huizen van Israël , het huis Juda en het huis Israël, er zal weer samenbinding zijn en liefelijkheid .. en het zal weer zijn één kudde en één Herder.
De uittocht is reeds begonnen, trek op .. de Heer komt spoedig terug.
We zijn op weg naar het beloofde land, Het Nieuwe Jeruzalem ... Halleluyah ..!!!

Chag Sameach! Gezegende Pesach ... !!


JP

Reacties

 

 

De EERSTE en ACHTSTE dag van LOOFHUTTENFEEST


De Heer zegt heel duidelijk over de eerstelingen dat zij niet op het veld (dat is op de aarde)  mogen blijven liggen maar direct in het huis van God gebracht moeten worden wanneer zij rijp zijn. (Ex.34:26).

Alle eerstgeborenen zullen God geheiligd worden en zal Zijn eigendom zijn.

“Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de Israëlieten het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn eigendom”.  (Ex.13:1)


De schepping wacht op het openbaar worden (de geboorte) van de zonen Gods, de 144.000 eerstelingen van God en het Lam die het eerste rijp en volwassen zullen zijn en die tot de volheid van Christus en tot de mannelijke rijpheid zijn gekomen en die Hem ten volle zullen openbaren aan heel de schepping. De vrouw uit Openbaringen 12 baart in geestelijke zin vanuit de verborgenheid van haar schoot het volgroeide  mannelijke zoon voort, dit is een speciale  groep van mensen die als eersteling gekocht zijn voor God en het Lam (Openb. 14). Zij zullen zichtbaar en openbaar worden  en naar voren treden en iedereen zal ze zien. Deze Zonen van God, de eerstelingen van God en het Lam zij zullen door de Heer worden ingewijd en in  Lev, 8 vers 33  staat “ En van de ingang van de tent der samenkomst zult gij gedurende zeven dagen niet weggaan, tot de dag waarop de dagen uwer wijding vervuld zijn; want zeven dagen zal uw wijding duren. Zij zijn de  EERSTE GERSTE OOGST en  worden op de eerste dag van Loofhutten geboren en geopenbaard en worden op de ACHTSTE dag besneden aan het hart wanneer ze gekleed zijn in fijn linnen en zonder vlek of rimpel zijn, dit zijn voorwaarden voordat de zonen van God op de ACHTSTE dag getoond kunnen worden aan de Vader. Vervolgens beloofde God om Zijn ACHTSTE dag Zijn heerlijkheid te openbaren en in Lev. 9 vers 1-4 staat “  Op de ACHTSTE dag riep Mozes Aäron, diens zonen en de oudsten van Israël en zeide tot Aäron: Neem u een kalf, een jong rund, ten zondoffer, en een ram ten brandoffer, beide gaaf, en breng ze voor het aangezicht des Heren.3 En tot de Israëlieten zult gij spreken: Neemt een geitebok ten zondoffer, en ten brandoffer een kalf en een schaap, elk één jaar oud, en gaaf. Daarbij een rund en een ram ten vredeoffer om ze voor het aangezicht des Heren te offeren, benevens een spijsoffer, met olie aangemaakt, WANT HEDEN ZAL U DE HERE VERSCHIJNEN. Dan zal Zijn Heerlijkheid, Gods volheid van Zijn Geest en wezen over deze Zonen Gods komen en zal deze grote legermacht gezien worden in heel de schepping.  Het is een nieuw begin.

Joel 2 zegt van hen in vers 3 ‘Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam’. Het is een machtig legermacht als sprinkhanen die opgewekt wordt door de Heer bij de bazuinen . In Joel 2 is het een machtig leger van sprinkhanen wat vooruitgaat. Maar daar tegen over en gelijkertijd zijn er ook sprinkhanen, machten die geïnspireerd worden door de geesten van de afgrond, van de put die geopend worden wat openbaringen 9 beschrijft wanneer satan uit de hemel zal worden geworpen (Openb. 12). Joel 3 zegt de dag van de Heer is nabij en roept tot op tot berouw en men zal moeten komen in het dal van beslissing en oordeel.

Openbaringen 20  vers 6 zegt ons dat de eerstelingen van God en het Lam, die deel hebben aan de eerste opstanding, priesters zullen zijn .. : ”Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.”

Deze eerstelingen priesters die een levende eenheid vormen met Christus zullen naar de orde van Melchizedek zijn.  Deze eerstelingen van God en het Lam zullen een offer brengen op de ACHTSTE DAG, en dit zal een offer zijn Gode volkomen welgevallig en Hij zal het antwoorden met vuur en Zijn heerlijkheid tot volkomen openbaring laten komen. Leviticus 9 vers 24 “En er ging vuur uit van de Here en dit verteerde op het altaar het brandoffer en de vetstukken; toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht.

Het brandoffer wat zij zullen brengen is een geestelijk offer, een offer dat God aannemen zal en wat Hij dopen zal met vuur. Een ‘brandoffer’ is een vrijwillig naderen en iets kostbaars aanbieden aan God, het is een offer van volkomen toewijding, het jezelf overgeven als een liefelijk geur, volkomen sterven aan je zelf, je vleselijke wil op het altaar leggen, opdat Christus door je leeft. Alleen in Hem, en door ons volkomen toewijding aan Hem kunnen we in Zijn voetsporen wandelen en kunnen wij voor God een brandoffer zijn en kunnen wij ons lichamen stellen tot een levende en God welgevallig offer en een liefelijke geur zijn. Als wij ons zo laten  leiden worden we door Zijn vuur aangestoken, een vuur dat onreinheid uitbrand en heiligt maar ook een vuur van liefde en passie en zal een vurige wederliefde doen ontvlammen. Het zal hen volkomen veranderen en Hij zal hen toerusten om met Hem te regeren en Christus te openbaren aan de rest van de wereld. Het zal een Lichaam zijn, uitgerust en met Zijn karakter zullen ze het werk voltooien onder een grote krachtige zalving.

Het Pinksterfeest was een begin van de uitstorting van Gods Geest het was een onderpand van onze erfenis en voorschot van de Heilige Geest  (Efez. 1:14) maar het Loofhuttenfeest is het de volheid van de Heilige Geest die op de ACHTSTE dag in zijn volheid zal worden uitgestort.

Loofhuttenfeest duurt ZEVEN dagen  maar er was op de ACHTSTE een speciale eind plechtigheid en die werd bekroond met Gods Heerlijkheid.

De eerste opgetekende viering van het Loofhuttenfeest is in de tijd van Salomo. Wanneer Salomo de tempel toewijdt vult de heerlijkheid van de HEERE deze tempel op de ACHTSTE dag van het Loofhuttenfeest. 2 Kronieken 5:1-3 

“Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij ZEVEN dagen het feest des Heren vieren; op de EERSTE dag zal er rust zijn en op de ACHTSTE dag zal er rust zijn.  Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Here, uw God, zeven dagen lang. Gij zult het als een feest des Heren vieren zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. Leviticus 23:39-41 

In Johannes 7:37-39 profeteerde Jezus op de ACHTSTE dag van Loofhutten over de  uitstorting van de Heilige Geest: “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)

De ACHTSTE DAG is de belangrijkste dag waarin na volkomen reiniging de Heerlijkheid van God zich zal verschijnen en er een uitstorting van de volheid van de Heilige Geest op de ‘eerstelingen, de zonen Gods’ uitgestort zal worden en hun onsterfelijkheid aan zal doen . Dit is volgens de wet van het presenteren van de eerstgeborene aan God. We zien dat het oude testament een afschaduw is van het nieuwe, wat komende was, alles heeft een profetische betekenis.

De najaarsfeesten, de Bazuinen, Verzoendag en Loofhuttenfeest zullen bij de tweede komst van Jezus in vervulling gaan. De Feest van de Bazuinen is de tijd van de (eerste) opstanding van de doden (een nieuw begin) en zij  de eerstelingen die als eersten aangeboden worden aan de Heer worden weggevoerd naar de troon van God (mannelijk kind openbaringen 12 en 14). Dit is de eerste gebeurtenis in relatie tot Jezus zijn tweede komst.  Bij het blazen van de laatste Bazuin, zal de eerste opstanding uit de dood plaatsvinden.

Dan zal er de Grote Verzoendag zijn en zal er een tijd van voorbereiding zijn van verzoening en reiniging.  Al het gezuurde (zonde) zal uit ons leven worden verwijderd. Alle onbeleden zonden die niet beleden zijn en waar geen berouw over was zullen daar verzoend worden en alle zonde en ongerechtigheid uit onze lichamen weggenomen worden. Dan zal daar in het Loofhuttenfeest een verandering in ons lichaam plaatsvinden, waarbij de overwinnaars, de eerstelingen als eersten hun verheerlijkt lichaam zullen ontvangen. Ons sterfelijkheid, onze roep om met Hem te sterven,  zal onsterfelijkheid aan doen, dit is naar de belofte waarin we een nieuw verheerlijkt opstandingsleven ontvangen. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, dat zijn de Eerstelingen die regeren dan duizend jaar met Christus;  daarna het einde. Deze onsterfelijkheid is de geboorte van Jezus de Messias, de Gezalfde in ons, wanneer wij volledig naar Zijn beeld en gelijkenis gemaakt zullen worden.

In deze ‘eersten’ zal Gods Licht en Heerlijkheid opgaan en volkomen zichtbaar worden en een ieder zal het zien wat voor heerlijkheid ze uitstralen en dan zullen de volken opgaan en komen naar dat stralende licht en ze zullen komen en voor Gods aangezicht uitgaan om Zijn Woord te spreken.. en op hun zullen ze wachten ..!!

 

Halleluyah ..!!

 

16 febr. ’16/ JP
Reacties

 

Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren. Openbaringen 20:6

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Romeinen 8 vers 19

De Bijbel leert in Leviticus dat de oogst drie fasen heeft, (maar ook drie opstandingen van het verkrijgen van een verheerlijkt opstandingslichaam) , het binnenhalen van de eerstelingen van God en het Lam dat is gerste-oogst (23:17), de eerstelingen tarwe-oogst, (23:22) en het oplezen of “nalezen” van de tarwe-oogst. (23:22).

Jezus is de Eersteling van de opstanding, Hij is de eersteling van de gerste-oogst die vroeg in het seizoen al rijp is, het beweegoffer, de eerste schoof werd gebracht van de eerste oogst uit het gerst dat gereed was (Lev.23:10-14). Maar niet alle gerst in het Land was tegelijk rijp, en de gezalfde Eerstelingen van God en het Lam (de 144.000, Openb. 14), zij zijn de rest, en een overblijfsel van de gerste-oogst, deze zijn de overwinnaars, de zonen Gods, waarin God de overwinning gaat behalen over de vijanden, deze worden als een beweegoffer bewogen en naar de hemel gevoerd. Deze overwinnaars zijn door God apart gezet en geroepen en getraind en toegerust, zwaar gelouterd en getraind om de komende tijd te dienen onder en krachtige zalving. Zij zullen bij de eerste opstanding horen en een verheerlijkt lichaam krijgen en zullen priesters van God en van Christus zijn. (Openb. 20;6) Deze priesterschap zal naar de orde van Melchizedek zijn. Deze offers die werden gebracht ook van de gerste-oogst die konden in rijpheid variëren, van het in vuur geroosterde tot in volle rijpheid gekomen graan dat geplet of fijn gemalen werd gebracht. De Eerstelingen van God en het Lam zij zijn samen met Christus de ‘eerstelingen gezalfden’ van de eerstelingen-gerst-oogst, maar ook de eersten met een opstandingslichaam. De gerst spreekt van opstandingskracht. Jezus de Gezalfde is de Eersteling en de 144.000 gezalfde eerstelingen van God en het Lam zijn in eenheid verbonden en zijn samen de eerste gerste-oogst. De eerstelingen uit de gerste-oogst zullen opstaan en zijn geroepen om samen met Jezus te regeren. Ze zijn een machtig leger van overwinnaars die verzameld worden om zodoende alle volken onder Zijn voeten te brengen. Zij zullen het licht en de glorie van God onthullen en laten schijnen en God zal over hen Zijn Geest in al Zijn volheid uitschenken.

Daarna komt de tarwe oogst wat is de Gemeente (vrouw uit Openbaringen 12), tarwe word in tegenstelling tot de gerst niet geheel uit de grond getrokken maar wordt afgesneden en zij worden in de Graanschuur (Zijn Schuilplaats) bewaard. In de grote verdrukking is er nog een nalezing op de tarwe oogst zij die in deze tijd tot levend geloof komen zullen dan gedood worden maar waarvan de Heer zegt in Openb. 20 vers 4-6 dat ook zij met Christus zullen heersen als koningen, duizend jaren lang.

We zien dat de drie oogst feesten dit profetische feesten zijn voor het oogsten van zielen. De gerste oogst heeft altijd te maken met de eerste opstanding. Gerst (gezalfde eerstelingen) overleeft veel meer dan tarwe (vrouw, gemeente) de droogte en hitte en kou.

De Eerstelingen van God en het Lam zullen na Jezus verandert worden en volgen in een geestelijk verheerlijkt lichaam, ze zullen veranderen van een fysiek lichaam naar een geestelijk lichaam. Ze veranderen naar Zijn verheerlijkt lichaam toe van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Heer die Geest is (2 Cor. 3:18). Vernederde, in oneer en vergankelijkheid gezaaide lichamen blijken veranderd te zijn en aan Jezus' verheerlijkt lichaam gelijkvormig geworden (1 Cor.15:42-43, Fil.3:21).

Niet alleen onze lichamen zullen verschillend zijn van elkaar maar er zal ook een verschil van niveau zijn in heerlijkheid. Naar de mate wij gestorven zijn aan ons zelf na die zelfde mate zullen wij ook vervuld en verheerlijkt worden met Hem en Zijn Heerlijkheid en licht weerspiegelen. Zo zal een ieder in zijn eigen mate de Heerlijkheid van God in de eeuwigheid reflecteren. Dat blijkt onder andere uit de tekst van 1 Kor. 15:41.

“De heerlijkheid der zon is een andere dan de heerlijkheid der maan, weer anders is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn.”

Onze Heerlijkheid die we nu reeds bezitten in ons leven is nog niet zichtbaar maar die zal gezien worden in ons wanneer we voor Christus komen te staan en wij een nieuwe verheerlijkt opstandings-lichaam krijgen. Dan zullen we werkelijk zien wie we zijn. Wij zullen dan een ieder zien zoals hij of zij is in zijn eigen glans en heerlijkheid en een ieder zal zijn eigen heerlijkheid stralen de ene als de zon en de andere als de maan en de andere weer als schitterende sterren. Onze opstandingslichaam zal de zelfde kenmerken dragen van ons aardse leven, dat was ook zo bij Jezus in Zijn opstandingslichaam daar waren de littekenen van Zijn kruisiging zichtbaar die Hij droeg en zo zal dat dan ook bij ons zijn. Maar ook zal het verheerlijkt lichaam niet gebonden zijn en beperkt worden zoals het sterfelijke lichaam van vlees en bloed en zullen zich overal vrij kunnen bewegen en verplaatsen over en door alles heen, ze zullen een lichaam krijgen zoals Jezus na Zijn opstanding kreeg, een verheerlijkt lichaam waar Hij zich aan de mensen liet tonen. Hun lichamen zijn als aan de engelen gelijk en kunnen niet meer sterven.

Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn. (Luc. 20:34-36)

Dus van ons oude lichaam zal in de opstanding niets meer overblijven we zullen een hemels lichaam krijgen en daar zal onderscheid zijn tussen de mensen in heerlijkheid, en daar zal geen huwelijk meer zijn en worden niet meer ten huwelijk genomen.

Dus wat je hier op aarde bent en hoe je Hem gediend hebt, zul je daar worden. Zo Jezus, toen Hij hier op aarde wandelde de afstraling van de Vader was en een afdruk van Zijn wezen, laten ook wij nu dat van Hem zijn, Jezus onze Heer, zodat een ieder die ons ziet, niet meer ons zal zien maar de Heerlijkheid van Hem, Jezus in ons zien, het is niet meer ik maar Christus in mij.

De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, dus de overwinnaars krijgen als eersten een opstandingslichaam daarna de Gemeente bij Jezus Zijn komst zoals beschreven in 1 Thes. 4:17 “ want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.”

1 Corinthiërs 15 : 51-53 zei Paulus, “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

“En zo zullen wij altijd met de Here wezen”

 

J.Pietersma/jan.’16

 


Reacties (3)

 

Als we de profetieën van Openbaringen 7 en 14 goed bekijken, zien we dat dit twee verschillende groepen mensen zijn van 144.000.

In Math. 24 vers 30 staat .. en terstond na de verdrukking  …. dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel  .. en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid..” En dan  vers 31  Zal Hij zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de 4 windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere ..

In Numeri 10 zie je de betekening van de bazuin heel mooi beschreven wat een teken van vergaderen en samenroepen is. Zoals je ziet komt deze tekst over de engelen, en de vier hoeken der aarde en de vier winden ook in Openb. 7 voor , deze werden op aarde vastgehouden totdat de knechten 12.000 uit elke stam van Israël, dus 144.000 aan hun voorhoofd verzegeld waren. Dit is dus een overblijfsel van Israël, een uitverkoren groep mensen onder de Israëlieten ze dragen het zegel van de levende God Met winden in Openb. 7:1 wordt bedoeld de oordelen die over de aarde komen, daarom worden ze verzegeld omdat de Heer hen door de oordelen hen heen wil bewaren en behouden hier op aarde.

In Ezechiël 9 heb je ook zo een teken op de voorhoofd wat inhoud dat ze groep mensen die daar waren en dit teken hadden, dat niemand aan hen mocht komen en mocht aanraken of maar mocht doden. Ze werden bewaard in dat oordeel wat toen in die tijd speelde.

Het gaat in Math, 24 dus om mensen die verzegeld zijn met de zegel van God en die door de oordelen heen bewaard zijn en die de slang niet had kunnen doden. En die hier in Math. 24 vers 31 staat dat de Heer de uitverkorenen zal verzamelen uit alle vier windstreken.

Dus dit is wat hier allemaal gebeurd op aard, dit is letterlijk wat hier gebeurd en wat zal geschieden.

Velen hebben vaak een vooringenomen mening over openbaringen 7 en 14 en denken dat deze twee dezelfde zijn  maar maak deze maar eens los van elkaar en kijk dan ieder apart wat de Bijbel daar over zegt . Als Johannes H7 visionair ziet, worden de 144.000 op AARDE verzegeld, terwijl Johannes van de andere uit H14 de 144.000 hen in de hemel ziet op de berg Sion, en Johannes hoorde uit de HEMEL, een stem als vele wateren, dus dit is in de HEMEL wat hij hier ziet. Je ziet bij Hfd. 7 dat het hier letterlijk om het aardse Israël gaat, de 12 stammen. Het huis Israël, de 10 stammen en het huis Juda, dat zijn de Joden, 2 stammen. Maar bij Hfd. 14 zie je een hemels volk, de losgekochten of vrijgekochten (door het bloed van het Lam)  en dat is een hele andere groep.

Waar het in Openbaringen 7 specifiek en letterlijk over gaat is HET GEHELE HUIS ISRAEL (DE 12 STAMMEN), dat houdt dus in het huis Israël de 10 stammen en het huis Juda, de 2 stammen. (12 stammen x 12.000 van elk = 144.000).  Het gaat hier dus niet over de Gemeente van losgekochten door het bloed van Jezus maar hier zie je dat het een overblijfsel van Israël is, een uitverkoren groep mensen onder de Israëlieten, de 12 stammen, die verzegeld worden, ze dragen HET ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD maar NIET DE NAAM VAN HET LAM zoals de andere uit Openb. 14. De zegel van de levende God wat oudtestamentisch is want het gaat om “een andere engel” dat altijd als Jeshua wordt gezien, als een Engel des Heren, dus een oudtestamentische positie.

 Lees meer...   (2 reacties)

Opgetekend door Ds. Sloot, Geref. Predikant te Hijum (Fr) en zijn echtgenoot Mevr. Sloot.
 
Over hun bevindingen schreef hij aan mij, Br, J.Swart in Sneek, als volgt. Vorig jaar oktober (dus oktober 1969) sprak de Vader zelf deze woorden, met zo een kracht, dat we er ontzettend van schrokken; “WEE U - GIJ KUSTLANDEN, - WEE U GIJ GROTE HOER ! DE AARDE ZAL GEHEEL VERGAAN, DE HEMEL ZAL OPGEROLD WORDEN ALS EEN BOEKROL ! DE MENSEN ZULLEN STERVEN ALS MUGGEN !! --- DE HEL ZAL OPEN GAAN !!! ---
 
Toch werd ons steeds gesproken over een machtige opdracht: Ik heb U geroepen om LEIDING TE GEVEN IN DIE TIJD -- U ZULT MIJN KINDEREN MOETEN TROOSTEN !! Dan zal Ik U de gave der GENEZING geven, ook de gave om DEMONEN UIT TE WERPEN, en te bestraffen !!
Ook dit geweldige : ‘U ZULT MIJ ZIEN, ONVERWACHTS ZULT U MIJ ZIEN !! U ZULT OPGETROKKEN WORDEN IN DE DERDE HEMEL --- DENK ER AAN WAT MIJN KNECHT PAULUS HIEROVER SCHREEF !! U ZULT MIJ ZIEN .. SAMEN MET VELE ANDEREN - EN ZINGEN EEN LIED, DAT ALLEEN DEZE KUNNEN LEREN, --- ZIJ --- DIE HET LAM VOLGEN OP DE VOET !! (Openb. 14).
We begrepen niet goed hoe we deze opname moesten zien. De Heer heeft nu duidelijk gemaakt - dat Hij DAN JUIST Zijn VERLOSTE KINDEREN in zal zetten !! IK ZAL U DE VOLHEID VAN MIJN GEEST GEVEN !! WACHT AF WAT IK DOEN GA -- SPOEDIG -- ZEER SPOEDIG !!!
Dit alles is machtig ! en je kunt er maar met weinigen over spreken ! De dag voordat ik met U sprak zei de Heer tegen ons, dat de gelijkenis van de vijf WIJZE en de vijf DWAZE maagden een vervulling zou krijgen, maar daarmee daarmee dan nog niet uit is .. EERST EEN VOOR-VERVULLING -- daarna een EIND-VERVULLING !! We begrepen het niet helemaal! Ik herinnerde mij die profetie uit VISIE, daardoor kreeg ik Uw profetieën, en werd ons goed duidelijk .. wat de Heer met die TWEEËRLEI VERVULLING bedoelde ! EERST de eerstelingen-groep, die word klaargemaakt (Openb. 14) om de schare die NIEMAND TELLEN KAN bij de Heer te brengen. Samen zullen ze dan VOOR de TOORN-GERICHTEN definitief opgenomen (weggenomen) worden !! NU staan we vlak voor de “BAZUINGERICHTEN” Vorig jaar oktober (‘69) zei de HEER, dat de 4 engelen nog even de winden vast moesten houden -- tot AL ZIJN KNECHTEN VERZEGELD WAREN (Openb. 7). Nu kom ik op een ander onderwerp - De Heer heeft ons gezegd, dat Hij aan meer van Zijn kinderen de GAVE VAN PROFETIE gegeven heeft (o.a. de profetieën van Ds. Leenhouts). Aan elk van mijn kinderen geef Ik een doel “ Dat houdt verband met de SPECIALE ROEPING, die Ik dit kind geef ! Het is Mijn bedoeling, dat Mijn kinderen elkaar zoeken, om er met elkaar over te spreken”. Denk er om VERHEF U NIET !! De een achte de ander UITNEMENDER DAN ZICHZELVE .. Dit zegt de HEER ZEER DIKWIJLS..
Zo spreekt de Heer ons veel over Israël ! Dit is begonnen vorig jaar (‘69) Wij zijn daar toen geweest, en wij moesten daar enkele belangrijke opdrachten uitvoeren ! De Heer zei ons wat wij moesten doen en het gebeurde allemaal precies zoals Hij dat gezegd had dat het gebeuren zou. In JERUZALEM sprak de Heer, “ In deze stad wil Ik nog enkele redden, redden voor het verschrikkelijke gebeurt ! Aan twee mensen moesten we een BIJBEL geven, en over iets spreken (Zacharia 14 “Ik zal ze zelf naar u toesturen”) Door deze twee hebben we begrepen zullen meer mensen gered worden !! Maar er was meer !! De laatste dag was HEEL BELANGRIJK zei de Heer. We reden door het land ZEBULON, en stonden op de KARMEL, waar ELIA tegenover de Baalpriesters stond. En over dit alles is de Heer gaan spreken toen we weer thuis waren ! Dit zei de Heer --- “U BENT OOK MIJN BROEDER EN ZUSTER NAAR HET VLEES -- U WOONT HIER TUSSEN ZEBULON -- EN ZELF BENT U BEHALVE UIT ZEBULON OOK UIT SIMEON, UIT MANASSE EN UIT EFRAIM. We waren hier ZEER VERBAASD OVER !! De 10 stammen - de “Vrouw die met de Scheidbrief” (Jer. 3:8) die weggestuurd is in de woestijn (der volkeren) die haar IDENTITEIT GEHEEL VERLOOR ! doordat ze volkomen verheidenst- en ook in tegenstelling met de JODEN (de 2 stammen JUDA en BENJAMIN) de sabbat niet meer vierden. In de woestijn sprak IK weer tot haar hart, en bekeerde ze zich ZONDER TE WETEN DAT ZE ISRAËL WAS. Maar nu is ze weer bezig af te vallen, en te worden : de HOER -- DIE ZETELT AAN VELE WATEREN !! met grote DROEFHEID spreekt de HEER hier steeds over ..... Maar nu staan we op het punt in de geschiedenis van Ezechiel 37:15-28 :”In Mijn Hand bent U weer EEN, U Mijn Volk (huis)ISRAËL, en Mijn Volk (huis) JUDA. Die NU in - en bij JERUZALEM wonen - samen zult U aangevallen worden door GOG (Ezech. 38 en 39). En let nu op wat de Heer u gezegd heeft Ezech, 39:11,12 ISRAËL (Joden) in het midden oosten, en ISRAËL (ISRAËLIETEN 10 stammen) in de kustlanden. DIT zijn de ISRAËL -LANDEN, door de Heer zelf genoemd : Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland, België, Engeland en Ierland, een een groot deel van Noord-Amerika, (zuid Afrika) terwijl er nog een groep woont in het land van de kinderen van de opgang der zon. DE PROTESTANTS-CHRISTELIJKE landen van Noord-West Europa dus. En daarom is een groot deel van de Gemeente TEGELIJK OOK ISRAËL. En, deze groep waar de Heer U broeder Swart steeds over spreekt, die klaar worden gemaakt en beschermt worden door een voor hen zelf onzichtbare zegel aan het voorhoofd, en die een speciale engelenwacht om zich heen hebben, die straks door de Heer toegerust worden voor een machtige taak !!. Deze groep zijn de 144.000 verzegelden (Openb. 7) van al de 12 stammen van ISRAËL en de tijd waar voor we staan. Die tijd is de zogenaamde 1000 jarige Vrederijk (Openb. 20) Hier heeft de Heer over gesproken en in het boek van Ds. Leenhouts komt dit alles goed uit. (Gods voorlaatste geheim). Gods bemoeienis met Zijn Volk ISRAËL is zeer groot en de komst van JEZUS CHRISTUS is zeer aanstaande. Al de dingen, die we NIET in onze theologische studieboeken lazen heeft de Heer ons gezegd. Wat is Hij groot ..!! We kregen een nieuwe opdracht U MIJN ZOON VERTEL IN ALLE KERKEN WAAR U SPREEKT VAN MIJN LIEFDE, VAN DE REINIGING EN DE HEILIGING ... EN VAN MIJN KOMST DIE ZEER NABIJ IS...” DOE DIT MET GROTE KRACHT WANT ... DIE TIJD IS KORT ..!! DAN ZAL IK KOMEN EN U TOT MIJ NEMEN .. DAN ZAL IK ALLES MAKEN DAT GE U VERWONDEREN MOET !! ZEER VERWONDEREN... MAAR BLIJF IN MIJ ...!! ER ZAL SCHEURING KOMEN .. DE KINDEREN VAN DE HEER ZULLEN ALLEN SAMENGAAN .. en het zal worden EEN KUDDE EN EEN HERDER !! en de anderen zullen ook samengaan, en worden “De Kerk van de VALSE PROFEET (Openb. 13:11-18;16:13;19).
De Heer zal Zijn verloste kinderen samen voegen en is daar al mee bezig ..
 
Geref,Pastorie-HIJUM (FR)
 
De persoonlijke noten heb ik wat weggelaten dat is meer tussen de fam. Sloot en de Hr. J. Swart .. maar dit is het in grote lijnen wat ze met elkaar deelden wat de Heer hen geopenbaard had.
Reacties (1)

Bijbels gezien is ‘het godsdienstig nieuw jaar’, rond Maart/April, 14de Nisan, deze is het hoofd en begin van het jaar, want God heeft Zijn kalender gewijzigd en laat het nieuwe jaar met Pesach beginne

In Exodus 12 vers 2 lezen we:
“Deze zelfde maand zal voor u het HOOFD van de maanden zijn, zij zal u de EERSTE van de maanden van het jaar zijn”.

We zien dus dat de maanden allemaal een half jaar schuiven.
De verlossing door het Bloed van het Lam is daarbij het fundament en uitgangspunt en deze zijn exact op de daarvoor Bijbelse kalenderdagen vervuld en dat zal ook bij Zijn wederkomst zijn.
Het begin van de godsdienstig jaar (voorjaarsfeesten) 14de Nisan verwijst naar de EERSTE komst van Jeshua, het begin van het burgerlijk jaar (najaarsfeesten) Tisjri verwijst naar de TWEEDE komst van Jeshua.

Exodus 34:22 Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren, en het feest der inzameling (oogst) bij de WISSELING DES JAARS.
Dus het Loofhuttenfeest (najaarsfeesten) moet gehouden worden aan het einde van het jaar – dat is de herfst – en bovendien bij de wisseling van het jaar, dus zo dicht mogelijk bij 23 september.
Het Loofhuttenfeest begint met de eerste dag op de herfstequinox (23 september) of zo kort mogelijk daarna.
(Er vindt op aarde tweemaal per jaar een equinox plaats, namelijk op of rond 20 maart en op of rond 23 september).

Exodus 23:16 Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.

Hier staat een aanwijzing wanneer het feest der inzameling, dat is het Loofhuttenfeest, moet worden gevierd: aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.
Zodra de oogst van de vruchten is binnengehaald, moet het Loofhuttenfeest gevierd worden.
Dus bij Loofhuttenfeest wanneer de gehele oogst (van mensen) binnen wordt gehaald, is het het einde van het jaar.

Reacties

Wanneer de Bazuin zal klinken (beeld van het Feest van bazuinen) zullen de zonen Gods opstaan. Het mannelijk kind, de eerstelingen van God en het Lam. Zij zullen als eersten weggevoerd worden naar de Troon van God en een nieuw lied zingen die niemand zingen kan dan alleen zij de 144.000.
Zij zullen als eersten in de hemel worden opgenomen zonder de dood te hebben gezien en zullen een verheerlijkt opstandingslichaam krijgen dat zal stralen en glanzen. Een lichaam dat verlicht zal worden, en zij zullen in de kracht van Gods Heilige Geest en in heerlijkheid en vuur uitgaan. In hen zal Gods Heerlijkheid als eerst volkomen zichtbaar worden en ze zullen verandert worden het vergankelijke zal onvergankelijkheid aandoen, en een ieder zal zien wie ze zijn en wat voor heerlijkheid ze uit zullen stralen.
Gods Heerlijkheid zal over hen opgaan en zij zullen gezien worden en een ieder zal opgaan naar hun stralende licht en ze zullen komen en voor Gods aangezicht uitgaan om Zijn Woord te spreken en de strijd in de hemelse gewesten aangaan om bolwerken van de duisternis te breken.
Zij zullen zo een uitzonderlijke positie innemen en een groep gelovigen zijn die als Voorlopers zullen zijn voor de tweede komst van Jeshua hier op aarde om het nieuwe Koninkrijk, het Duizendjarig Vrederijk in te leiden en de Gemeente, het Lichaam van Christus klaar te maken en op te voeden en te herstellen als een reine Bruid voor de Here en dat zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, en worden daarom terecht de “eerstelingen van God en het Lam” genoemd.
De Heer zal hen buitengewoon luister en kracht verlenen en zullen velen het Woord leren opdat velen tot berouw en bekering komen en verzoend worden met God (beeld van Grote verzoendag) om nog een grote oogst binnen te halen ( beeld van Loofhuttenfeest).
De Heer zal hen een kleine hulp geven, een overblijfsel een uitverkoren deel, de 7000 zij die hun knieën niet voor de Baäls hebben gebogen, en de overigen die weerspannig waren en niet luisterden naar Gods waarschuwingen zij die verhard zijn hebben een geest van diepe slaap gekregen zodat hun oog verduisterd werd en ze niet konden zien.
Gods Heerlijkheid is in onze tijd nog steeds verborgen omdat de sluier van ons vlees Zijn Heerlijkheid nog steeds verbergt, er ligt een bedekking over ons zodat de Heerlijkheid van God nog verborgen is ook voor de wereld.
Gods Geest en Heerlijkheid hebben wij als een schat in onze aarden vaten, Zijn licht en heerlijkheid is in ons. Dit is nu nog verborgen en bedekt maar eenmaal zal deze vat gebroken worden en zal het licht van Gods Heerlijkheid zichtbaar worden voor de hele wereld. Een ieder zal dan in zijn eigen mate de Heerlijkheid van God in de eeuwigheid reflecteren naar de mate wat hij op aarde voortgebracht hebben.
Iedere persoon die de Heerlijkheid van God volledig wil manifesteren in de eeuwigheid door zijn verheerlijkt lichaam moet de eigenschappen van God in zijn aardse leven ontwikkelen. Want er is een direct verband tussen de Heerlijkheid van God en de eigenschappen van God, de eigenschappen van liefde en barmhartigheid. Dit kunnen we opmaken uit Exodus 33:18 waar staat “Toen Mozes aan God vroeg om Zijn heerlijkheid te zien, toonde God Zijn goddelijke eigenschappen van barmhartigheid, genade, lankmoedigheid, goedheid en waarheid.
Nu zijn deze dingen ons nog verborgen, soms voor enkele wordt deze sluier opgelicht en mogen we een glimp zien van Zijn Heerlijkheid, maar er komt een tijd dat we Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht, dan zullen we elkaar zien zoals we zijn en een ieder zal Zijn licht weerkaatsen naar mate ze deel aan Hem hebben.

JP

Reacties

 

 

E-BOOK
HET EERSTGEBOORTERECHT
door
Ephraim and Rimona Frank

klik op afbeelding voor E-book

Reacties

Mogen wij Bijbels gezien nog een opleving verwachten in Nederland in deze tijd van verval. In mijn gedachten schep ik een beeld van Jesaja die profeet was van het Zuidelijk deel van Israël, het huis Judah. Jesaja kreeg een Woord van de Heer wat staat beschreven in hoofdstuk 8 vers 23-9:1 :

 “ Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen.  1.Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.

Hier staat het volk dat in diepe duisternis wandelt zal een groot licht zien, dit staat in verband met“ het land Zebulon en het land Naftali”.

Zebulon en Naftali zijn twee stammen van het Noorderrijk, van het Huis Israël, de 10 stammen ook wel Efraïm genoemd  wat nu tot de dag van vandaag nog steeds in ballingschap is, verstrooid onder de volkeren, net zoals al de andere broers van dit Huis die nog niet thuis zijn gekomen maar wat in de toekomst spoedig zal gebeuren.

Mattheus 4  vers 13 citeert de tekst “ En Hij (Jeshua) verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaüm, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide: Het LAND Zebulon en het LAND Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen: het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan.

Jesaja profeteerde over de Messias Jeshua die komende was en die voor het eerst met Zijn zegen begon te spreken in dat gebied het landstreek der heidenen, het land Zebulon en het land Naftali  wat verachtelijk heette, het land waar Hij in het verleden smaad bracht een gebied waar iedereen op neer zag, zo verachtelijk.

Omdat het huis Israël nog steeds niet terug was gekeerd uit hun ballingschap door de Assyriërs en nog in de woestijn der volkeren was noemde men deze landstreek Galilea wat een afkorting is van 'galil ha-gojiem',  "district der heidenen".

Al was Zebulon niet meer in het land zelf aanwezig maar als zaad gezaaid onder de volkeren toch kreeg hij beloften voor de toekomst waarin wij weten waar ze zich nu bevinden en ze zich gevestigd zouden kunnen hebben en dat hij zou wonen aan de zee en aan het strand, bij de schepen en dat is dus aan de kustlanden.

Maar ook dat Zebulon een belofte en een zendingsroeping had om de volkeren naar de berg van de Heer te roepen. (Gen.49:13 en Deut.33.19).

In de tijd dat Zebulon nog in het land Israël woonde is er van hen niets bekend geworden dat er van hen een opwekking tot de andere stammen van Israël zou zijn uitgegaan omdat de Messias toen nog niet geboren was, en in de tijd dat Jeshua rond ging in Galilea waren ze nog in ballingschap en onder de volkeren. Daarom heeft deze profetie van Jesaja een verre strekking, dat namelijk in het gebied waar het VOLK van Zebulon en Naftali zich dan nu bevinden en zich gevestigd hebben ze daar een opwekking of opleving mogen verwachten, zoals Jesaja zegt in Hoofdstuk 8 dat Jeshua in de toekomst eer over de weg der zee zal brengen en daar een licht op zal gaan.  Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.

Wat frappant was is dat Zebulon in de landsverdeling van Kanaän  geen aan de zee grenzend gebied werd toegewezen !!  terwijl hij in de toekomst, na de zegen te hebben ontvangen, wel met de zee en schepen in verband werd gebracht en aan de kustlanden woonde.

Maar waar is Zebulon, als Jeshua IN DE TOEKOMST  over de weg der zee, de landstreek der heidenen eer brengt, als die nog in ballingschap zit en aan de kust (kustlanden) zich moeten bevinden en zit aan de zee en aan het strand en bij de schepen ? !

Na vele openbaringen en profetisch aanvoelen die zijn geweest mogen we nu met zekerheid aannemen dat Zebulon zich in Nederland bevindt wat door velen is bevestigt.

Jesaja 24 zegt terwijl het buiten donker is  :

“Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des Heren juicht men van de zee af.  Eert daarom de Here in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de Here, de God van Israël. Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige.”

Jeshua begon te spreken in Galilea, in het LAND Zebulon en het LAND Naftali.

Nu een vraag .. !!

Zou de Heer weer kunnen beginnen aan de vooravond van het duizendjarig vrederijk voor Hij terug komt, in het VOLK van Zebulon en Naftali ?

voor de grote en geduchte dag des Heren komt ?

Zijn er dan misschien dan toch nog beloften voor ons land ?

Mogen wij als Nederland dan toch nog wat verwachten, hij die een blinde knecht is ?  (Jes. 42:19)

En mogen we dan toch nog een zegen zijn voor de volkeren ?

Nederland heeft een zendingsroeping om de volkeren naar de berg des Heren te roepen.

Is Nederland bereidt hiervoor, ach .. natuurlijk zijn wij niet bereid, er is zo een donkerheid in dit land en diepe duisternis, maar als wij niet bereid zijn dan zal Hij er wel voor zorgen dat wij bereidt zijn .. niets is er voor de Heer onmogelijk als Hij een plan met Nederland heeft. 

Maar dan mogen we misschien verwachten dat uit die diepe duisternis er een licht op mag gaan waarvan Jesaja 60 zegt :” Sta op,word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.  Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

Joel 2 zegt

23 En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.

Ook Jacobus 5 spreekt invers 7 over de late regen ”Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft...

… voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden …  (28,31,32)

 

Jelly P.

Reacties

 “…  doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. “ (Hebreeën 12 vanaf vs. 25)

ONWANKELBAAR is

rotsvast, onveranderlijk, onversaagd, onwrikbaar, standvastig, vast.

Niet aan het wankelen kunnende gebracht worden, onwrikbaar; meest oneigenlijk.

Zonder te wankelen of zóó dat geen wankelen mogelijk is.


De woorden ‘nog eenmaal’ maken duidelijk dat alles wat geschapen is wat niet vaststaat zal verdwijnen, maar alles wat niet aan het wankelen gebracht kan worden, zal blijven. Alle dingen van God zijn blijvend en vast en wie de wil van God doet, blijft zelf ook tot in eeuwigheid.

We leven in een tijd dat de Heer ernstig aan het schudden is over de gehele aarde en alles is in beweging en de wereld is in angst en rep en roer en de Heer zal tot Zijn doel komen met de heidenen en met Zijn volk die Hij sterken zal door Zijn Geest, door het reinigende vuur heen. We zien de laatste jaren dat er veel gebeurd is en aan het licht is gekomen en wordt geopenbaard en het gaat nog steeds door, alles wat wankel en niet op Christus gefundeerd is gaat met alle zekerheid om. Alles wat verborgen is komt aan het licht en wordt (publiekelijk) zichtbaar en aan de kaak gesteld en is open in de hemelse gewesten. We zien dat dit proces van schudden en open leggen nog steeds doorgaat en er nog meer aan de oppervlakte zal komen tot de volheid hiervan is bereikt. Het ware aard en karakter in alle dingen wordt steeds meer zichtbaar, alle duisternis wordt ontmaskert, corruptie en samenzweringen komen aan het licht, seksuele schandalen en allerlei ondergrondse praktijken worden zichtbaar.

Door dit schudden en beven van Godswege toetst Hij wat in de hart van de mens is, zowel in het persoonlijk leven, als gemeentelijk, maar ook volkeren en natiën , het ware aard en karakter zal aan het licht komen en openlijk openbaar worden, alles zal aan de oppervlakte komen en niets zal meer verborgen blijven. De Heer kan soms de deur van zegen sluiten om ons te kastijden en te beproeven om teneinde te zien wat in ons harten is, Hij zuivert Zijn volk door onze dagelijkse omstandigheden heen. We hebben zelf de keuze om te kiezen , maar pas op, dat als God spreekt je hem niet de rug toekeert, en weigert naar Hem te luisteren, want dan kan het wel eens niet goed gaan en zal het uiteindelijk veel slechter met ons aflopen. We hebben nu nog tijd, en keuze zolang dit nog toelaat om ons hart voor God recht te maken. Weigert men te luisteren dan wordt je verborgenheid op de een of andere manier openlijk bloot gelegd, wat voor iedereen zichtbaar zal worden gemaakt, niets zal verborgen blijven, alles wat wankel is zal onwankelbaarheid aan doen.

Door het schudden wat over de aarde gaat zal de Heer tot Zijn doel komen met Israël en de Gemeente om hen te laten terugkeren uit de ballingschap wat een grote exodus zal zijn, heel dat schudden en beven over de aarde zal daarin meewerken om tot Zijn doel te komen en terugkeer van Zijn volk. Vele kerken in deze tijd heulen met de vijand en staan onder het valse vuur, sommigen bewust, anderen weer onbewust en goed bedoeld, maar het is wel vals en vermengd, daarom is de kerk ook zo veel verdeeld tegenwoordig. De mensen zijn vandaag niet meer gericht op God. Zij vrezen Hem niet meer, en er bestaat zo weinig eerbied voor Hem en Zijn Naam. Er gaat een geestelijke aardbeving door de kerken en de grond staat heftig te trillen en veel wankelt en wordt afgebroken en vernietigt. We zien op dit ogenblik dat de kerk weinig invloed heeft en weinig kracht en wordt heen en weer geslingerd en tot spot gemaakt, genegeerd en gekleineerd door de wereld.   De minderheid die daar niet aan mee wil doen en terug wil naar de bron van het Woord en zich niet onder het valse juk wil scharen en zich verzetten is een kleine groep, een overblijfsel. De samenleving probeert op allerlei manieren de kerk en de ware gelovigen buiten te sluiten, hun mond te snoeren en hun krachten te binden. Ze vinden steun onder elkaar en in Gods Woord. Sommigen worden verbannen en worden al snel een buitenbeentje.

De ware gelovigen, een kleine groep ware getrouwen, zij die zich laten zuiveren en oordelen, die dwars door de meerderheid heen gaat willen gehoor geven aan de Here om Hem trouw te blijven, om recht te zijn en om Hem niet te verloochenen wat het ook kost. Maar ook al hebben ze weinig kracht en zijn ze niet sterk, als ze maar doen wat Hij zegt en Hem trouw blijven. Dezen zijn het waarvan de Heer zegt "Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen, en  houd vast wat gij hebt, want Ik kom spoedig, opdat niemand uw kroon neme. Het schudden van de Heer kan je soms persoonlijk zo diep en intens raken en de vloer, het fundament waar op je staat kan soms zo intens trillen en schudden wat je zo beangstigen kan en onzeker en machteloos kan maken en doet vertwijfelen waardoor heel je leven en je geloof aan je voorbij kan gaan, maar ook waarin je het gevoel hebt een speelbal te zijn te midden van de machten der duisternis. Het is alsof je soms angstig wakker wordt geschud en alle zekerheid in je leven en de zekerheid van Gods Woord kan weg vallen en alles wankelt en je voelt je klein en kwetsbaar, dan is er nog één draad naar boven, één houvast en dat is Jeshua.  Maar door alles heen zal alles wat wankelbaar is onwankelbaarheid aandoen. Alles wat onwankelbaar is zal vast staan. We zullen er altijd sterker en vaster uitkomen.

Maar waar ga je heen als jij je zo kwetsbaar voelt en houvast zoekt !!

In Psalm 11:3 lezen wij: ‘Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?’  Het woord ‘grondslagen’ wordt hier ook in algemene zin gebruikt. Als alles wankelt, waar kan de rechtvaardige dan nog vastheid vinden?

Er is maar een weg, een vaste grond, en dat is Jeshua, Hij die zegt de “Onwankelbare” te zijn, onze Steenrots, die onze Herder is. Hij wankelt nooit en aan Hem kunnen we ons vastgrijpen en vasthouden als alles instort en wankelt, want in Hem hebben we vaste grond en kunnen we standvastig op Zijn Woord vertrouwen, en dat is zeker moeilijk als het beeft, maar wel de enige weg van hoop en toekomst. De Heer wil ons standvastig maken in een onstandvastige onstabiele wereld, Hij wil ons onwankelbaar en vast maken in een wereld die wankelt. Blijf in beweging en blijf vertrouwen op Zijn Woord, vallen zullen we allemaal doen maar we mogen met Hem weer opstaan, Hij zal ons altijd weer oprichten en herstellen. We gaan samen op weg naar Sion, naar het Nieuwe Jeruzalem. Te midden van alles wat wankelt en verdwijnt, te midden van al het falen van de mens, verwachten wij de toekomst van God: de dingen die blijven, de dingen die niet wankelbaar zijn, een ónwankelbaar Koninkrijk. De Messias die ingaat in Zijn tempel, het Koninkrijk van God, Zijn heerlijke tempel hier op aarde.

Kom blijf niet staan .. we trekken weer verder ..!!

JP 7.12.14 -19:37


Reacties

   Het Mannelijk kind, de 144.000 Eerstelingen van God en het Lam (Openbaringen 12, Openbaringen 14 1-5)

Als we Openbaringen 12 lezen over wie de vrouw is die zwanger was en die baren zou, en ze baarde een mannelijk kind, dan zie je dat daar meerdere uitleggingen aan gegeven worden. Velen zien de vrouw en het mannelijk kind als Maria en Jeshua, of als de vrouw Israël als staat en Jeshua.Maar ik zie de vrouw als Israël die de Gemeente in de eindtijd is, het wederom geboren,  deel van Israël, het Lichaam van Christus, samen met de gelovigen uit de heidenvolken die mede-erfgenamen en medegenoten zijn van de belofte in Christus, en het mannelijk kind die de vrouw had gebaart zie ik als de 144.000 losgekochte mensen van de aarde als Eerstelingen van God en het Lam. Ik persoonlijk ben van mening dat het niet Jeshua is die zodra hij geboren was plotseling naar de hemel is weggevoerd naar God en zijn Troon, zoals velen geloven, maar Jeshua heeft eerst nog 33 jaar gewandeld hier op aarde en is gestorven en weer opgestaan en is toen pas naar de hemel opgevaren (weggevoerd), en dat in tegenstelling tot het mannelijk kind dat vertrouwde op het bloed van het Lam direct nadat hij geboren was plotseling weggevoerd werd naar God en zijn troon. Ten tweede kan het mannelijke kind niet betrekking hebben op Jeshua omdat het mannelijk kind rond de Grote verdrukking wordt gebaard in de eindtijd wanneer satan en zijn engelen op de aarde worden geworpen, dus dat is eigenlijk onmogelijk. De Eerstelingen van God en het Lam, de 144.000, zullen ook als eersten vanuit de gehele Gemeente naar de troon van God gaan en opgenomen en veranderd worden en als eersten uit de dood opgewekt worden wat een beeld is van de Feest van de Bazuinen voordat de gehele oogst, het Loofhuttenfeest begint en kan vervuld worden en er de grote verzameling van de grote oogst van mensen kan worden binnen gehaald. Deze Eerstelingen deze zullen dus de dag dat de grote verdrukking begint al opgenomen zijn. Wanneer de 144.000 Eerstelingen weggevoerd worden naar de Troon van God en het Lam, zal er een grote strijd en oorlog in de hemel zijn en satan en zijn engelen zullen uit de hemel op de aarde geworpen worden en zal dan de periode van de Grote Verdrukking zijn aanvang nemen omdat de draak daar de vrouw zal vervolgen en de overigen van haar nageslacht. Na de strijd aan het einde van de Grote verdrukking zien we het Lam en de 144.000 (het mannelijk kind) op de berg Sion staan als overwinnaars. We vergelijken dit met Obadja 21. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het Koningschap zal van de Here zijn.

Van Jeshua (psalm 2:9 ; Openb. 19: 15) maar ook van het mannelijk kind (de overwinnaars, uit Openbaringen 2:26,27 ; 15:2) wordt gezegd dat het alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Maar ook zoals het mannelijk kind, de Eerstelingen van God en het Lam, zullen dezen  een nieuw gezang zingen die niemand leren kon dan alleen de losgekochten van de aarde. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht van God, en het lied van het Lam.Jeshua is DE Eersteling, en het mannelijk kind zijn de 144.000 Eerstelingen van God en het Lam, en dan uiteindelijk komt het Eerstelingenvolk.

Exodus 23 vers 29 zegt duidelijk over de eerstelingen dat die niet op het veld blijven liggen maar direct in het huis van God worden gebracht wanneer ze rijp zijn (Ex.34:26).  En omdat de 144.000 de Eerstelingen van God en het Lam zijn kunnen ze niet op het veld blijven (dat is de aarde) maar worden zij direct naar het hemelse berg Sion gebracht, omdat Openbaringen 14 vers 3 zegt dat zij zongen voor de troon van God, dezen zijn in de hemel en niet op de aarde, omdat dezen verwijzen naar de Eerstelingen, terwijl de groep in 14:14-16 tot de oogst (het eerstelingenvolk) behoort, en deze later met hen die al eerder gestorven zijn samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht om zo altijd met de Here te kunnen zijn hier op aarde, het Duizendjarig Vrederijk. En als de oogst in de lucht verzameld wordt moeten de Eerstelingen wel in de hemel verzameld worden. Exodus 23 vers 16 zegt ook: " Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God brengen. De Bijbel leert in Leviticus dat de oogst drie fasen heeft, het binnenhalen van de eerstelingen (23:17), de (eerstelingen) oogst (23:22) en het oplezen of “nalezen”(23:22). De Eerstelingen zijn de eerste van de volle rijpe oogst, en dezen zijn het die eerst opgenomen zullen worden, of weggevoerd zullen worden naar God en zijn troon, zij zullen bewogen worden als een beweegoffer voor de Heer, zoals beschreven staat in Lev, 8:21. Het verzamelen van de koren in de Graanschuur is echter een beeld van de gelovigen die de Here tegemoet gaan in de Lucht, want de graanschuur staat tussen het veld en het huis, waarbij de veld de wereld is, en het huis de hemel.

De Boer begint met het oogsten wanneer het koren rijp is.  De oogst is een teken van Gods zegen. Wat hij afmaait verzamelt hij in de graanschuur: hij laat het koren niet op het veld liggen. Het tijdstip van de opname van de 144.000 Eerstelingen van God en het Lam wordt dus in zekere zin bepaald door de mensen en niet door God. Het oogsten begint pas wanneer het koren rijp is. De Eerstelingen zijn die gelovigen die het eerst rijp zijn, en daarom worden zij als eerste binnengehaald. Een Eersteling van God en het Lam wordt voor Hem speciaal apart gezet, uitverkoren en wordt voor Hem als een beweegoffer bewogen.

In Numeri 8 vers 16 staat over de Levieten :"Want zij zijn gegeven, zij zijn Mij gegeven uit het midden van de kinderen Israëls; voor de opening van alle baarmoeder, voor de eerstgeborenen van een ieder uit de kinderen Israëls, heb Ik ze Mij genomen". Daar waar Levi tot voorbeeld gesteld werd in Israël worden de Eerstelingen, het mannelijk kind uit de Gemeente tot voorbeeld gesteld in de Gemeente het Lichaam van Christus. Dit waren allemaal offers tot een liefelijke reuk (Lev.8:21).

Evenals de Messias Jeshua  'afgesneden' of 'weggemaaid' werd als een korenschoof en later aan Zijn Vader werd aangeboden, werd er in het oude Israël de beweegschoof eerst afgesneden en vervolgens toebereid voor het offer aan God. Dit vormde een volmaakt type. Was die eerste schoof eenmaal geoogst, dan was aan de wetseis voldaan en konden de Israëlieten het overige koren oogsten. Zo zullen ook de Eerstelingen van God en het Lam bewogen worden als beweegoffer als eersten van de oogst (Lev. 23:9-14). Nadat de Messias Jeshua als het geestelijke beweegoffer aangeboden was, kon Gods eerste geestelijke oogst van de mensheid beginnen.

Na de wegvoering van de Eerstelingen, het mannelijk kind zal de vrouw, het gelovig deel van Israël, die de Gemeente is, het Lichaam van Christus, samen met allen die op de Edele Olijf zijn geënt drie en een half jaar door de verdrukking heen gaan maar God zal hen bewaren zoals in Openbaringen 12 staat dat Hij de vrouw twee vleugels van de grote arend gegeven had om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden zal worden buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en halve tijd (3,5 jaar) . Het oordeel zal niet eerder over de aarde gaan voor het mannelijk kind naar de Troon van God is en de Gemeente in veiligheid is gesteld. God verzorgt en beschermt haar in de woestijn op een bovennatuurlijke wijze zoals Hij dat ook deed na de uittocht uit Egypte. Dit zal als een tweede exodus zijn en het huis Israël en het huis Juda en de gelovigen die geënt zijn op de edele Olijf zullen samen terug keren naar het beloofde land. In  Openb. 3 vers 10 zegt Jeshua: "...zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal."  Hij verwijst hiermee naar de 3,5 jaar van de verdrukking, waarvóór de eerstelingen opgenomen zullen worden naar de troon van God.

We weten dat alle wedergeboren gelovigen behoren tot de “losgekochten der aarde” maar deze Eerstelingen worden als eerste thuisgebracht.  Zo zullen de 144.000 die hier op aarde gedurende de veelbewogen tijden van de laatste dagen rijpen voor de hemelse korenschuur in de hemel worden opgenomen zonder de dood te hebben gezien -  en zullen zo een uitzonderlijke positie innemen en een groep gelovigen zijn die als Voorlopers zullen zijn voor de tweede komst van Jeshua hier op aarde om het nieuwe Koninkrijk, het Duizendjarig Vrederijk in te leiden en de Gemeente, het Lichaam van Christus klaar te maken en op te voeden en te herstellen als een reine Bruid voor de Here en dat zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, en worden daarom terecht de “eerstelingen van God en het Lam” genoemd.

En wanneer de rest van Israël de Heer zullen aanschouwen wanneer Hij zijn voeten zal zetten op de  Olijfberg (Zach. 14), en zij zullen zien die zij doorstoken hebben, zal God voor hen een bron des heils openen ter ontzondiging en reiniging en zullen allen gered worden.

J. Pietersma

Reacties (8)

   Het Loofhuttenfeest (Hebr. Soekot of Sukkot, Soeka betekent: hut) is het feest van de volheid (7). Het Loofhuttenfeest duurt dus 7 dagen. Gedurende het feest denken de Israëlieten terug aan de periode van 40 jaar dat ze onder leiding van Mozes hebben rondgezworven in de woestijn. In deze periode verbleven ze in (loof) hutten, dus hutten van takken en (palm)bladeren.
Alle feesten lopen uit op dit slotfeest, Gods heilsplan zal dan, gedurende dit inzamelingsfeest, zijn vervulling krijgen. In de toekomst, als de Messias Jeshua vanuit Jeruzalem zal regeren op aarde, zullen alle volken jaarlijks optrekken naar Jeruzalem. Zacharia 14:16 'Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der Heerscharen en het Loofhuttenfeest vieren.'
Nu al zien we tijdens het Loofhuttenfeest veel joden en christenen optrekken naar Jeruzalem om daar gezamenlijk het Loofhuttenfeest te vieren, in de toekomst zal dit feest zijn volledige vervulling krijgen.Reacties

De Edele olijf beschreven in Romeinen 9 -11 is ten eerste Israël waarin de Gemeente, het Lichaam van Jeshua op ingeënt is en waarin Jeshua zelf de saprijke wortel is, de bron van al het leven. In Jeremia 11 staat in vers 16 over Israël “ Een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de HERE u genoemd; …..17 Ja, de HERE der heerscharen, die u heeft geplant.. “ .

Israël is de Olijfboom, een groene olijf schoon van prachtige vrucht. In de dagen van Jeremia is het overgrote deel van Israël al van de stam van de olijfboom afgekapt. De noordelijke stammen, het huis Israël gaan als Lo-Ammi, “niet-mijn-volk” (Hos. 1:9) in ballingschap en worden weggezonden met een Scheidbrief (Jer. 3:8).
Hun toestand wordt als een wilde olijfboom. Ze komen daardoor op één lijn te staan met de niet-Israëlietische heidenvolken te staan. Er mogen wel veel takken zijn afgekapt toen Israël tot Lo-Ammi werd, de takken van Juda, Benjamin en Levi vertegenwoordigen evenwel de hele olijfboom. Het huis Juda (de Joden) staat tijdelijk voor geheel Israël. Maar ook zij zijn door hun afgoderij en ongeloof afgekapt.
De verwilderde olijftakken van de verloren 10 stammen Israël worden weer ingeënt op de olijfboom waarvan ze eerst afgekapt werden, deze enting kan weer geschieden na de dood van de eerste Man Jeshua en de opstanding, waardoor de weg weer vrij is om terug te keren, dan zullen ze weer door het geloof op hun eigen olijfboom geënt worden (Rom. 11:24).
Paulus gebruikt de olijfboom om te laten zien dat God zijn volk niet heeft verstoten en waarschuwt de heidenen om niet hoogmoedig te zijn want als God de natuurlijke takken niet heeft gespaard dat het mogelijke kan zijn dat Hij ook hen, de wilde olijftakken, de heidenen (en heiden-Israëlieten, het huis Israël), niet spaart.
Door deze inenting hebben nu ook de gelovigen uit de volkeren deel aan de belofte van de Geest en daarmee de geschreven wet in hun hart. Efeze 3: 6 staat (dit geheimenis), dat de heidenen mede–erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie.
Er is een gedeeltelijk verharding over geheel ISRAËL gekomen, het huis Judah (de Joden) is verblind voor de Messias en het huis Efraïm/Jozef (10 stammen) is verblind voor hun identiteit.
En wie bekommert zich nog om de breuk van Jozef (10 stammen Efraïm) Amos 6:3-6.
De verbreking van Jozef wordt bedoeld het verdriet van de breuk die er is tussen de beide huizen, wie maakt er zich nog druk om, en wie staat hier eigenlijk nog bij stil ?
Dit komt ook omdat het huis Israël zijn identiteit heeft verloren en er een bedekking over is wat Gods oordeel was, hij werd als de heidenen omdat deze met een scheidbrief weggezonden was (Jer.3). Ze zijn over de aarde verspreid, Amos 9:9 Want zie, Ik geef bevel, en Ik schud het huis van Israël onder al de volken, gelijk men met een zeef schudt, en geen steentje zal ter aarde vallen.
God gaat deze breuk helen voor het Koninkrijk hier op aarde zichtbaar wordt en de 1000 jarig Vrederijk begint.
LIEFELIJKHEID tussen deze twee huizen en SAMENBINDING was verbroken tussen Israël en Juda (Zach 14:10 en Zach. 11:14). Ze werden allebei in ballingschap gevoerd Juda naar Babel en Israël naar Assyrië.
De weg van Juda is open zij kunnen vrij terug keren, zij hadden geen scheidbrief gekregen alleen het huis Israël, om terug te keren naar het Land der belofte maar de profeet Ezechiël profeteert dat de twee huizen zullen terug komen en weer samengebonden zullen worden in die ENE Kudde, dat ENE Volk, in Ezech. 37 wordt die hereniging beschreven vanaf vers 15. Dus het herstel van de breuk tussen de Joden en de Israëlieten, de eenwording, die heeft nog niet plaatsgevonden. De Grote broer Jozef zal zich aan het hele huis, aan alle 12 stammen openbaren wanneer Hij terug komt .. wat een heerlijke toekomst ..!! en wat geweldige profetieën en beloftes ..
Dan zal de gehele Olijfboom vol en compleet zijn ..!! en zullen we drinken uit de saprijke wortel ..!!

 

Reacties

Wij moeten leren de wetten en geboden van Jeshua te onderhouden door de leiding van de Heilige Geest, door de wet in ons hart geschreven.. De Heilige Geest werkt door onze beschikbaarheid, overgave en ons geloof heen. Hij werkt het in ons en wij werken het uit. Als wij dan zo door de Geest wandelen en ons door Hem laten leiden en steunen op Hem dan wordt de wet in ons vervuld, door het leven van de Messias Jeshua zelf, die in ons woont en werkt.
En zo mogen we ons verlustigen in Zijn wetten want zijn wetten zijn niet zwaar omdat we het niet uit eigen kracht hoeven te doen maar uit kracht van God.
Voor ons geldt ook de eis van de Liefde daar moeten we naar wandelen. In het onderwijs van de apostelen worden bijna alle wetten van Mozes herhaald en bekrachtigd.
De morele wetten vanuit de wetten van Mozes daar hebben we nog steeds mee te maken, de apostelen bevestigden ze en pasten ze toe op de christenen.
Morele voorschriften zijn opgenomen in de wet van Christus en zijn zelfs nog aangescherpt.
Ik ben blij met de wet van Christus, het beschermd ons, want als die er niet meer zijn en de wet er niet meer toe doet omdat we zogenaamd alleen onder de genade zijn, dan kan je ontucht plegen, verkrachten of incest plegen, mag je sex hebben met dieren .. dan mag je doden raadplegen en afgodsbeelden plaatsen, occultisme e.d. plegen en dat staat allemaal onder de wet en dan zou dat geen misdaad meer zijn , zou je die afschaffen .. waar blijven we dan ...
Dan zijn we wetteloos toch ..!!
Of willen we ter bescherming toch wel de wet van Christus ...
Het is de Heilige Geest die ons door de Wet van Christus in ons hart geschreven overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel.
Jeshua, die zelf het Levende Woord is heeft de wet vervuld, en heeft die uitgeleefd en bevestigd maar nooit en ten nimmer afgeschaft ..
En zo zal Jeshua, door de Heilige Geest de Wet van Christus in onze harten en levens uitwerken en bevestigen en ons in overeenstemming brengen met Christus tot we, samen met de hele gemeente, Zijn Lichaam, tot de volle wasdom en volheid van Christus komen.
De wet van Mozes staat niet tegenover de wet van Christus maar is er juist de vergeestelijking, de verdieping en de verrijking er van.
Een verschil tussen de wet van Christus en de wet van Mozes is dat de wet van Mozes soms wat toegevend is. God stond dan iets toe waar Hij eigenlijk niet achter stond, maar God deed dat om erger kwaad te voorkomen, vanwege "de hardheid uws harten" (Math. 19:8).
De wet van Christus kent die toegevendheid niet meer, zie b.v. de Bergrede in Math. 5, met het telkens herhaalde "Gij hebt gehoord ..., maar Ik zeg U ..." Daarom is de wet van Christus een zuiverder uitdrukking van de wet van God, een zuiverder uitdrukking van het karakter van God. In de Bergrede scherpt de Jeshua de wet van Mozes aan tot volmaaktheid: "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is" (Math. 5:48).
Het grote verschil tussen het oude- en het vernieuwde Verbond is dat Christus is gekomen, wiens persoon en werk de basis vormen voor de vervulling van de beloften die God al onder het oude verbond aan de mens had gedaan.
De wet van Christus is de wet van de Liefde. Wie liefheeft vervuld Gods wet. Tegen dat soort mensen is de wet niet (Gal. 5:23) Dus wanneer een gelovige in Jeshua vrijwillig en uit liefde andermans moeilijkheden helpt dragen, dan leeft hij volgens de wet van Christus (Gal. 6:2).
Alleen de ceremoniële wetten zijn afgeschaft en ten einde gebracht door God zelf, dat was tijdelijk want zij is opgelegd tot op de tijd van herstel door Jeshua, door zijn eigen bloed, die is vervuld..
En het priesterschap is een priesterschap voor een ieder geworden die gelooft.
Verder is de wet van Christus juist aangescherpt dan onder de wet van Mozes en de morele gedeelte van de wetten zijn nog steeds van grote waarde, huwelijkswetten en voedingswetten en is daarom nog steeds van kracht als leefregel en deze komen allemaal overeen met de Wet van Christus en het karakter van God.
Ook wij hebben het nog steeds nodig als kinderen van God om ontdekt te worden aan onze zonden. Niet om behouden te worden, want dat zijn we al, maar om geheiligd en gereinigd te worden. Bij ons werkt de wet nog steeds als tuchtmeester tot Christus.
Dat heeft dus niets te maken met ons behoud maar met ons wandel als gelovige in Jeshua.
De wet overtuigt van zonde en dat doet ons steeds bij het kruis blijven, voor vergeving en reiniging door het Bloed van Jeshua. Als we het uit ons eigen kracht doen lopen we vast en daarom mogen we het alles van Christus en zijn genade verwachten.
De leefregels die God ons heeft gegeven, goede instructies, het is geen wet van GIJ MOET .. maar het zijn Gods liefdesbewijzen aan ons..
Iemand die deze instructies niet wil volgen is gewoon vrij .. niemand legt je die last op ..
Je bent vrij ze te volgen of niet .. maar God gaat nooit tegen zijn eigen woord in Paulus beschouwt zich vrij van de wet van Mozes enerzijds en anderzijds als wetplichtig aan de wet van Christus, zodat al wordt hij voor degenen die zonder de wet zijn ook als zonder wet zijnde, maar hij nochtans niet wetteloos is ten opzichte van God en Christus.
De wet van Mozes eist maar de wet van Christus is uit liefde.
En liefde vervuld de ganse wet ..

Reacties (3)

De Feesten van de Heer en het leven en werk van de profeet Elia kunnen ons veel inzichten geven in het handelen van God ook in de eindtijd en we zien dat de voorjaarsfeesten reeds vervuld zijn en we gaan profetisch op naar de najaarsfeesten (lev. 23), de Feesten die ook spoedig vervuld zullen worden. Deze Feesten zijn o.a.  de Dag van de Bazuinen (zilver trompetten, verzoening, dag van inkeer en zelfonderzoek, verootmoediging, maar ook aankondiging van het huwelijksfeest), de Grote Verzoendag (verzoening/reiniging, de Herrijzenis van 12 stammen Israël) en na deze grote opleving, de late regen, en dit heerlijk herstel komt het Loofhuttenfeest, wat ook wel de inzamelingsfeest is waarin de grote oogst wordt binnen gehaald en waarin God in Jeshua de relatie met zijn Volk Israël hersteld en waarin de ontmoeting met de bruid en bruidegom in het loofhut/bruidsvertrek zal zijn. Het is de vreugde van het bruiloftsfeest, de volheid van onze eenwording met Hem.

Vlak voor de tweede komst van de Messias Jeshua op deze aarde en voordat de oordelen van God over de aarde gaan (de dag der Wrake- Jesaja 61) zal er een schare van gelovigen, de overwinnaars, of de eerstelingen van God opstaan en vooruitgaan om de weg voor te bereiden  in de volheid van Gods Geest en in de geest en kracht van Elia. Deze eerstelingen van God en het Lam worden tijdens het Feest van de Bazuinen voordat het Loofhuttenfeest kan worden vervuld als eersten uit de dood opgewekt. Dit is en groep gelovigen waarin de roeping en bediening van Elia herhaald zal worden. Het zijn de voorlopers voor Zijn tweede komst om het nieuwe Koninkrijk, het duizendjarig Vrederijk in te leiden en de gemeente, het Lichaam van Christus klaar te maken, op te voeden en te herstellen als een reine Bruid en dat zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. God heeft een overblijfsel klaar staan voor het land, waar God zegt Ik heb in dit land 7000, een overblijfsel overgehouden hen wier knieën zich niet gebogen hebben voor de Baäls en wier mond hen niet gekust hebben. Deze groep eerstelingen van God zijn door ernstige tijden van  beproeving en zuivering en loutering heen gegaan , door het reinigende vuur van Gods Geest als in een smeltoven. Dezen zijn het die zich gewillig en gehoorzaam door Gods Hand hebben laten kneden zoals een stuk klei dat wordt geslagen, gestampt en gedrukt om buigzaam en soepel te worden gemaakt om gevormd te worden als een vat tot Zijn eer, en worden in de hitte van het vuur van Gods Geest geplaatst om te worden uitgehard en te volharden  en om geduldig  te wachten tot de tijd is wanneer ze aan het licht komen om te worden gebruikt. Deze als uit de dood opgestane groep overwinnaars die als eersten uit de dood opgewekt worden is een beeld van de Feest van de Bazuinen voordat het Loofhuttenfeest begint en kan worden vervuld en er de grote verzameling, de grote oogst van mensen kan worden binnengehaald. De verzoendag die bepaald wie een overwinnaar is en die zullen afgescheiden worden van de andere gelovigen. Het zal een tijd van Jubeljaar zijn waarin al de schulden vereffend zullen worden. Vele overwinnaars zijn zwaar getuchtigd en waren waardig bevonden om zware geloofsbeproevingen te ondergaan en zijn slachtoffer geweest van onrecht maar zijn gebleken rechtvaardig en trouw te blijven en hun vijanden te vergeven en zijn op een God welgevallige manier hier mee omgegaan en toonden hart en karakter van Jeshua, ze hebben geleerd hen te vergeven hen die hun ernstig onrecht hebben gedaan en zijn niet kwaad en verbitterd geworden.

Ook Israël heeft een grote verwachting voor de komst van de Messias en viert dat elk jaar weer. Elia is nooit gestorven maar zal de Messias vergezellen. Maleachi verbind Elia onherroepelijk aan de komst van de Messias dezen zijn als het ware met elkaar verbonden. Elia, (maar ook deze schare overwinnaars) zal komen om de harten van de kinderen tot de vaders te brengen en de harten van de vaders tot de kinderen, opdat het land niet met de ban zal wordt geslagen, en  om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en om zo het volk gereed te maken voor de Heer. Maar ook om het huis Israël (10 stammen) en het huis Juda/Joden (2 stammen) weer samen te brengen voordat de Grote Jozef de Messias komt voor zijn 12 broeders om zich samen met hen te verzoenen, en hen samen te brengen in het geloof in de Messias. Deze twee koninkrijken zullen overgaan in het ene Koninkrijk van de Messias (Ezechiël 37). Joden en Israëlieten uit de heidenen en gelovigen uit de heidenvolken zullen dan één zijn in dat Koninkrijk van de Messias en Israël zal hoofd van alle Natiën zijn.

We leven in onze dagen zoals Amos 8:11,12.schreef:

Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden – geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen. Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te zoeken het woord des HEREN .. Amos 8:11,12.
Dit zijn de woorden van de profeet Amos die direct kunnen worden gekoppeld aan de Gemeente, het Lichaam vaan Jeshua en ons land van vandaag .Er is zo een grote honger en dorst naar openbaring van Gods Geest en naar kennis van Gods Woord. De hongersnood in de tijd van Elia was een beeld van een veel grotere hongersnood die zou aanbreken in deze eindtijd, er is gebrek aan het ware kennis van het Woord van God. De droogte is in de Bijbel bij herhaling een middel van God om afdwalende wegzwervende schapen terug te roepen. Maar wanneer deze scharen van gelovigen, deze overwinnaars komen in de geest en kracht van Elia, zullen de mensen bij hen komen en hongerig zoeken naar het Woord van God en zullen geleerd worden en ware geestelijk voedsel ontvangen. Omdat de kerk de wet grotendeels heeft verworpen ontvingen zij ook weinig openbaring uit de wet waardoor er een hongersnood heerst van het horen en begrijpen van de boodschappen uit Gods Feesten en vele andere onderwijzingen.

Velen laat de Heer toe, door ongehoorzaamheid en rebellie, die in deze eindtijd worden misleid door het valse vreemde vuur wat rond gaat en denken dat dit het ware vuur van God Geest is maar dit zal eerder tot afval leiden, deze mensen willen niet de prijs betalen door het schenken van hun zelf als brandoffer en toch het vuur willen hebben, dit vuur wat van Gods tegenstander komt zal gedoofd worden waarvan velen denken, net als Nadab en Abihu dat ze zelf het vuur wel kunnen ontsteken. Het zijn juist die mensen, degene die een belemmerde visie van God hebben, net zoals in de tijd van Elia, mensen die de valse (Baäl) profeten volgden, juist die zijn het die de ware gezalfden, de overwinnaars zullen vervolgen, zij die hun hele leven als een offer op het altaar hebben gegeven en hen die juist meer van God willen ervaren. Dit is een enorme geestelijke worsteling in de Gemeente.

De Heer had Mozes opgedragen om twee maal daags een offer te brengen, het ochtendoffer en het avondoffer. De profeten van Baäl probeerden hun god aan te roepen om vuur uit de hemel te zenden maar na de morgen en middag was er nog geen vuur uit de hemel en ze faalden. Het was tijd voor het avondoffer, Elia nam de 12 stenen als beeld van de 12 stammen van Israël om die weer bijeen te brengen en herstelde het altaar van God. Het getal 12 is ook Bijbelse getal van goddelijke regering, dat ook de zonen Gods, de overwinnaars vertegenwoordigt waarop de Geest zou neerdalen. Elia droeg het volk op om 12 kruiken water over het altaar te gieten dat duidt op de uitstorting van de Geest en het Woord van God. En het vuur van de Heer viel neer op het altaar en verteerde het brandoffer. Als God aanwezig is moet de mens zich wel ter aarde werpen als teken van berouw. Het gebed van berouw van de Gemeente van Christus zal God op antwoorden en hen de vijanden, die hun belagen zal Hij verdrijven en vervolgens zal de Geest van God worden uitgegoten en zal Hij komen als de laten regen, wat op het volk neervalt en wat tijden zullen zijn van verademing en verfrissing en om de oogst zwaar en rijp te maken en tot geestelijk volwassenheid te brengen,  om groei te geven en vrucht te brengen.

Zo zullen de overwinnaars van God en het Lam in deze komende tijd de confrontatie aangaan door hun zalving van Woord en krachtbediening, en zullen mensen tot een radicale beslissing leiden wie ze nu werkelijk zullen dienen, en zij zullen het vuur brandende houden. De mensen zullen nu moeten kiezen wie ze willen volgen en kunnen niet meer hinken op twee gedachten.

Zonder begrip dan de Feesten van de Heer te hebben is het bijna onmogelijk om een helder beeld en zicht van de waarheid te verkrijgen in die zin wat betreft de komst van Jeshua. Maar een ding we zijn allemaal opweg en groeien door tot we zijn en aankomen in het Beloofde Land, Het Nieuwe Jeruzalem.

JP


Reacties (1)

Dit boek is het vervolg op het boek: “Wie is een Jood?” van Dr. Stephen E. Jones. Het speurt de natuurlijke Israëlieten (d.w.z. de ex-Israëlieten van de diaspora) op vanuit Israël en Assyrië tot in Europa en andere werelddelen. Daarnaast toont het aan dat het zijn van een Israëliet, een zaak van juridisch burgerschap is. Om een burger van Israël te worden moet iemand Jezus Christus accepteren als de Houder van het geboorterecht van Jozef bij Zijn tweede komst. Met andere woorden, iemand moet een overwinnaar zijn om een Israëliet te zijn ..

Hoofdstuk 1: Hoe Jakob een Israëliet werd  

Hoofdstuk 2: De zonen van Jozef kregen de naam ‘Israël’

Hoofdstuk 3: De breuk: Israël en Juda  

Hoofdstuk 4: (Echt)scheiding en verstrooiing

Hoofdstuk 5: Het Israël uit Romeinen 9 tot Romeinen11  

Hoofdstuk 6: Hertrouwen en verzamelen

 

[klik op deze link om naar het PDFbestand te gaan van Bereastudies.nl]

Reacties

Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt. Jesaja 62

@ Art. Ilse Kleyn


Reacties

Wie is een Jood ?

In Romeinen 2:28, 29 zegt Paulus ons heel duidelijk wie WEL en wie GEEN Jood is. Gods antwoord hierop kan niet worden verkregen die naar iemands genen te kijken, maar door te kijken naar de juridische eisen voor het burgerschap binnen een stam van Israël. Van daaruit kunnen we zien dat de Joden die Christus hebben aangenomen en een ieder die Hem als Koning-Messias aanneemt, juridisch gezien binnen de stam van Juda zijn opgenomen en dus “Joden”  zijn.  Zo zijn degenen die Hem hebben verworpen in wezen helemaal GEEN Joden. Dit omdat ze in opstand zijn gekomen tegen de Koning van Juda en zo hun burgerschap binnen Juda hebben verloren.Deze studie is van Dr. Stephan E. Jones en hij laat door Jeremia 24 zien, door de twee vijgenbomen van Juda, wie de ware Jood is. Hij laat zien wie de mand met prachtige vijgen zijn en de mand van de bedorven vijgen. Dit gaat dus alleen over het huis Juda, de 2 stammen, wie de ware Joden zijn, maar het zou net zo goed over het huis Israël, de 10 stammen kunnen gaan, wie de ware Israëlieten zijn.

Maar laat ons gebed zijn voor alle seculiere en orthodoxe Joden, maar ook voor alle 10 stammen van het huis Israël (waaronder o.a ook Nederland behoort), maar zeker ook alle heidenvolken die Jeshua nog niet hebben aangenomen dat ze tot berouw en bekering mogen komen en tot een levend geloof in Jeshua als de Zoon van God. We bidden voor een krachtige uitstorting van Gods Geest en een uitstorting van de geest van genade en gebeden over het gehele huis Israël maar ook dat Hij zijn Geest zal blazen (Ezech. 37) over al de gedoden opdat ze zullen herleven. Dat de bedekking verwijderd mag worden en ze de Messias Jeshua mogen zien, Hem die ze doorstoken hebben, en dat ze massaal tot levend geloof mogen komen en hun erfdeel mogen ontvangen.

[klik op deze link om naar het PDFbestand te gaan van Bereastudies.nl]


Reacties (2)

@Art Anne Cameron Cutri

 

NEDERLAND ... O NEDERLAND

De Heer wil ons land lokken naar de woestijn naar het dal van Achor om daar tot ons hart te spreken omdat dit een deur van hoop en herstel voor Nederland is.
Hij wil ons losmaken van al ons verkeerde denken en overleveringen en van onze valse goden.
Een dal spreekt van vernedering maar wel een nieuw begin met God.
In deze dal zal God ons op de proef stellen om te zien wat in ons hart is, Hij wil ons daar vormen. Golgotha heeft deze deur van hoop wijd opengezet.
Als God over lokken spreekt zegt Hij niet van dat Hij ons zal slepen of zal overreden of dwingen, nee God lokt ons , Hij spoort ons aan om dichterbij Hem te komen, omdat hier Zijn liefde in schuil gaat en Hij ons weer voor Zichzelf wil hebben en het niet met een ander laat delen.
God wil dat we Hem in liefde en ontzag dienen met een rein en zuiver hart.
We hebben een roeping in ons land die we verzaken om volkeren te roepen naar de Berg des Heren, naar de berg Sion.
Maar het lijkt of we blind zijn voor de deur die God juist op dit moment opent.
Hij wil ons ontdoen en ontgiften van alles wat ons van Hem afhoudt of wat Zijn plaats inneemt.
Hij wil alle toverijen uit onze handen uitroeien en we zullen geen waarzeggers meer hebben.
In deze tijd zien we velen afwijken van het ware evangelie en dienst aan God en is er veel vermenging gekomen door valse en misleidende leringen en het brengen van een andere evangelie en een andere Jezus, dat God ons in de woestijn leidt waar we alleen op Hem en op Zijn Woord en Geest gericht zijn.
Velen hebben het Woord van God gefilterd door hun eigen manier van leven en van denken en vermengd met allerlei verschillende leerstellingen die niet uit Gods Geest zijn voortgekomen en velen onteren hier God mee.
We zien door dit alles heen dat God op een lijn komt te staan met de vele Baäls, en Hij wil Zijn eer niet delen met en Zijn Naam niet verbinden aan andere goden, want dat is overspel en geestelijke hoererij.
Ze offeren hun aanbidding aan de Baäls en niet aan de ware Levende God en spreken met leugengeesten.
Wanneer er geen bekering komt zal de Heer geestelijke en stoffelijke gaven waarmee Hij ons zo gezegend heeft in ons land van ons afhouden en terugnemen, zodat het arm wordt en ontbering zal lijden.
God zal doornen gebruiken en allerlei nood en lijden om te weerhouden de Baäls te dienen. Ze zullen zien dat hun Baäls hen niet helpen in hun nood en hun niet verlossen en genezen en hun vrede geven.
Als de liefde tot de waarheid niet meer aanwezig is en men andere goden en leringen blijft volgen wordt Hij eigenlijk gezien als een van die alle andere vele goden aan wie men zich onderwerpt.
Want er is niet zo een groot verschil tussen de dienst aan God en de dienst aan Baäl, allebei zeggen ze “ zo spreekt de Heer” .. Maar toch is er degelijk een groot verschil.
De Heer ijvert met een grote ijver en blijft ons in Zijn liefde lokken, de Heer zegt ze zullen me niet meer Mijn Baäl noemen maar Mijn Man.
Ik zal de namen van de Baäls uit hun mond wegdoen en zij zullen niet meer aan hun namen denken.

Een volk dat eerst niet meer mijn volk was, zal Ik "Mijn" volk noemen, en wij … wij zullen zeggen O, Mijn God ..!!

Reacties (2)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl